SONOS TRADE UP-ORDNING
VILKÅR

BESKRIVELSE AV ORDNINGEN

Sonos’ Trade Up-ordning («Trade Up-ordningen») starter ca. 1. oktober 2019, klokka 12.00.01 PT og blir avsluttet når Sonos, Inc. varsler om det («kampanjeperioden»). Kunder som eier et kvalifiserende produkt (som definert under), er kvalifisert til å motta en kupong for et avslag på tretti prosent – 30 % – på et nytt produkt på http://www.sonos.com, men med forbeholdene som er spesifisert under («rabattkreditten»). Når deltakere deltar i Trade Up-ordningen, innebærer det at de uten forbehold godtar og samtykker i å etterfølge og overholde disse vilkårene og avgjørelsene til Sonos, Inc, deres heleide datterselskaper og Sonos’ utpekte representanter. Disse vilkårene og avgjørelsene er endelige og bindende i ethvert henseende. Alle opplysninger eller instruksjoner om Trade Up-ordningen som publiseres av Sonos Inc. (med registrert kontoradresse: 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA) eller deres heleide datterselskaper (samlet kalt «Sonos»), er en del av vilkårene.

Sonos kan når som helst helt etter eget skjønn oppdatere, endre, oppheve eller avslutte disse vilkårene og avslutte Trade Up-ordningen ved å publisere en melding om en slik oppdatering, endring, oppheving eller avsluttelse på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms.

KVALIFISERTE DELTAKERE

Bare lovlige beboere i de femti – 50 – statene og Washington, D.C. i USA, Australia, Belgia, Canada, Sveits, Tyskland, Østerrike, Danmark, Finland, Spania, Frankrike, Storbritannia, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen og Sverige (samlet kalt «områdene»), som på det tidspunkt de deltar i Trade Up-ordningen, er 1) bosatt i ett av områdene og 2) er atten – 18 – år eller eldre, er kvalifisert for å delta i Trade Up-ordningen og å veksle inn en rabattkreditt.

SLIK FUNGERER DET

  1. Du kan lese mer om programmet på https://www.sonos.com/tradeup.
  2. Logg på Sonos-kontoen din på http://www.sonos.com.
  3. Vis enhetene som er registrert på kontoen i systemfanen. Kvalifiserte produkter som kan benyttes i Trade Up-ordningen, vil være klart merket på kontoen. Gå til fanen for Trade Up i kontoen, og følg trinnene for resirkulering for hvert produkt som er kvalifisert. Du vil bli bedt om å starte resirkulering i Min konto og deretter bekrefte det fra Sonos-appen.
  4. Etter at du har startet resikruleringmodus fra kontoen, åpner du Sonos-appen mens du er hjemme og koblet til det trådløse nettverket som er knyttet til Sonos-anlegget. Følg instruksjonene for hvordan du bekrefter resirkuleringsmodus for de kvalifiserte produktene du tidligere har valgt på sonos.com.
  5. Like etter at resirkuleringsprosessen er bekreftet i Sonos-appen, blir rabattkreditten vist og tilgjengelig for bruk straks du logger deg inn på «Min konto» på sonos.com.

MERKNAD: ALLE KVALIFISERTE PRODUKTER SOM DU SETTER I RESIRKULERINGSMODUS, VIL SLUTTE Å FUNGERE 21 DAGER ETTER AT DU HAR BEKREFTET RESIRKULERINGSPROSESSEN I SONOS-APPEN.

RABATTKREDITT

Etter at resirkuleringsprosessen er startet, vil du motta en rabattkreditt i «Min konto»-delen av sonos.com. Rabattkreditten er bare gyldig på http://www.sonos.com og blir ikke foreldet. Kreditten kan brukes én gang og kan brukes på ett – 1 – valgfritt produkt på sonos.com, med noen produktbegrensninger som angitt nedenfor. Rabattkreditten kan ikke kombineres med andre kampanjer, rabatter eller spesialpriser og kan ikke brukes på gavekort, ombygde produkter eller tredjepartsprodukter.

