REGULAMIN USŁUGI SONOS RADIO

Witamy w Sonos Radio

NINIEJSZA UMOWA PRAWNA („WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI” LUB „WARUNKI”) ZAWARTA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ SONOS DOTYCZY UŻYTKOWANIA USŁUGI SONOS RADIO („SONOS RADIO” LUB „USŁUGA”). NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI. UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO USŁUGI SONOS RADIO I KORZYSTANIE Z NIEJ JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. WSZYSTKIE ODNIESIENIA DO „SONOS” I/LUB „MY/NAM/NASZ” ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYCH WARUNKACH OZNACZAJĄ FIRMĘ SONOS, INC. Z ZAREJESTROWANĄ SIEDZIBĄ POD ADRESEM: 614 CHAPALA STREET, SANTA BARBARA, CA 93101 („SONOS”).

KORZYSTANIE Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUGI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z USŁUGI SONOS RADIO NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY DOKUMENT I NASZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z USŁUGI SONOS RADIO.

I. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Wiek. Usługa jest dostępna wyłącznie dla osób w wieku co najmniej 16 lat (lub w odpowiednim minimalnym wieku na terenie danego obszaru prawnego). Nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy świadomie danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat ani w odpowiednim minimalnym wieku na terenie danego obszaru prawnego.
 2. Urządzenia i dostęp. Korzystanie z Usługi wymaga dostępu do Internetu, zgodnych urządzeń innych firm („Urządzenie innej firmy”), Produktu(-ów) Sonos (w tym oprogramowania i sprzętu Sonos) oraz Aplikacji Sonos („Aplikacja Sonos” lub „Aplikacja”), zwanych dalej łącznie „Produktem”; może wymagać okresowych aktualizacji; oraz może zależeć od działania tych czynników. Do korzystania z niektórych funkcji może być wymagana najnowsza wersja wymaganego oprogramowania Sonos. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spełnienie tych wymogów jest jego obowiązkiem.
 3. Ograniczenia dotyczące korzystania. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usługi tylko w celach, na które zezwalają niniejsze Warunki, i tylko w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub praktyki powszechnie przyjęte na danym obszarze prawnym. Firma Sonos może wprowadzić dodatkowe lub inne ograniczenia w zakresie korzystania z usługi Sonos Radio lub uzyskiwania do niej dostępu bez uprzedzenia i ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika. Użytkowanie, treść lub działanie usługi Sonos Radio może wymagać od użytkownika dodatkowej płatności i/lub subskrypcji. Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli do niektórych Usług Sonos Radio wymagana będzie dodatkowa płatność lub subskrypcja. O ile użytkownik nie został uprzednio powiadomiony o zmianach, nie będzie obciążony opłatami za usługę Sonos Radio. Firma Sonos nie składa żadnych obietnic, gwarancji ani żadnego rodzaju oświadczeń dotyczących dokładności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek informacji lub treści pochodzących od dostawców treści Sonos Radio będących stronami trzecimi. Należy pamiętać, że firma Sonos nie sprawdza, nie kontroluje ani nie zatwierdza żadnych treści, produktów lub usług dostarczanych przez strony trzecie jako części usługi Sonos Radio.
 4. Dostępność Usługi.
  1. Usługa, lub jej dowolna funkcja albo część, może być niedostępna w niektórych językach i niektórych krajach. Firma Sonos nie gwarantuje, że Usługa, lub jej dowolna funkcja albo część, jest odpowiednia lub dostępna do użytkowania w jakiejkolwiek konkretnej lokalizacji. W zakresie, w jakim użytkownik decyduje się na uzyskanie dostępu do Usługi i korzystanie z niej, robi to z własnej inicjatywy.
  2. Firma Sonos może, według własnego uznania i od czasu do czasu, aktualizować, zmieniać, dodawać lub usuwać funkcje, funkcjonalność i treści usługi Sonos Radio, w całości lub w części. Aktualizacje te mogą być wymagane w celu korzystania z określonych funkcji lub kontynuowania połączenia z określonymi usługami. Od czasu do czasu usługa Sonos Radio może być również aktualizowana przez dostawców będących stronami trzecimi.
  3. Firma Sonos zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia lub kompensacji, do pozbawienia dostępu do usługi Sonos Radio lub jakichkolwiek jej części w dowolnym momencie i wedle własnego uznania. Firma Sonos ma również prawo do trwałego zatrzymania świadczenia Usługi bez wypłaty odszkodowania. Powiadomienie o trwałym zatrzymaniu świadczenia usługi Sonos Radio jest przekazywane za pośrednictwem Aplikacji Sonos.
  4. Stacje radiowe stron trzecich dostępne jako część Usługi są powiązane z dostępnością treści radiowych ich platform i w związku z tym mogą ulec zmianie. Firma Sonos nie może zagwarantować dostępności konkretnych stacji radiowych stron trzecich w usłudze Sonos Radio.
  5. Firma Sonos nie może zagwarantować dostępności przez czas nieokreślony utworu, albumu, artysty lub grupy w usłudze Sonos Radio. Firma Sonos nie odpowiada za wycofanie jakiejkolwiek części treści radiowej, która została udostępniona.
 5. Zmiana Usługi. Firma Sonos zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania i w dowolnym momencie, do modyfikacji, dostosowania lub zmiany w inny sposób niniejszych Warunków oraz narzucenia nowych lub dodatkowych postanowień lub warunków dotyczących korzystania z Usługi, pod warunkiem że firma Sonos powiadomi o wszystkich istotnych niekorzystnych zmianach w Usłudze lub stosownych warunkach świadczenia usługi, o ile takie działanie nie byłoby uzasadnione ze względu na okoliczności wynikające z postępowania sądowego, działań organów nadzoru lub działania władz; rozwiązanie kwestii dotyczących bezpieczeństwa, prywatności użytkownika lub integralności technicznej; unikanie zakłóceń w świadczeniu usługi innym użytkownikom; lub ze względu na klęskę żywiołową, katastrofę, wojnę lub inne podobne przypadki pozostające poza uzasadnioną kontrolą firmy Sonos. W ten sposób zmodyfikowane, dostosowane lub zmienione Warunki wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Należy regularnie przeglądać niniejsze Warunki pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z usługi Sonos Radio po otrzymaniu od firmy Sonos powiadomienia o zmianach jest równoznaczne z akceptacją i wyrażeniem zgody na te zmiany bez ograniczeń, zastrzeżeń i zmian. Jeśli w jakimkolwiek momencie użytkownik nie wyrazi zgody na te zmiany, musi natychmiast zaprzestać korzystania z usługi Sonos Radio.

II. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

 1. Oświadczenie o ochronie prywatności Sonos. Forma Sonos opracowała Oświadczenie o ochronie prywatności w celu poinformowania użytkownika o praktykach firmy Sonos w kwestii gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i ochrony przetwarzanych danych osobowych. Oświadczenie o ochronie prywatności Sonos, które stanowi część niniejszych Warunków, można znaleźć tutaj. Korzystanie z usługi Sonos Radio jest równoznaczne z akceptacją Oświadczenia o ochronie prywatności. Dane użytkownika są zawsze traktowane zgodnie z postanowieniami Oświadczenia o ochronie prywatności Sonos. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, można się z nami skontaktować pod adresem privacy@sonos.com.

III. FUNKCJE I USŁUGI

 1. Opis. Sonos Radio to usługa, która umożliwia dostęp do stacji radiowych dostarczanych przez firmę Sonos oraz partnerów będących stronami trzecimi (zwanych dalej „Treściami radiowymi”) w celu strumieniowego przesyłania przez Aplikację Sonos na Produkt(-y) Sonos każdemu Użytkownikowi, który korzysta z usługi Sonos Radio na użytek własny (zwanemu dalej „Użytkownikiem”). Użytkownik może korzystać z usługi Sonos Radio poprzez zalogowanie się do swojego konta Sonos poprzez Aplikację Sonos. Firma Sonos zapewnia narzędzie informacji i usługę przewodnika audio, które oferują dostęp do różnych indeksowanych stacji radiowych, podcastów i innych treści tworzonych przez firmę Sonos lub w jej imieniu. Funkcje Usługi są dostępne nieodpłatnie („Bezpłatna usługa”).
 2. Brak prawa do odszkodowania. W zamian za korzystanie z Bezpłatnej usługi użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Sonos może osiągać zyski (w tym zyski z reklam i sponsoringu), zwiększać wartość firmy lub w inny sposób zwiększać wartość Sonos w związku z korzystaniem z Usługi przez użytkownika, a użytkownik nie ma prawa udziału w dochodach, wartości firmy lub wartości.
 3. Wykorzystanie usług lokalizacyjnych. Firma Sonos i jej partnerzy mogą zapewniać pewne funkcje, które wykorzystują dane lokalizacyjne z urządzeń stron trzecich, wykorzystując GPS (lub podobną technologię, jeśli jest dostępna) i pochodzące z crowdsourcingu punkty dostępu Wi-Fi i lokalizacje nadajników. Podczas korzystania z usług stron trzecich, które wykorzystują lub dostarczają dane lokalizacyjne jako część usługi, użytkownik podlega warunkom i polityce prywatności strony trzeciej dotyczącej korzystania z danych lokalizacyjnych takich usług stron trzecich. Użytkownik powinien również zapoznać się z tymi dokumentami.
 4. Funkcje Usługi. Sonos Radio to zbiór stacji radiowych partnerów będących stronami trzecimi, a także stacji tworzonych i dostarczanych przez firmę Sonos bezpośrednio słuchaczom („Stacje będące własnością firmy Sonos i przez nią obsługiwane”). Stacje będące własnością firmy Sonos i przez nią obsługiwane to stacje radiowe przesyłające strumieniowo treści, które odtwarzają specjalnie dobraną i zaprogramowaną muzykę oraz treści głosowe w sposób naśladujący radio, ale z możliwością personalizacji doznań dźwiękowych wraz z upływem czasu w oparciu o nawyki i preferencje dotyczące słuchania. Firma Sonos może ponadto dostarczać sugestie dotyczące treści w Aplikacji Sonos. Stacje radiowe stron trzecich pochodzą bezpośrednio od naszych partnerów. Firma Sonos nie ma kontroli nad treściami odtwarzanymi w stacjach radiowych stron trzecich. Sonos Radio porządkuje i przedstawia treści Sonos oraz treści naszych partnerów będących stronami trzecimi w sposób, który od czasu do czas ulega zmianom i może opierać się na decyzjach redaktorskich, popularności lub innych zmiennych. Bezpłatne stacje będące własnością i obsługiwane przez Sonos Radio są wspierane przez reklamy. Ma to miejsce również w przypadku Sonos oraz partnerów reklamowych będących stronami trzecimi.

