SONOS, INC.
ALLMÄNNA VILLKOR, LICENS- OCH GARANTIAVTAL

Innehåll

Senaste uppdateringen: Juni 2020

Detta är ett avtal mellan dig (”Du”) och Sonos, Inc. (tillsammans med dess dotterbolag ”Sonos”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Innan Du använder Sonos produkter och/eller tjänster bör Du läsa igenom följande ”Allmänna villkor”, ”Licens- och garantiavtal” samt övriga gällande villkor som nämns i dessa (sammantaget det här ”Avtalet”). Läs vår ”Sekretesspolicy” för att ta reda på hur vi samlar in och behandlar Dina personuppgifter.

Det här Avtalet reglerar Din användning av alla Sonos produkter, oavsett om de köps nu eller i framtiden, och omfattar all hårdvara, programvara och tillhörande firmware och dokumentation (sammantaget ”Produkten/Produkterna”) och alla tjänster, exempelvis Sonos Radio (sammantaget ”Tjänsterna”) som Sonos tillhandahåller Dig.

Det är viktigt att Du läser och förstår villkoren i det här Avtalet innan Du köper, laddar ner, registrerar och/eller på något annat sätt använder Sonos Produkter och/eller Tjänster.

Genom att köpa, ladda ner, registrera och/eller på annat sätt använda Sonos Produkter och/eller Tjänster bekräftar Du att Du är över 18 år gammal, har rätt att lagligen förbinda Dig själv eller Ditt företag (om tillämpligt) samt att Du samtycker till att vara bunden av villkoren i det här Avtalet. Om Du inte samtycker till alla dessa villkor eller inte kan göra dessa utfästelser ska Du inte köpa, ladda ner, registrera eller på något annat sätt använda Sonos Produkter och/eller Tjänster.

ALLMÄNNA VILLKOR

 1. Ålder
  1. Vi säljer inte produkter som är avsedda att köpas av barn.
  2. Vi varken samlar in, använder eller avslöjar avsiktligen personuppgifter från barn under 16 år, eller motsvarande minimiålder i den aktuella jurisdiktionen. Om Du är yngre än 16 år kan du enbart använda Produkterna och/eller Tjänsterna om en förälder eller målsman är inblandad och ger sitt samtycke.
 2. Sonos-konto, systemkrav, kompatibla enheter och användning
  1. För att använda Produkter och/eller Tjänster krävs en unik kombination av användarnamn och lösenord (”Inloggningsuppgifter”). Under installationsprocessen kommer Sonos-appen att uppmana Dig att skapa ett konto och registrera Din Produkt hos Sonos. Som en del av registreringsprocessen måste Du skapa ett Sonos-konto (”Sonos-konto”). Du är ensamt ansvarig för att hålla Dina Inloggningsuppgifter konfidentiella och säkra. Genom att registrera Dig bekräftar Du att Du tar fullt ansvar för alla aktiviteter som uppstår på Ditt Sonos-konto. Vi kan komma att anta att all kommunikation som vi mottar från Ditt Sonos-konto härrör från Dig.
  2. Sonos Produkter och/eller Tjänster fungerar eventuellt inte korrekt om Du inte har ett Sonos-konto och ett fungerande Wi-Fi-nätverk i Ditt hem som är anslutet till en tillförlitlig internettjänst med tillräcklig bandbredd och/eller en Bluetooth-anslutning. Ytterligare hårdvara och/eller tekniska komponenter från tredje part kan också komma att krävas för att Du ska kunna använda delar av eller hela Produkterna och/eller Tjänsterna. Dessa kan vara kompatibla enheter från tredje part (t.ex. en bärbar dator, surfplatta eller mobiltelefon) med åtkomst till Sonos-appen. Du ansvarar själv för att säkerställa att Du har alla komponenter som behövs samt att de är kompatibla och korrekt konfigurerade. Om Du samtycker till detta kan Sonos komma att använda Bluetooth på Din enhet från tredje part utan förvarning, men i enlighet med enhetens inställningar, för att underlätta för Produkten och/eller Tjänsten att fungera korrekt, samt för att göra vissa funktioner tillgängliga.