KVALIFISERTE PRODUKTER

Følgende produkter («kvalifiserte produkter») kan resirkuleres i bytte med en rabattkreditt:

  • CONNECT
  • CONNECT:AMP
  • PLAY:5 (GEN 1)

PRODUKTRESIRKULERING

UTSTEDELSEN AV RABATTKREDITTEN ER DITT ENESTE VEDERLAG FOR Å SETTE SONOS-PRODUKTET I RESIRKULERINGSMODUS. SÅ SNART DU HAR STARTET RESIRKULERINGSPROSESSEN OG FÅTT RABATTKREDITTEN I «MIN KONTO»-DELEN PÅ SONOS.COM, MÅ DU FØLGE ANVISNINGENE I TRADE UP-FANEN I AVSNITTET «MIN KONTO» FOR Å SENDE PRODUKTET DITT TILBAKE TIL SONOS ELLER LEVERE PRODUKTET TIL EN ELEKTRONIKKFORRETNING FOR GODKJENT RESIRKULERING ETTER AT PRODUKTET ER DEAKTIVERT.

SÅ SNART DU HAR STARTET RESIRKULERINGSPROSESSEN, VIL IKKE SONOS-PRODUKTET LENGER KUNNE BRUKES. VED AT DU DELTAR I TRADE UP-ORDNINGEN, ERKJENNER DU OG SAMTYKKER DU I AT SONOS-PRODUKTET IKKE LENGER VIL FUNGERE SOM EN HØYTTALER ELLER NETTVERKSENHET, OG DU FRASIER DEG ALLE GARANTIER KNYTTET TIL SONOS-PRODUKTET, ENTEN UTTRYKKELIG, IMPLISERT, LOVPÅLAGT ELLER ANNET, NÅR DET GJELDER SONOS-PRODUKTET, INKLUDERT ALLE IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, DET AT RETTIGHETER IKKE ER KRENKET OG DEN UNDERFORSTÅTTE BETINGELSEN OM TILFREDSSTILLENDE KVALITET. DU SAMTYKKER I AT DU VIL SENDE PRODUKTET DITT TILBAKE TIL SONOS ELLER RESIRKULERE SONOS-PRODUKTET DITT TIL EN ELEKTRONIKKFORRETNING MED GODKJENT RESIRKULERING INNEN TJUEEN DAGER ETTER AT RESIRKULERINGSPROSESSEN BLE PÅBEGYNT.

GENERELLE VILKÅR

Når du deltar i Trade Up-ordningen, innebærer det at du samtykker i at Sonos (A) ikke kan holdes ansvarlig for eller forpliktet til å yte erstatning for det etterfølgende, og at de herved er fritatt for alle kostnader, skader, tap og skadeserstatninger av ethvert slag, inkludert, uten begrensning, dødsfall og personskade, som er helt eller delvis skyldes at du deltar i Trade Up-ordningen eller enhver aktivitet knyttet til Trade Up-ordningen, eller som skyldes at du starter resirkuleringsprosessen for noen av Sonos-produktene dine, og (B) ikke har gitt noen produktgaranti, bekreftelse eller uttrykkelig eller underforstått garanti, faktisk eller juridisk, angående Sonos-produktene etter at du har startet resirkuleringsprosesen.

Sonos forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere enhver enkeltperson som de finner har tuklet med Trade Up-ordningen eller funksjonen til en rabattkreditt eller http://www.sonos.com, som handler i motsetning til disse vilkårene, eller som handler på en forstyrrende måte eller i den hensikt å forstyrre eller undergrave den legitime driften av Trade Up-ordningen, eller som forstyrrer, fornærmer, truer eller trakasserer enhver annen person. Sonos forbeholder seg også retten til å søke erstatning eller andre vederlag fra alle slike personer så langt loven tillater det. Sonos forbeholder seg retten til å endre, utvide, innstille eller avslutte Trade Up-ordningen helt etter eget skjønn.