IV. KORZYSTANIE Z USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Konto Sonos Użytkownika.
  1. Jako zarejestrowany użytkownik Usługi należy mieć własne Konto Sonos. Nie należy ujawniać żadnym osobom informacji o posiadanym Koncie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie poufności i bezpieczeństwa posiadanego Konta oraz wszystkie działania, które mają miejsce na Koncie lub za jego pośrednictwem. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia firmy Sonos o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa dotyczących posiadanego Konta. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Usługa została opracowana i przeznaczona do użytku osobistego na zasadzie indywidualnej i nie należy udostępniać danych dotyczących Konta i/lub hasła innym osobom. Pod warunkiem że dochowaliśmy należytej staranności, firma Sonos nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikające z nieuprawnionego użycia Konta użytkownika, związane z nieprzestrzeganiem niniejszych warunków przez Użytkownika.
  2. Użytkownik musi mieć dostęp do Aplikacji Sonos i wprowadzić do niej swoją nazwę logowania Sonos oraz swoje hasło, aby uwierzytelnić Konto i korzystać z Usługi. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć dokładne i pełne informacje podczas rejestracji oraz korzystania z Usługi („Dane rejestracyjne Usługi”). Ponadto użytkownik zgadza się na aktualizacje swoich Danych rejestracyjnych Usługi w celu zachowania ich prawidłowości i kompletności.
 2. Brak możliwości odsprzedaży Usługi. Użytkownik zgadza się nie reprodukować, kopiować, powielać, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować lub przekazywać Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) do żadnych celów.

