BETATESTER- OG KONFIDENSIALITETSAVTALE FOR SONOS INC

Takk for at du viser interesse for å delta som betatester for Sonos!

Som vanlig er for betaprogrammer, blir du bedt om å godta flere vilkår før du kan teste noe. Men du trenger ikke bekymre deg – det er ikke mye vi ber om. Her er en oppsummering av de viktigste vilkårene du godtar:

 • Du erkjenner at du deltar i et Sonos-betaprogram, og at den informasjonen du får tilgang til som tester er konfidensiell og ikke skal deles.
 • Informasjonen du oppga i rekrutteringsundersøkelsen for betaprogrammet til Sonos, er nøyaktig.
 • Du er ikke medlem av pressen, heller ikke en ansatt hos eller en representant for noen konkurrent.
 • Du kommer ikke til å avsløre din rolle eller jobb som betatester til noen medlem av pressen, noen offentlig nyhetsgruppe eller andre tredjeparter.
 • Du kommer til å svare på Sonos’ forespørsler om tilbakemelding innen rimelig tid.
 • Du tillater Sonos å bruke tilbakemeldingene og forslagene du gir.

HVIS DU GODTAR DISSE VILKÅRENE, BER VI DEG LESE VILKÅRENE FOR DENNE BETATESTER- OG FORTROLIGHETSAVTALEN ("AVTALEN") SOM REGULERER BRUKEN AV PROGRAMVARE, RELATERT FASTVARE OG MASKINVARE LEVERT TIL DEG AV SONOS, INC. ("SONOS").

VED Å BEKREFTE DISSE VILKÅRENE OG VELGE BEKREFTELSESKNAPPEN I SONOS-APPEN ELLER I BETA-REKRUTTERINGSUNDERSØKELSEN BEKREFTER DU OGSÅ AT DU ER (1) OVER 18 ÅR, (2) AT DU HAR RETT OG MYNDIGHET TIL Å BINDE DEG JURIDISK TIL DISSE VILKÅRENE OG (3) AT DU GODTAR Å VÆRE BUNDET AV ALLE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. DETTE VIL OPPRETTE EN BINDENDE AVTALE. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I ALLE VILKÅRENE ELLER IKKE KAN BEKREFTE DETTE, MÅ DU VELGE AVVISNINGSKNAPPEN I SONOS-APPEN ELLER I BETA-REKRUTTERINGSUNDERSØKELSEN, OG IKKE BRUKE PRODUKTENE ELLER MATERIALENE.

Bakgrunn

A. Sonos utvikler et bestemt digitalt lydprodukt (heretter "betaproduktet") som et supplement til det eksisterende utvalget av kommersielt tilgjengelige digitale lydprodukter ("produkter"). Som tester vil du motta maskinvare, programvare, produkter, dokumentasjon, utstyr eller annet materiale fra Sonos ("Sonos-materiale").

B. Betaproduktet er for tiden fortsatt under utvikling og av eksperimentell form. Du har sagt deg villig til å teste og evaluere betaproduktet i eget hjem i henhold til vilkårene i denne avtalen, for å bistå Sonos i ferdigstillelsen av betaproduktet.

Partene er herved enige om følgende:

 1. Konfidensialitet. Du samtykker i å holde konfidensielt og ikke utlevere til eller diskutere med noen tredjepart a) betaproduktet, b) Sonos-materialer, c) Sonos`utviklings- eller markedsføringsplaner som du får kjennskap til i forbindelse med din deltakelse som tester, d) din deltakelse i betaprogrammet og e) muntlig eller skriftlig kommunikasjon fra Sonos`ansatte, agenter, kontraktsparter eller andre representanter angående Sonos-materialer og betaproduktet. Fortrolighetskravene gjelder til alt det ovennevnte blir offentlig kjent.
 2. Ingen lojalitetskonflikter. Du bekrefter at verken du eller noe medlem av husstanden din er a) medlem av pressen eller noen offentlig nyhetsgruppe, eller b) en ansatt eller representant for en eller flere av Sonos` konkurrenter. Du bekrefter at informasjonen du har oppgitt til Sonos i din beta-rekrutteringsundersøkelse, er nøyaktig.
 3. Tilbakemeldinger. Du skal gi raske tilbakemeldinger til Sonos angående virkemåten eller bruken av Sonos-materiale når du blir bedt om det. Dette kan inkludere innlevering av online-rapporter, deltakelse i telefonintervjuer, opprettholde en oversikt over problemer eller feil, komme med forslag og ideer, og svare på skriftlige undersøkelser eller e-post-hjemmearbeid som du kan motta fra Sonos. Hvis et problem krever undersøkelse av Sonos-materialene levert av Sonos, skal du på Sonos` regning sende utstyret til Sonos innen 48 timer etter du mottar forespørselen. Du erkjenner og godtar at Sonos kan bruke, utlevere, reprodusere, lisensiere, distribuere og på annen måte kommersialisere slike tilbakemeldinger. Du gir herved Sonos alle nødvendige lisenser til tilbakemeldingene du gir, og tilhørende immaterielle rettigheter som gjør det mulig for Sonos å benytte disse rettighetene.
 4. Tildeling av testlisens. Underlagt vilkårene i denne avtalen gir Sonos deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og gjenkallelig lisens til å bruke betaproduktet ved din hjemmeadresse. Lisensen din vil kun være gyldig i løpet av den tiden du er en aktiv deltaker i et Sonos-betaprogram utelukkende for det formål å teste og evaluere betaproduktet for å hjelpe Sonos i fullførelsen av utviklingen og ikke for kommersielle formål eller kommersiell bruk. Du samtykker i ikke å tilbakekonstruere, demontere eller dekompilere prototyper, programvare eller andre fysiske gjenstander som du mottar i denne forbindelse.
 5. ANSVARSFRASKRIVELSE. Du erkjenner og godtar at: (a) betaproduktet er ikke fullstendig utviklet og har ikke blitt kommersielt utgitt for salg av Sonos; (b) betaproduktet er kanskje ikke fullt funksjonelt, og det forventes at det vil inneholde feil, designfeil eller andre problemer, inkludert problemer som kan påvirke driften av dine eksisterende produkter negativt; (c) betaproduktet er ikke nødvendigvis pålitelig i løpet av tiden du deltar som tester i Sonos` betaprogram; (d) betaproduktet har ikke bestått noen nødvendige regulatoriske tester, inkludert, men ikke begrenset til FCC, UL eller andre lignende tester; (e) betaproduktet og bruken av det kan føre til uventede resultater, tap av data, elektriske feil eller andre uforutsigbare skader eller tap for deg; (f) Sonos er ikke forpliktet til å utgi en kommersiell versjon av betaproduktet; (g) du har mottatt de nødvendige samtykker og godkjenninger fra eier(e) av alle lokaler der produktene vil bli brukt/testet på den måten Sonos krever; og (h) Sonos har rett til ensidig å oppgi utviklingen av betaproduktet til enhver tid og uten forpliktelse eller ansvar overfor deg eller noen tredjepart. Du erkjenner videre at du ikke har betalt Sonos for de aktuelle betaproduktene, og at BETAPRODUKTET LEVERES TIL DEG "SOM DET ER". SONOS GIR INGEN GARANTIER VEDRØRENDE BETAPRODUKTET, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, OG FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE SLIKE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE.
 6. Eierskap. Du erkjenner og godtar at Sonos og/eller Sonos` leverandører eier alle rettigheter, eierskap og interesser til og i betaproduktet og til og i alle tilknyttede immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til alle opphavsrettigheter, patenter, patentsøknader, forretningshemmeligheter, varemerker og andre tilknyttede immaterielle rettigheter. Du godtar å ikke bruke Sonos` varemerker eller andre firmanavn til noe formål. Du vil ikke tjene opp eller erverve noen rettigheter eller lisenser under noen opphavsretter, patenter, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter på bakgrunn av denne avtalen eller ditt arbeid i forbindelse med avtalen. I den grad Sonos gir deg Sonos-materialer eller betaprodukter, godtar du at alle Sonos-materialer er og forblir Sonos eksklusive eiendom. Du godtar videre på forespørsel fra Sonos og på Sonos` regning å returnere alle Sonos-materialer ved slutten av betatestingen. Du samtykker i straks å oppgi og derved overføre til Sonos eventuelle forslag til endringer og/eller forbedringer av betaproduktet og eventuelle tilknyttede rettigheter og på rimelig forespørsel fra Sonos og på Sonos` regning skaffe opphavsrettslig beskyttelse knyttet til slike forslag som Sonos med rimelighet kan be om.