I tilfelle Sonos hindres i å utstede rabattkreditter eller administrere og iverksette Trade Up-ordningen som tenkt her av enhver grunn som er utenom deres rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, brann, storm, flom, jordskjelv, eksplosjon, uhell, offentlig kaos, sivil uro, sykdomsutbrudd, sabotasje, terrorhandlinger, krigshandlinger (erklærte eller ikke erklærte), mangel på arbeidskraft, opptøyer eller samfunnsfiender eller force majeure, satelitt- eller utstyrssvikt, ordre fra en domstol eller rettsinstans eller enhver årsak som ikke rimelig kan regnes å være under Sonos’ kontroll (hver en force majeure-hendelse eller -forekomst), så skal Sonos, avhengig av eventuell offentlig godkjenning som kan kreves, ha retten til å endre, innstille eller avslutte Trade Up-ordningen.

Alle personopplysninger som innhentes i samband med Trade Up-ordningen, skal bli bruk i henhold til Sonos’ personvernerklæring, som finnes på sonos.com/legal/privacy.

ALLE SAKER OG SPØRSMÅL ANGÅENDE KONSTRUKSJONEN, GYLDIGHETEN, TOLKNINGEN OG MULIGHETEN FOR HÅNDHEVING AV DISSE VILKÅRENE ELLER RETTIGHETENE OG FORPLIKTELSENE TIL DELTAKERE ELLER SONOS I SAMBAND MED TRADE UP-ORDNINGEN SKAL STYRES AV OG TOLKES I HENHOLD TIL DE INTERNE LOVENE I STATEN CALIFORNIA UTEN HENSYN TIL EVENTUELLE KONFLIKTLOVER ELLER PARAGRAFER SOM MÅTTE FØRE TIL ANVENDELSE AV ANDRE STATERS LOVER. DIN LOKALE FORBRUKERVERNLOVGIVNING KAN KOMME TIL ANVENDELSE. SONOS BEGRENSER IKKE PÅ NOEN MÅTE DE RETTIGHETENE DU KAN HA UNDER SLIKE LOVER.

Ved å delta i Trade Up-ordningen forstår du og samtykker du i at du ikke har noen rett til å forby eller begrense utviklingen, produksjonen, annonseringen av, reklamen for, distribusjonen av eller utnyttelsen av Trade Up-ordningen, eller noen annen forretning eller prosjekt fra Sonos.

Med unntak av der det er forbudt, samtykker du ved å delta i Trade Up-ordningen i (a) at alle tvistemål, klager og rettskrav som skyldes eller er knyttet til Trade Up-ordningen, skal løses hver for seg uten at man tyr til noen form for gruppesøksmål og utelukkende gjennom megling under reglene for kommersiell voldgift fra American Arbitration Association, (b) at enhver klage, rettskjennelse og erstatning skal være begrenset til de faktiske utgiftene som pådras (dvs. bare kostnader knyttet til deltakelse i Trade Up-ordningen), men skal ikke under noen omstendigheter omfatte advokatsalær, og (c) at du herved frasier deg alle rettigheter til å kreve erstatning for straffe- og følgeskader samt tilfeldige skader. Hvis en rettsinstans med kompetent jurisdiksjon kommer til at noen bestemmelser i disse vilkårene blir funnet å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal disse bestemmelsene skilles fra resten av disse vilkårene, som ellers vil fortsatt ha sin fulle kraft og virkning.

Hvis noen del av vilkårene anses å være ugyldig eller ellers ikke kan håndheves eller er ulovlig, skal resten av vilkårene fortsatt være gyldig og skal tolkes i henhold til vilkårene som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelsen, eller ugyldige eller ulovlige delen av en bestemmelse, ikke var en del av dem.

Disse vilkårene vil være lagt ut på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms i løpet av kampanjeperioden og i minst seks – 6 – uker etterpå.