V. OPROGRAMOWANIE

 1. Prawa własności Sonos. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Sonos i/lub jej licencjodawcy mają wszystkie prawa, tytuł i interes względem Usługi, w tym m.in. do grafiki, interfejsu użytkownika, skryptów i oprogramowania wykorzystywanego do realizacji Usługi, a także wszelkiego oprogramowania dostarczanego Użytkownikowi jako część Usługi i/lub w związku z nią („Oprogramowanie”), w tym wszelkie prawa własności intelektualnej w niej wymienione, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, oraz tego, gdzie na świecie się znajdują. Użytkownik akceptuje również, że Usługa (w tym Oprogramowanie lub jakakolwiek jego część) zawiera informacje zastrzeżone i poufne, które są chronione przez obowiązujące prawa własności intelektualnej oraz inne prawa, w tym m.in. prawa autorskie. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie korzystać z takich zastrzeżonych informacji lub materiałów, wyłącznie użytkując Usługę zgodnie z niniejszymi Warunkami. Żadna część usługi nie może być powielana w żadnej formie ani za pomocą żadnych środków, z wyjątkiem wyraźnego zezwolenia zawartego w niniejszych Warunkach.
 2. Licencja Sonos. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA LUB JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUGI, Z WYJĄTKIEM UŻYTKOWANIA USŁUGI ZGODNIE Z ZEZWOLENIEM ZAWARTYM W NINIEJSZEJ UMOWIE, JEST SUROWO ZABRONIONE I STANOWI NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH STRON I MOŻE PODLEGAĆ SANKCJOM CYWILNYM I KARNYM, W TYM MOŻLIWEMU ODSZKODOWANIU PIENIĘŻNEMU, Z TYTUŁU NARUSZEŃ PRAWA AUTORSKIEGO.
 3. Publiczny program beta. Od czasu do czasu firma Sonos może oferować nowe i/lub zaktualizowane funkcje Usługi („Funkcje beta”) w ramach Publicznego programu beta („Program”) w celu dostarczenia firmie Sonos informacji zwrotnych na temat jakości i przydatności Funkcji beta. Użytkownik rozumie i akceptuje, że jego uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie tworzy partnerstwa prawnego, przedstawicielstwa ani stosunku pracy między użytkownikiem a firmą Sonos, a także że firma Sonos nie ma obowiązku dostarczenia użytkownikowi żadnych Funkcji beta. Firma Sonos może udostępnić takie Funkcje beta uczestnikom Programu poprzez rejestrację online lub zapisy za pośrednictwem usługi. Użytkownik rozumie i akceptuje, że firma Sonos może gromadzić i wykorzystywać informacje pochodzące z Konta, Produktów i urządzeń peryferyjnych w celu zapisania użytkownika do Programu i/lub określenia, czy użytkownik kwalifikuje się do udziału. Użytkownik rozumie, że po zapisaniu do Programu może nie mieć możliwości przywrócenia wcześniejszej wersji danej Funkcji beta, niebędącej wersją beta. Gdy takie przywrócenie jest możliwe, migracja danych utworzonych w Funkcji beta do wcześniejszej wersji niebędącej wersją beta może okazać się niemożliwa. Użytkowanie Funkcji beta i uczestnictwo w Programie podlega oddzielnej Umowie z beta testerem, niniejszym Warunkom oraz wszelkim dodatkowym warunkom licencji, które mogą być odrębnie dołączone do Funkcji beta. Funkcje beta są dostarczane w stanie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” i mogą zawierać błędy lub nieścisłości, które mogą spowodować awarie, uszkodzenie lub utratę danych i/lub informacji pochodzących z urządzenia oraz urządzeń peryferyjnych (w tym m.in. serwerów i komputerów) do nich podłączonych. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że każde wykorzystanie Funkcji beta odbywa się na jego własne ryzyko. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE RYZYKO I WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W DOWOLNYM PROGRAMIE, W TYM M.IN. OPŁATY ZA DOSTĘP DO INTERNETU, KOSZTY ZWIĄZANE Z TWORZENIEM KOPII ZAPASOWEJ, KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM URZĄDZENIA I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH, A TAKŻE KOSZTY ZWIĄZANE Z USZKODZENIEM SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, INFORMACJI LUB DANYCH. Firma Sonos może zapewnić wsparcie techniczne i/lub innego rodzaju wsparcie w zakresie Funkcji beta. Udzielone wsparcie będzie dodatkowym obok standardowego wsparcia Usługi i będzie dostępne tylko w ramach Programu. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich zasad i polityk dotyczących wsparcia, które dostarczane są użytkownikowi przez firmę Sonos w celu zapewnienia ewentualnego wsparcia. Firma Sonos zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień, warunków lub polityk Programu (w tym przerwania Programu) w dowolnym momencie za powiadomieniem lub bez niego i może unieważnić uczestnictwo w Programie w dowolnym momencie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Sonos nie ma obowiązku dostarczania komercyjnej wersji Funkcji beta oraz że w przypadku udostępnienia takiej wersji komercyjnej jej funkcje lub działanie może się różnić od tych, które zawarte są w Funkcjach beta. W ramach Programu firma Sonos zapewni użytkownikowi możliwość przesyłania komentarzy, sugestii lub innych informacji zwrotnych na temat korzystania z Funkcji beta. Użytkownik zgadza się, że wobec braku innej odrębnej pisemnej umowy, firma Sonos będzie mogła wykorzystać dowolne opinie zwrotne przekazane przez użytkownika do dowolnego celu.
 4. Kontrola eksportu. Korzystanie z Usługi i Oprogramowania może podlegać przepisom prawa eksportowego i importowego Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i rozporządzeń eksportowych i importowych. W szczególności, ale nie wyłącznie, Oprogramowanie nie może być wywiezione lub ponownie wywiezione (a) do kraju objętego embargiem Stanów Zjednoczonych lub (b) do żadnych osób wskazanych w wykazie specjalnie wyznaczonych obywateli Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na liście podmiotów wykluczonych Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Korzystanie z Oprogramowania lub Usługi jest równoznaczne z oświadczeniem przez użytkownika, że nie znajduje się on w żadnym z takich krajów lub nie figuruje na żadnym z takich wykazów. Użytkownik zgadza się również, że nie będzie korzystać z Oprogramowania lub Usługi w celach zabronionych przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, w tym m.in. do opracowywania, projektowania lub produkcji rakiet, broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej.
 5. Aktualizacje. Od czasu do czasu firma Sonos może aktualizować Oprogramowanie wykorzystywane przez Usługę. Aby kontynuować korzystanie z Usługi, takie aktualizacje można pobierać automatycznie i instalować na urządzeniu lub komputerze. Aktualizacje te mogą obejmować poprawki błędów, ulepszenia lub poprawki funkcji lub całkiem nowe wersje Oprogramowania.