  3. Vissa funktioner hos Produkterna och/eller Tjänsterna kommer att ge Dig möjlighet att använda innehåll, tjänster och teknik från tredje part (”Innehåll och teknik från tredje part”). Observera att användningen av sådant Innehåll och teknik från tredje part via Produkten och/eller Tjänsterna omfattas av dessa parters användarvillkor och deras respektive sekretesspolicyer. Vi rekommenderar att Du läser igenom dessa tredje parters villkor noggrant innan Du aktiverar dem på Dina Sonos-produkter.
  4. Du bekräftar att Du är införstådd med att många funktioner, inklusive Innehåll och teknik från tredje part, i Produkterna och Tjänsterna skickar data via Wi-Fi och därmed kan påverka kostnaden för Ditt dataabonnemang, samt att Du är betalningsansvarig för alla sådana kostnader.
  5. Sonos Radio, radiostreamingtjänsten i Sonos-appen, omfattas av ytterligare Allmänna villkor för Sonos Radio (”Allmänna villkor”) som finns tillgängliga på www.sonos.com/legal/sonos-radio-terms och ingår i detta Avtal. Genom att använda Sonos Radio godkänner Du de Allmänna villkoren.
 3. Samtycke till användning av data
  1. Vissa funktioner i Programvaran kan behöva information från Din Produkt för att kunna leverera respektive funktioner eller egenskaper, inklusive Innehåll och teknik från tredje part. När Du slår på eller på annat sätt aktiverar och/eller använder dessa funktioner och egenskaper, inklusive Innehåll och teknik från tredje part, kan viss användningsinformation komma att behandlas av Sonos och/eller delas med tredje part. Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas i enlighet med Sonos Sekretesspolicy, som är tillgänglig på: www.sonos.com/legal/privacy.
 4. Innehåll från tredje part, inklusive teknik, tjänster och material
  1. Sonos kan ibland ge åtkomst till innehåll från tredjepartsleverantörer via Produkten. Sonos kan dessutom komma att stödja vissa tjänster eller tekniker från tredje part eller göra dem tillgängliga via Produkten, inklusive, men inte begränsat till, utvalda filformat eller codec. Sonos förbehåller sig rätten att när som helst avbryta tillgången till och/eller sluta stödja tjänster, innehåll eller teknik från tredje part, oavsett orsak.
  2. Produktens Programvara kan erbjuda eller ge tillgång till innehåll, funktioner och tjänster från tredje part, som musiktjänster, röststyrning eller andra tjänster från tredje part (sammantaget kallade ”Tjänster från tredje part”). Användning av dessa Tjänster från tredje part kan kräva internetanslutning och användningen av vissa Tjänster från tredje part kan kräva att Du godkänner ytterligare villkor och medföra ytterligare avgifter.
  3. Du är införstådd med att Du genom att använda Tjänster från tredje part på en Produkt från Sonos kan komma i kontakt med innehåll som kan anses stötande, oanständigt eller motbjudande och att sådant innehåll eventuellt inte omedelbart identifieras som innehållande explicit språk, samt att resultaten av vilken sökning som helst automatiskt och oavsiktligt kan innehålla hänvisningar till motbjudande material. Oaktat detta godtar Du att Du använder Tjänster från tredje part helt på egen risk och att Sonos, dess dotterbolag, agenter, huvudmän eller licensgivare inte har något ansvar gentemot Dig för innehåll som kan upplevas som stötande, oanständigt eller motbjudande.
  4. Vissa Tjänster från tredje part kan visa, innehålla eller tillgängliggöra innehåll, data, information, applikationer eller material från webbplatser tillhörande någon annan tredje part (”Material från tredje part”) eller tillhandahålla länkar till vissa webbplatser tillhörande tredje part. Genom att använda Tjänster från tredje part bekräftar Du att Du är införstådd med och godtar att Sonos inte ansvarar för att granska eller utvärdera innehållet, riktigheten, fullständigheten, aktualiteten, giltigheten, iakttagandet av upphovsrätten, lagenligheten, anständigheten, kvaliteten eller någon annan aspekt av sådant Material från tredje part. Sonos, dess medarbetare, samarbetspartners och dotterbolag varken garanterar eller rekommenderar något Material eller någon webbplats från tredje part och har inget ansvar och ingen skyldighet gentemot Dig eller någon annan person för dessa eller för några andra material, produkter eller tjänster från tredje part. Material från tredje part och länkar till andra webbplatser tillhandahålls enbart för att underlätta för Dig.