 7. Ansvarsbegrensning. SONOS SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER EN ANNEN PART FOR NOEN TYPER SKADER SOM OPPSTÅR FRA INSTALLASJON ELLER BRUK AV BETAPRODUKTET, UANSETT OM DETTE SKYLDES FORSETT (HERUNDER UAKTSOMHET), BRUDD PÅ KONTRAKT, GARANTI ELLER ANDRE TYPE HANDLINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ALLE TYPER DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE OG PÅFØLGENDE SKADER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, UAVHENGIG AV OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER VAR KJENT. PARTENE ER ENIGE OM AT DEN FOREGÅENDE BEGRENSNINGEN AV ANSVAR ER SENTRALT FOR DENNE AVTALEN.
 8. Personvern. I forbindelse med dette betatestprogrammet godtar du at Sonos, dets ansatte eller agenter kan kontakte deg ved bruk av den personlige kontaktinformasjonen du har oppgitt, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer. Sonos kan lagre eller dele denne personlige kontaktinformasjonen med sine ansatte, agenter eller autoriserte kontraktsparter for det formål å kommunisere med deg. Sonos kan bruke, samle inn eller lagre informasjon som genereres fra din testing og bruk av Sonos-produkter og -materialer som blir gitt til deg i henhold til denne avtalen, inkludert taledata og opptak som brukes til å forbedre den generelle talekommandoen / Sonos` tjenesteferdigheter ("bruksdata"). Sonos kan utlevere, dele, redistribuere eller publisere slike bruksdata. Hvis du befinner deg utenfor USA, forstår og godtar du at personlig kontaktinformasjon og bruksdata vil bli overført til USA og lagret på servere i USA, underlagt lovene som gjelder i USA.
 9. Generelle bestemmelser
  1. Oppsigelse. Denne avtalen utløper automatisk ved slutten av din deltakelse som en tester i Sonos` betaprogram, med mindre den opphører tidligere i samsvar med denne avtalen, og i alle tilfeller ikke mer enn fem (5) år etter denne avtalens dato. Begge parter kan si opp denne avtalen før slutten av din deltakelse som en tester i Sonos` betaprogram av en hvilken som helst grunn eller ingen grunn ved skriftlig varsel til den andre parten. Denne avtalen vil automatisk opphøre dersom du bryter noen av dine forpliktelser i den, herunder brudd på fortrolighetsplikten. Brudd på noen av dine forpliktelser i henhold til avtalen kan medføre umiddelbar utestengelse fra Sonos` betaprogram. På forespørsel fra Sonos skal du levere til Sonos eller på annen måte gjøre betaproduktet, Sonos-materialer og enhver annen fysisk Sonos-eiendom tilgjengelig for henting ved dine lokaler.
  2. Diverse. Denne avtalen kan ikke overføres av deg uten forutgående skriftlig samtykke fra Sonos, og ethvert forsøk på overføring uten slikt samtykke skal være ugyldig. Du erkjenner at betaproduktet som lisensieres i forbindelse med denne avtalen, er underlagt USAs lover og forskrifter om eksportkontroll med eventuelle endringer. Du garanterer at du vil overholde USAs eksportlover og -forskrifter på alle måter. Denne avtalen skal være underlagt lovene i California, uten henvisning til prinsippene om lovkonflikt. Du samtykker i at jurisdiksjon tilligger føderale og statlige domstoler i delstaten California. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og Sonos med hensyn til det aktuelle forholdet og erstatter alle tidligere muntlige eller skriftlige forståelser, korrespondanser eller avtaler som ikke spesifikt er innlemmet her. Dersom noen bestemmelse i denne avtalen viser seg å være ugyldig eller umulig å håndheve som følge av en rettsavgjørelse, skal resten av avtalen forbli gyldig og håndheves i henhold til vilkårene. Du erkjenner at eventuelle brudd på dine forpliktelser i henhold til denne avtalen med hensyn til Sonos` eierrettigheter vil forårsake uopprettelig skade for Sonos som det er utilstrekkelige rettsmidler for, og Sonos vil derfor ha rett til rettferdig kompensasjon i tillegg til alle andre rettsmidler som finnes i denne avtalen, eller som er tilgjengelig ved lov eller sedvane.

For henvendelser eller spørsmål angående denne avtalen eller betaproduktet kan du se http://www.sonos.com/contact for gjeldende kontaktinformasjon.