VI. REKLAMA

 1. Reklamy. Firma Sonos może przedstawiać reklamy towarów i usług stron trzecich lub innych materiałów promocyjnych w Usłudze lub za jej pośrednictwem. Postępowanie użytkownika z promocjami reklamodawców będących stronami trzecimi w Usłudze lub uczestnictwo w takich promocjach jest sprawą wyłącznie użytkownika i danej strony trzeciej, a uczestnictwo użytkownika podlega wszelkim warunkom powiązanym z taką reklamą lub promocją. Firma Sonos nie wspiera ani nie reprezentuje stron trzecich. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację, że firma Sonos nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione na skutek takich działań lub obecności takich stron trzecich w Usłudze.

VII. GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUGI SONOS RADIO JEST MOŻLIWE BEZ GWARANCJI, JAK OPISANO PONIŻEJ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.
 2. USŁUGI SONOS RADIO SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK, JAK JEST”, Z WSZYSTKIMI WADAMI ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI WYRAŹNYCH, USTAWOWYCH LUB DOROZUMIANYCH (W TYM RĘKOJMI, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU), W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.
 3. KORZYSTANIE Z USŁUGI SONOS RADIO ODBYWA SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA. OZNACZA TO NA PRZYKŁAD, ŻE FIRMA SONOS NIE GWARANTUJE, IŻ USŁUGA SONOS RADIO ZAWSZE BĘDZIE DZIAŁAĆ PRAWIDŁOWO LUB DZIAŁAĆ W OGÓLE, BĘDZIE BEZBŁĘDNA, DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE LUB SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA. OZNACZA TO TAKŻE, ŻE FIRMA SONOS NIE GWARANTUJE, IŻ USŁUGA SONOS RADIO BĘDZIE WOLNA OD WIRUSÓW, WŁAMAŃ LUB INNEGO RODZAJU POTENCJALNIE SZKODLIWYCH INGERENCJI LUB ŻE WADY TE ZOSTANĄ USUNIĘTE.
 4. ŻADNE INFORMACJE ANI PORADY PRZEKAZANE W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ PRZEZ FIRMĘ SONOS LUB UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA SONOS NIE STANOWIĄ GWARANCJI.
 5. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEKTÓRE OBSZARY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ TAKICH OGRANICZEŃ GWARANCJI, DLATEGO TAKIE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DANEGO UŻYTKOWNIKA. WARUNEK TEN NIE BĘDZIE MIEĆ WPŁYWU NA PRAWA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z OGRANICZONEJ GWARANCJI SONOS.