  5. Tjänster från tredje part och Material från tredje part som eventuellt kan nås, länkas till eller visas på, eller som på något annat sätt kan kommas åt via Produkterna, är inte tillgängliga på alla språk och inte heller i alla länder eller regioner. Sonos ger inga utfästelser om att sådana Tjänster från tredje part eller Material från tredje part är lämpliga eller tillgängliga för användning på någon enskild plats. I den utsträckning Du väljer att använda eller ansluta till några sådana Tjänster från tredje part eller Material från tredje part sker detta på Ditt eget initiativ och Du är ansvarig för efterlevnad av all gällande lagstiftning, inklusive men inte begränsat till relevant lokal lagstiftning.
  6. Sonos förbehåller sig rätten att när som helst, oavsett orsak och utan förvarning, ändra, göra uppehåll i, avlägsna eller avbryta tillgången till Innehåll, teknik och/eller tjänster från tredje part. Sonos har inte under några omständigheter någon ersättningsskyldighet för avbruten eller avslutad tillgång till några sådana Tjänster från tredje part eller något Material från tredje part. Sonos kan även komma att införa begränsningar beträffande användningen av eller tillgången till vissa Tjänster från tredje part eller Material från tredje part utan förvarning och utan någon ersättningsskyldighet.
  7. Sonos ger inga utfästelser eller garantier överhuvudtaget gällande urvalet av, fortsatt stöd för eller bibehållen tillgång till några sådana Tjänster från tredje part och/eller Material från tredje part.
  8. Sonos ger inga utfästelser eller garantier om att några enskilda Tjänster från tredje part och/eller Material från tredje part kommer att vara tillgängliga, tillhandahållas eller fungera på ett visst sätt eller fungera överhuvudtaget under någon tidsperiod.
  9. Det faktum att en viss Tjänst från tredje part och/eller visst Material från tredje part visas eller omnämns på förpackningen till en Produkt eller i marknadsföringsmaterial utgör ingen utfästelse att denna Tjänst från tredje part och/eller detta Material från tredje part kommer att vara tillgängliga, tillhandahållas, fungera på ett visst sätt eller fungera överhuvudtaget under någon tidsperiod.
  10. Sonos och leverantörer av Tjänster från tredje part som tillhandahåller en tjänst, teknik eller innehåll som är tillgängliga via Produkten förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ta bort information från sina servrar, förhindra åtkomst till sina servrar eller förändra eller avlägsna tillgängliga produkter eller tjänster av skäl som Sonos eller den tredje parten i fråga bedömer vara lämpliga helt efter eget gottfinnande.

Tillbaka till överst på sidan

LICENS- OCH GARANTIAVTAL

 1. Programvara
  1. Programvara. Den programvara som är införlivad i Produkten i syfte att styra Produkten, dokumentation, gränssnitt, innehåll, teckensnitt och all information som medföljde Din Produkt (”Produktens originalprogramvara”) och som kan uppdateras eller ersättas via funktionsförbättringar, programuppdateringar eller systemåterställningsprogram som tillhandahålls av Sonos (”Programuppdateringar för Produkten”), oavsett om den finns i ett skrivskyddat minne eller på något annat medium eller i någon annan form (Produktens originalprogramvara och Programuppdateringar för Produkten kallas tillsammans för ”Produktens programvara” eller ”Programvara”), licensieras, och säljs inte, till Dig av Sonos, Inc. enbart för användning i enlighet med villkoren i detta Avtal. Som förtydligande innefattar Programvaran Sonos-applikationen (sammantaget ”Sonos-appen” eller ”Appen”), vilket omfattar alla Sonos-applikationer (t.ex. mobil- och skrivbordsappar) som utvecklats av Sonos och som ger tillgång till Produkter och/eller Tjänster, Sonos-inställningar, Sonos-relaterat innehåll samt andra funktioner och tjänster, inklusive tillgång till Innehåll och teknik från tredje part. Du samtycker till att villkoren i detta Avtal omfattar alla Produkter samt de Sonos-appar som eventuellt är inbyggda i Din Produkt, utom där en sådan App åtföljs av en separat licens, i vilket fall Du samtycker till att villkoren i den licensen styr Din användning av Appen ifråga.
  2. Programuppdateringar. Sonos har ingen skyldighet att tillhandahålla några uppdateringar eller uppgraderingar för några delar av Produkterna eller Tjänsterna. Sonos kan, efter eget gottfinnande, komma att tillgängliggöra framtida Programuppdateringar. Skulle Sonos tillgängliggöra en sådan uppdatering eller uppgradering kommer uppgraderingen eller uppdateringen i fråga och all tillhörande dokumentation anses ingå i Produkten. Programuppdateringar för Produkten, om sådana finns, innehåller inte nödvändigtvis alla befintliga programfunktioner eller nya funktioner som Sonos lanserar för nyare eller andra modeller av Produkten. Villkoren i detta Avtal omfattar alla Programuppdateringar för Produkten som tillhandahålls av Sonos, utom där en sådan Programuppdatering för Produkten åtföljs av ett separat avtal, i vilket fall Du samtycker till att villkoren i det avtalet gäller.
  3. Automatiska programuppdateringar. Vi kan ibland utveckla programfixar, felrättningar, uppdateringar, uppgraderingar eller andra ändringar avsedda att förbättra Produktens och/eller Tjänsternas prestanda. Dessa installeras eventuellt automatiskt utan ytterligare förvarning. Såvida Du inte inaktiverar automatiska Programuppdateringar kommer Din Produkt regelbundet att kontrollera om Sonos har några uppdateringar för Programvaran och, om en sådan är tillgänglig, automatiskt ladda ner och installera den på Din Produkt. Genom att använda Produkten och/eller Tjänsten samtycker Du till att Sonos laddar ner och installerar automatiska Programuppdateringar på Din Produkt, såvida Du inte har tackat nej till automatiska Programuppdateringar. Du kan när som helst inaktivera Programuppdateringar i inställningarna i Sonos-appen.
 2. Utfärdande av licens
  1. Förutsatt att villkoren i detta Avtal följs ger Sonos Dig härmed en världsomspännande, icke-exklusiv personlig licens som inte kan överföras (utan rätt att underlicensiera) som ger dig rätt att: (i) använda den Programvara som är införlivad i Produkten för att styra Produkten och (ii) använda den/de Sonos-applikation(er) som ingår i Programvaran på valfri dator eller mobil enhet som ägs eller kontrolleras av Dig under Giltighetsperioden. Du får inte överföra Programvaran till någon annan datoriserad enhet eller på något annat sätt avlägsna Programvaran från Produkten.
  2. Du samtycker till att inte kopiera, modifiera, bakåtutveckla, dekompilera eller ta isär Produkten i den utsträckning denna begränsning inte innebär lagbrott. Förutom den begränsade licens som utfärdas här förbehåller sig Sonos och dess leverantörer härmed alla rättigheter, äganderättigheter och intressen i och kring de världsomspännande immateriella rättigheter som Produkterna och Programvaran innefattar. Sonos förbehåller sig alla andra rättigheter.
  3. Du bekräftar att Du är införstådd med och samtycker till att den teknik som är inbyggd i och använts för att skapa Produkten utgör värdefulla företagshemligheter, immateriella rättigheter och expertis som tillhör Sonos. Skulle Du genom behörig användning av Produkten komma i besittning av några sådana företagshemligheter och/eller någon immateriell rättighet lovar Du att inte avslöja dessa för någon utomstående part. Sonos Produkter skyddas även av ett eller flera patent. För mer information, besök: www.sonos.com/legal/patents.
 3. Giltighetsperiod
  1. Du kan när som helst säga upp detta Avtal genom att meddela Sonos, sluta använda Produkten och radera Programvaran från Din datoriserade enhet från tredje part.
  2. Avtalet upphör automatiskt att gälla om Du bryter mot något villkor i det.
  3. Avsnitt 6(b), 8, 9, 10(d), 11 och 13 ska fortsätta att äga giltighet även efter det att detta Avtal har avslutats eller upphört att gälla, oavsett orsak.
 4. Efterlevnad av upphovsrättslagstiftning
  1. Sonos följer amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning och vad gäller de licenser som ges i detta Avtal samtycker Du till att göra detsamma.
  2. Du bekräftar att Du är införstådd med att obehörig kopiering eller distribuering av musik eller annat innehåll som Du fått tillgång till genom att använda Produkten (”Innehåll”) är förbjudet enligt denna upphovsrättslagstiftning och samtycker till att inte, varken direkt eller indirekt, kopiera eller distribuera något Innehåll utan uttryckligt skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren/-innehavarna.