VIII. SONOS RADIO I MATERIAŁY STRON TRZECICH

 1. Materiały stron trzecich. Usługa Sonos Radio może zawierać materiały lub łącza do materiałów stron trzecich, takich jak aplikacje, treści lub witryny internetowe. Ponieważ firma Sonos nie ma kontroli nad takimi witrynami i/lub materiałami stron trzecich, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma Sonos nie odpowiada za dostępność takich witryn i zasobów, a także nie zatwierdza ani nie gwarantuje dokładności żadnych z takich witryn ani zasobów i w żaden sposób nie odpowiada za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub materiały przedstawiane lub dostępne w takich witrynach lub zasobach. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i akceptuje, że firma Sonos w żaden sposób nie odpowiada za szkody poniesione lub domniemane przez użytkownika, w sposób bezpośredni lub pośredni, na skutek korzystania przez użytkownika i/lub polegania przez niego na takich treściach, reklamach, produktach lub materiałach przedstawionych lub dostępnych w takich witrynach lub zasobach.
 2. Treść. Firma Sonos nie odpowiada za sprawdzanie ani za ocenę treści lub dokładności usługi Sonos Radio albo dowolnych zawartych lub połączonych materiałów stron trzecich. Firma Sonos nie zatwierdza żadnych materiałów stron trzecich. Firma Sonos nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności i nie odpowiada za jakiekolwiek materiały stron trzecich. Łącza są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkownika.
 3. Treść dla dorosłych. Użytkownik rozumie, że podczas korzystania z usługi Sonos Radio może napotkać treści, które mogą być uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, oraz że takie treści mogą być wstępnie określone jako treści dla dorosłych. Firma Sonos nie ponosi względem użytkownika żadnej odpowiedzialności za treści, które mogą być uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. Zalecana jest zgoda rodziców w przypadku wszystkich użytkowników usługi Sonos Radio mających mniej niż 18 lat.
 4. Prawa drugiej strony. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywać żadnych materiałów stron trzecich w sposób, który stanowiłby naruszenie praw jakichkolwiek stron trzecich. Firma Sonos w żaden sposób nie odpowiada za takie wykorzystanie materiałów przez użytkownika.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługa Sonos Radio. Z zastrzeżeniem pełnego i nieprzerwanego przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usługi firma Sonos udziela niniejszym użytkownikowi odwołalnej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieodpłatnej i ogólnoświatowej licencji na korzystanie z usługi Sonos Radio wyłącznie do użytku osobistego, rozrywkowego i niehandlowego, zgodnego z przeznaczeniem, poprzez zapewnioną funkcjonalność Usługi i wyłącznie przy ścisłym przestrzeganiu postanowień niniejszych Warunków świadczenia usługi. Użytkownik nie może zmieniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać, udzielać licencji ani w żaden inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek części Usługi, jak zostało to jasno określone w poprzednim zdaniu. Usługa i treści w niej udostępnione, zgodnie z poniższą definicją w sekcji IX.B, są własnością Sonos, jej partnerów lub licencjodawców i są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej. O ile niniejsza Umowa nie przewiduje wyraźnie inaczej, nie przyznaje się Użytkownikowi żadnych praw lub licencji w stosunku do patentów, praw autorskich, tajemnic handlowych lub autorskich praw osobistych dotyczących Usługi lub Treści. Firma Sonos i jej licencjodawcy zastrzegają wszystkie prawa nieprzyznane wyraźnie na podstawie niniejszej Umowy. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla korzystania z Usług, Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie (i) powielać, nagrywać, ponownie transmitować, dokonywać redystrybucji, rozpowszechniać, wysyłać, wynajmować, wypożyczać, udostępniać przekazywać opinii publicznej, publicznie przedstawiać, dostosowywać, udzielać sublicencji, rozprowadzać wśród stron trzecich ani tworzyć dzieł pochodnych Treści, (ii) wykorzystywać żadnych zautomatyzowanych systemów do wyboru, pobierania, przesyłania strumieniowego lub elektronicznej dystrybucji Treści, lub (iii) wykorzystywać Treści w celach komercyjnych lub zwiększania opłat licencyjnych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, rozstrzygnięcie i zwolnienie ze wszelkich roszczeń wniesionych przeciwko Użytkownikowi, wynikających z jego korzystania z Treści.
 2. Treść Sonos Radio. Oprócz treści stron trzecich posiadanych lub kontrolowanych przez podmioty przekazujące będące stronami trzecimi, względem których firma Sonos nie korzysta z prawa i nad którymi nie ma kontroli oraz jeśli takie treści są udostępniane poprzez Usługę, gdy firma Sonos zapewnia narzędzie lokalizacji informacji, indeks lub katalog („Treści stron trzecich”), treści zapewniane Użytkownikowi przez samą firmę Sonos w Usłudze lub za jej pośrednictwem, w tym m.in. wszelkie podcasty lub inne treści audio, tekst, grafika, zdjęcia, oprogramowanie i funkcje interaktywne, mogą być chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej i są własnością firmy Sonos lub jej licencjodawców będących stronami trzecimi (zwane dalej łącznie „Treściami Sonos”). Użytkownik nie może powielać, modyfikować, rozpowszechniać, wyświetlać, publikować, przesyłać, przekazywać opinii publicznej, udostępniać, transmitować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie przedstawiać (w tym na zasadzie przedstawienia treści publiczności) oraz w jakikolwiek inny sposób używać i korzystać (zwane dalej łącznie „Korzystaniem”) z jakichkolwiek treści Sonos bez uprzedniego zezwolenia Sonos. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych Treści stron trzecich bez wcześniejszego uzyskania zgody właścicieli takich treści, niezależnie od wszelkiej funkcjonalności Usługi. Firma Sonos nie gwarantuje dostępu do żadnych konkretnych treści Sonos lub Treści stron trzecich. Firma Sonos lub jej licencjodawcy, a także właściciele Treści stron trzecich, mogą zmieniać, usuwać lub uniemożliwiać dostęp do Treści Sonos lub Treści stron trzecich, w stosownych przypadkach, lub do harmonogramów wszystkich wyżej wymienionych, w dowolnym momencie lub bez uprzedzenia.
 3. Ograniczenia. Usługa, treści Sonos i Znaki handlowe, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej, są jedyną i wyłączną własnością firmy Sonos i jej licencjodawców. Firma Sonos niniejszym zastrzega wszystkie prawa nieprzyznane wyraźnie użytkownikowi. W związku z tym żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usługi nie będzie rozumiane jako przyznanie użytkownikowi, poprzez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakichkolwiek dodatkowych praw związanych z licencją w Usłudze lub do niej lub z wszelkimi treściami Sonos lub Znakami handlowymi w niej zlokalizowanymi lub wyświetlanymi. Poza prawem dostępu do Treści stron trzecich za pośrednictwem Usługi, niniejszym nie przyznaje się użytkownikowi żadnych praw w odniesieniu do takich Treści stron trzecich.
 4. Naruszenie prawa autorskiego. Szanujemy prawa własności intelektualnej naszych artystów i dostawców treści. Jeśli jesteś posiadaczem praw autorskich, który uważa, że jakiekolwiek treści dostępne w Usługach naruszają Twoje prawa, prosimy o kontakt. Powiadomienie o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich należy przesłać do wyznaczonego agenta ds. praw autorskich pod następujący adres (preferowaną metodą kontaktu jest wiadomość e-mail):