  3. Du samtycker till att ersätta Sonos och dess licensgivare samt hålla dem skadeslösa från och emot alla krav, stämningar, förluster, skador, ersättningsskyldigheter, kostnader och utgifter som uppstår på grund av eller i samband med att Du inte följer villkoren i Avsnitt 8.
 5. Sekretess och dataskydd
  1. Sonos har tagit fram en Sekretesspolicy för att informera Dig om hur företaget agerar gällande insamling, användning, utlämnande och skydd av de personuppgifter som behandlas av Sonos. Du hittar Sonos Sekretesspolicy, som ingår i detta Avtal, på www.sonos.com/legal/privacy.
  2. Genom att använda Sonos Produkter och/eller Tjänster godkänner Du villkoren i Sekretesspolicyn. Dina personuppgifter behandlas alltid i enlighet med Sonos Sekretesspolicy. Det är viktigt att Du läser och förstår villkoren i Sekretesspolicyn.
  3. Om Du har frågor som rör vår Sekretesspolicy får du gärna kontakta oss på privacy@sonos.com.
 6. Garanti och friskrivningsklausul
  1. Garanti. Förutsatt att villkoren i Avsnitt 10 följs garanterar Sonos att Produkten under en period på två (2) år efter det ursprungliga inköpet är fri från defekter i material och utförande.
  2. SONOS GARANTERAR INTE ATT PRODUKTEN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT ELLER VARA FELFRI, OCH INTE HELLER ATT ALLA FEL OCH/ELLER DEFEKTER KAN KORRIGERAS, ATT FUNKTIONER, EGENSKAPER ELLER TJÄNSTER SOM UTFÖRS ELLER TILLHANDAHÅLLS AV PRODUKTENS PROGRAMVARA, INKLUSIVE FUNKTIONER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART, KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ATT ALLA FUNKTIONER, EGENSKAPER ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLAS I FRAMTIDEN, ELLER ATT PRODUKTENS PROGRAMVARA KOMMER ATT VARA KOMPATIBEL MED ELLER FUNGERA TILLSAMMANS MED NÅGON ENSKILD PROGRAMVARA, APPLIKATION ELLER TJÄNST FRÅN TREDJE PART. OM DU ÄR KONSUMENT GÄLLER DENNA GARANTI UTÖVER DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OCH HAR INGEN INVERKAN PÅ DESSA. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM BESKRIVS I AVSNITT 10 (D), OCH SÅVIDA INGEN TVINGANDE KONSUMENTSKYDDSLAGSTIFTNING SÄGER MOTSATSEN, ÄR SONOS ENDA SKYLDIGHET, OCH DEN ENDA KORRIGERANDE ÅTGÄRD DU HAR TILLGÅNG TILL OM OVANSTÅENDE GARANTI INTE UPPFYLLS, ENLIGT SONOS GOTTFINNANDE, REPARATION ELLER BYTE AV PRODUKTEN ELLER, OM INGET AV DESSA ALTERNATIV ÄR RIMLIGEN TILLGÄNGLIGA, ÅTERBETALNING AV DEN ERLAGDA KÖPESUMMAN, MED AVDRAG FÖR DITT TIDIGARE NYTTJANDE.
  3. Begränsningar. Ovanstående garanti gäller inte problem med Produkten i fall där dessa orsakats av: (i) Din underlåtenhet att implementera alla programfixar och felrättningar för Produkten som har tillgängliggjorts av Sonos, (ii) eventuell användning av Produkten på ett sätt som den inte utformats för eller som inte auktoriserats enligt detta Avtal eller (iii) eventuell användning av Produkten tillsammans med andra produkter eller annan hårdvara som inte tillhandahålls av Sonos och som inte överensstämmer med den dokumentation som tillhandahålls av Sonos.
  4. Friskrivningsklausul. FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES OVAN GER SONOS INGA GARANTIER BETRÄFFANDE PRODUKTEN, FÖRUTOM VAD SOM FASTSTÄLLTS ENLIGT LAG. SONOS OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG HÄRMED SPECIFIKT ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA SÅDANA GARANTIER OCH VILLKOR. DU BÄR ENSAM ANSVARET FÖR ATT HA VALT DEN HÄR PRODUKTEN FÖR ATT UPPNÅ DE RESULTAT DU AVSÅG, SAMT FÖR INSTALLATIONEN OCH ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN. INSTALLATION AV PRODUKTENS PROGRAMVARA KAN PÅVERKA TILLGÄNGLIGHETEN OCH FUNKTIONALITETEN HOS PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART, APPLIKATIONER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART SAMT ANDRA SONOS-PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM LÄMNAS AV SONOS ELLER EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR SONOS KOMMER ATT UTGÖRA EN GARANTI.
 7. Begränsning av ansvarsskyldighet
  1. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER SKA VARKEN SONOS ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR NÅGRA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, SEKUNDÄRA, IDEELLA OCH INDIREKTA SKADOR SAMT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KOSTNADER FÖR FÖRSÄKRINGSSKYDD, DATAFÖRLUST, UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV FÖRETAGSINFORMATION ELLER NÅGON ANNAN EKONOMISK SKADA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV (ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA) PRODUKTEN, OAVSETT HUR DESSA HAR UPPSTÅTT OCH OAVSETT ANSVARSTEORI.
  2. SONOS SAMMANLAGDA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG FÖR ETT ELLER FLERA FALL AV RÄTTSLIG TALAN SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR PRODUKTEN, SÅVIDA INTE ANNAT FÖRESKRIVS ENLIGT LAG.
  3. Begränsningarna i Avsnitt 11 gäller även om Sonos, dess underleverantörer eller återförsäljare har informerats om risken för sådana skador eller om någon typ av användning Du avser nyttja Produkten för. Dessa begränsningar gäller även om det huvudsakliga ändamålet med eventuell avhjälpande åtgärd inte uppnås. Du godtar att dessa begränsningar utgör en rimlig riskfördelning.
  4. Begränsningarna i Avsnitt 11 ska inte gälla skador som uppstår till följd av avsiktlig försummelse eller grov oaktsamhet från Sonos sida. Begränsningarna i Avsnitt 11 ska inte heller gälla skador som uppstår till följd av dödsfall eller personskada som orsakats av avsiktlig försummelse eller oaktsamhet eller avtalsbrott av Sonos, dess direktörer eller någon tredje part som Sonos har anlitat för att uppfylla sina avtalsförpliktelser gentemot Dig. När det gäller produktansvar ska begränsningarna i Avsnitt 11 endast gälla i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande tvingande bestämmelser kring produktansvar.
  5. Begränsningarna i Avsnitt 11 påverkar inte Dina lagstadgade rättigheter som konsument.
 8. Skadeslöshet vid överträdelse
  1. Skadeslöshet. Sonos ska försvara eller ingå förlikning vad gäller alla anspråk, krav, stämningar, mål eller talan (”Krav”) mot Dig i den utsträckning Kravet i fråga är baserat på en anklagelse om att någon del av Produkten, så som den tillhandahållits Dig under detta Avtal och använts i enlighet med detta Avtal, gör intrång i upphovsrätten för någon tredje part eller otillåtet tillägnar sig tredje parts företagshemligheter, förutsatt att Du: (i) omgående skriftligen underrättar Sonos om Kravet, (ii) ger Sonos ensam behörighet att styra och driva svaromålet eller förlikningen av Kravet och (iii) ger Sonos, på Sonos bekostnad (förutom värdet av din tid), all nödvändig information och hjälp i samband med Kravet. Sonos ska betala alla förlikningsbelopp, skadestånd och kostnader som slutligen beviljas i den utsträckning de kan tillskrivas Kravet. Du har rätt att delta i svaromålet mot Kravet på egen bekostnad. Sonos är inte ersättningsskyldigt för några kostnader eller utlägg som uppkommer, förutom där skriftligt samtycke till dessa har inhämtats i förväg.
  2. Begränsning av betalningsskyldighet. Oaktat vad som anges ovan har Sonos ingen betalningsskyldighet för Krav under följande omständigheter: (i) om Du har använt någon Produkt i mer än trettio (30) dagar efter det att Sonos har meddelat Dig skriftligen att fortsatt användning av Produkten kan ge upphov till ett sådant Krav och erbjuder sig, i utbyte mot att Du avstår från all vidare användning av Produkten, att återbetala det pris Du betalade för Produkten, med avdrag för Ditt tidigare nyttjande, (ii) om Produkten, eller någon del av Produkten, har kombinerats med annan hårdvara eller andra produkter som inte tillhandahållits av Sonos, och där Kravet inte skulle ha uppstått om Produkten inte hade kombinerats på detta sätt eller (iii) om Produkten använts på annat sätt än vad som tillåts enligt detta Avtal.