  legal@napster.com
  lub
  Legal Department
  Rhapsody International Inc.
  701 Fifth Ave. Suite 3100
  Seattle, Washington 98104 USA

X. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ZAKRESIE NIE ZABRONIONYM PRZEZ PRAWO FIRMA SONOS W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA USZKODZENIA CIAŁA ANI WSZELKIE INNE UBOCZNE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY, W TYM M.IN. ZA STRATY Z TYTUŁU UTRACONEGO ZYSKU, UTRATY DANYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB WSZELKIE INNE SZKODY LUB STRATY HANDLOWE WYNIKAJĄCE LUB POWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA USŁUGI SONOS RADIO, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWA, CZYN NIEDOZWOLONY LUB INNE), A NAWET WTEDY, GDY FIRMA SONOS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE OBSZARY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU USZKODZEŃ CIAŁA LUB SZKÓD UBOCZNYCH ALBO WYNIKOWYCH, DLATEGO TAKIE OGRANICZENIE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DANEGO UŻYTKOWNIKA. WARUNEK TEN NIE BĘDZIE MIEĆ WPŁYWU NA PRAWA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z OGRANICZONEJ GWARANCJI SONOS.

XI. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Czas trwania i dobrowolne rozwiązanie umowy przez użytkownika. Zgodnie z warunkami zawartymi w tej sekcji niniejsze Warunki obowiązują tak długo, jak użytkownik korzysta z Usługi. Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usługi. Gdy użytkownik zaprzestanie korzystania z Usługi, niniejsze Warunki automatycznie wygasają.
 2. Rozwiązanie umowy przez Sonos. Prawa użytkownika wynikające z niniejszych Warunków, wedle uznania firmy Sonos, mogą zostać odebrane automatycznie w trybie natychmiastowym, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać niniejszych Warunków. Firma Sonos może w dowolnym momencie, w pewnych okolicznościach i bez uprzedniego powiadomienia, zakończyć w trybie natychmiastowym lub zawiesić całość lub część dostępu użytkownika do Usługi. Przyczyny takiego rozwiązania umowy obejmują: (a) naruszenie postanowień Warunków lub innych polityk albo wytycznych wymienionych w niniejszym dokumencie i/lub opublikowanych w Usłudze; (b) prośbę użytkownika o anulowanie lub zamknięcia Konta; (c) wniosek i/lub nakaz organu ścigania, organu sądowego lub innego organu administracji publicznej; (d) sytuację, w której świadczenie Usługi użytkownikowi jest lub może stać się nielegalne; (e) nieprzewidziane problemy techniczne lub związane z bezpieczeństwem. Każda decyzja dotycząca takiego rozwiązania lub zawieszenia umowy zostanie podjęta przez firmę Sonos wedle jej własnego uznania. Firma Sonos nie odpowiada wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za żadne szkody, które mogą być wynikiem takiego rozwiązania lub zawieszenia dostępu do Usługi. Powiadomienie o ogólnym zaprzestaniu świadczenia Usługi zostanie przekazane zgodnie z postanowieniami wymienionymi w niniejszym dokumencie, chyba że takie działanie nie byłoby uzasadnione ze względu na okoliczności wynikające z postępowania sądowego, działań organów nadzoru lub działania władz; rozwiązanie kwestii dotyczących bezpieczeństwa, prywatności użytkownika lub integralności technicznej; unikanie zakłóceń w świadczeniu usługi innym użytkownikom; lub ze względu na klęskę żywiołową, katastrofę, wojnę lub inne podobne przypadki pozostające poza uzasadnioną kontrolą Sonos. Firma Sonos nie odpowiada względem użytkownika za żadne modyfikacje Usługi ani warunków świadczenia usługi.

XII. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Powiadomienia. Firma Sonos może przekazać użytkownikowi powiadomienia dotyczące Usługi, dotyczące między innymi zmian niniejszych Warunków, drogą e-mailową na adres e-mail Konta użytkownika (i/lub inne alternatywne adresy e-mail powiązane z Kontem użytkownika, jeśli zostały podane) poprzez Aplikację Sonos lub wpisy w naszej witrynie internetowej i/lub Usłudze.
 2. Prawo właściwe. Z wyjątkiem zakresu jasno określonego w następującym akapicie niniejsze Warunki oraz związek użytkownika i Sonos podlegają prawu stanu Kalifornia, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach. W ramach rozwiązania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszych Warunków Użytkownik i firma Sonos zgadzają się podlegać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Santa Barbara w Kalifornii. Jeśli użytkownik (a) nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych; (b) nie mieszka w Stanach Zjednoczonych; (c) nie uzyskuje dostępu do Usługi na terenie Stanów Zjednoczonych; oraz (d) jest obywatelem jednego z niżej wymienionych krajów, użytkownik niniejszym wyraża zgodę, aby każdy spór lub roszczenie wynikające z niniejszych Warunków podlegało obowiązującemu prawu przedstawionemu poniżej odnośnie do wszystkich norm kolizyjnych, i niniejszym nieodwołalnie poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w stanie, prowincji lub kraju przedstawionym poniżej, którego przepisy prawa stanowią co następuje:
  1. Jeśli użytkownik jest obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej lub Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawo właściwe i jurysdykcja są przepisami prawa i sądami miejsca zamieszkania użytkownika.
  2. Jeśli użytkownik jest obywatelem Japonii, prawo właściwe to przepisy prawa Japonii, a jurysdykcja to Tokio w Japonii.
  3. Wyraźnie wyłączone z zakresu stosowania niniejszych Warunków jest prawo określane jako Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 3. Pełne warunki i klauzula salwatoryjna. Niniejsze Warunki stanowią kompletną umowę między użytkownikiem a firmą Sonos i regulują korzystanie przez użytkownika z Usługi oraz w całości zastępują wszelkie wcześniejsze umowy zawarte między użytkownikiem a firmą Sonos względem Usługi. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie podczas korzystania z usług powiązanych, treści stron trzecich lub oprogramowania stron trzecich. W przypadku stwierdzenia nieważności lub niewykonalności jakiejkolwiek części niniejszych Warunków, część tę należy rozumieć w sposób zgodny z obowiązującym prawem w celu odzwierciedlenia, tak wiernie, jak to możliwe, pierwotnej intencji stron, a pozostałe części nadal w pełni obowiązują. Zaniechanie przez firmę Sonos wykonania lub egzekwowania praw albo postanowień niniejszych Warunków nie stanowi odstąpienia od takiego prawa lub postanowienia. O ile niniejsze Warunki nie przewidują wyraźnie inaczej, Użytkownik akceptuje, że żadne strony trzecie nie są beneficjentami niniejszych Warunków.
 4. Umowy elektroniczne. Korzystanie z Usługi przez użytkownika obejmuje zdolność do zawierania umów i/lub realizowania transakcji elektronicznych. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WNIOSKI SKŁADANE ELEKTRONICZNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA STANOWIĄ UMOWĘ I WOLĘ ZWIĄZANIA SIĘ TAKĄ UMOWĄ. UMOWA I WOLA ZWIĄZANIA SIĘ WNIOSKAMI SKŁADANYMI ELEKTRONICZNIE MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH TRANSAKCJI, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK PRZYSTĘPUJE W RAMACH NINIEJSZEJ USŁUGI, W TYM ODSTĄPIENIA OD UMOWY, POLITYK, UMÓW I APLIKACJI. Aby uzyskać dostęp i zachować swoje zapisy elektroniczne, od użytkownika może być wymagane posiadanie określonego sprzętu i oprogramowania, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2020 r.