  3. Total ansvarsskyldighet. DE BESTÄMMELSER SOM REDAN HAR BESKRIVITS I AVSNITT 12 UTGÖR SONOS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET OCH DEN ENDA AVHJÄLPANDE ÅTGÄRDEN DU HAR RÄTT TILL BETRÄFFANDE EVENTUELLA FAKTISKA ELLER PÅSTÅDDA ÖVERTRÄDELSER MOT, ELLER OBEHÖRIG TILLSKANSNING AV, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SOM GJORTS AV PRODUKTEN.
 9. Övrigt
  1. Exportkontroller. Du bekräftar att Du är införstådd med att Produkten eventuellt omfattas av den exportkontrollagstiftning som gäller i den jurisdiktion där Du köpte Produkten och garanterar att Du i alla avseenden kommer att efterleva gällande lagstiftning och bestämmelser. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexportera Produkter, förutom enligt vad som är tillåtet enligt amerikansk lagstiftning och gällande lagstiftning i den/de jurisdiktion(er) där Produkten införskaffades.
  2. Tillämplig lagstiftning och forum. Detta Avtal styrs och tolkas enligt gällande lagstiftning i Nederländerna och lagen om internationella köp är uttryckligen undantagen. Om Du är konsument och fast bosatt i EU eller Storbritannien, eller i Schweiz, Norge, Island eller Liechtenstein, skyddas Du även av den tvingande lagstiftning som gäller i det land där Du är bosatt. Du samtycker, i likhet med Sonos, till att underställa Dig den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Nederländerna, vilket betyder att Du kan väcka talan för att hävda Din konsumentskyddsrätt, i samband med detta Avtal, i Nederländerna, Schweiz, Norge, Island, Liechtenstein eller det EU-land där Du är bosatt. Om Du är bosatt i EU tillhandahåller Europakommissionen en webbaserad tvistlösningsplattform som Du kan besöka här: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Om det är någonting Du vill informera oss om ber vi att Du kontaktar oss.
  3. Hela avtalet. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Dig och Sonos gällande de frågor som Avtalet omfattar och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga samförstånd, kommunikationer eller överenskommelser som inte uttryckligen har införlivats i Avtalet.
  4. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal visa sig vara ogiltig eller icke verkställbar på grund av domstolsavgörande eller -beslut ska resten av Avtalet förbli giltigt och verkställbart under sin giltighetsperiod.
  5. Ingen överlåtelse. Du får inte överlåta detta Avtal, eller några av de rättigheter eller skyldigheter som omfattas av Avtalet, vare sig detta sker lagenligt eller inte, utan att först inhämta skriftligt medgivande från Sonos. Alla försök att överlåta Avtalet som görs av Dig utan att skriftligt medgivande först har inhämtats kommer att ogiltigförklaras.
  6. Sammanfattning av Dina lagstadgade rättigheter. Vi har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla produkter som överensstämmer med detta Avtal.
  7. Meddelanden från Sonos. När Du använder en Produkt och/eller Tjänster från Sonos eller skickar e-post till oss kommunicerar Du elektroniskt med oss. Vi kommer att kommunicera elektroniskt med Dig på flera olika sätt, exempelvis via e-post, meddelanden och/eller push-aviseringar i Appen eller genom att publicera meddelanden eller annan kommunikation på Sonos webbplats eller via övriga Tjänster från Sonos. Sonos kommer eventuellt att informera Dig om sådant som rör Produkten och/eller Tjänsterna, inklusive ändringar i detta Avtal, via e-post till den e-postadress som används i Ditt Sonos-konto (och/eller andra e-postadresser som är knutna till Ditt Sonos-konto, om tillämpligt), via Sonos-appen eller inlägg på Sonos webbplats. Om Sonos behöver kontakta Dig gällande din Produkt och/eller dina Tjänster samtycker Du till att ta emot dessa meddelanden via e-post eller på annat sätt som anges i detta Avtal. Under detta Avtal samtycker Du till att alla meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller Dig elektroniskt uppfyller alla lagstadgade krav om att sådan kommunikation ska göras skriftligen, förutom i fall där gällande lagstiftning särskilt kräver att en annan form av kommunikation används. Om Du har frågor eller undrar över någonting som rör detta Avtal får Du gärna skicka din fråga till http://support.sonos.com.

Tillbaka till överst på sidan