SONOS, INC. BETA TESTER I UMOWA O POUFNOŚCI

Dziękujemy za zainteresowanie rolą beta testera w Sonos!

Podobnie jak w innych programach beta poprosimy Cię o wyrażenie zgody na kilka warunków, zanim zaczniesz testować materiały. Nie przejmuj się, nie wymagamy zbyt wiele! Oto podsumowanie najważniejszych warunków, na które trzeba wyrazić zgodę:

 • Biorąc udział w programie Sonos Beta, zobowiązujesz się do zachowania poufności informacji uzyskanych w charakterze testera i nie udostępniania ich innym.
 • Podania zgodnych z prawdą informacji w ankiecie rekrutacyjnej Sonos Beta.
 • Oświadczasz, że nie jesteś dziennikarzem, nie pracujesz dla żadnej firmy konkurencyjnej ani jej nie reprezentujesz.
 • Nie ujawnisz prasie, żadnej publicznej grupie dyskusyjnej, ani podmiotom zewnętrznym, że pracujesz jako beta tester ani powierzonych Ci zadań.
 • Rozsądnie i bez zbędnej zwłoki odpowiesz na prośby Sonos o informacje zwrotne.
 • Upoważniasz Sonos do nieograniczonego korzystania z Twoich opinii i sugestii.

JEŚLI GODZISZ SIĘ NA POWYŻSZE, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI WOBEC TESTERA BETA I UMOWĄ O POUFNOŚCI („UMOWĄ”) DOT. UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO ORAZ SPRZĘTU DOSTARCZONYCH PRZEZ FIRMĘ SONOS, INC. („SONOS”).

ZGODA NA NINIEJSZE WARUNKI I POTWIERDZENIE PRZYCISKIEM „ZGADZAM SIĘ” W APLIKACJI SONOS LUB W ANKIECIE REKRUTACYJNEJ BETA, OZNACZA, ŻE (1) UŻYTKOWNIK JEST PEŁNOLETNI (2) MA PEŁNE PRAWO LUB UPOWAŻNIENIE DO PRZYSTĄPIENIA DO TEJ UMOWY ORAZ (3) GODZI SIĘ Z JEJ WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI. W TEN SPOSÓB ZAWARTA ZOSTANIE WIĄŻĄCA UMOWA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE GODZI SIĘ NA WSZYSTKIE POWYŻSZE WARUNKI LUB NIE MOŻE ZŁOŻYĆ POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ, POWINIEN WYBRAĆ PRZYCISK „NIE GODZĘ SIĘ” W APLIKACJI SONOS LUB ANKIECIE REKRUTACYJNEJ BETA I NIE UŻYWAĆ PRODUKTÓW ANI MATERIAŁÓW SONOS.

Opis

A. Sonos opracowuje określony cyfrowy produkt audio (zwany dalej „Produktem Beta”), który uzupełnia istniejący wachlarz dostępnych na rynku cyfrowych produktów audio (zwanych dalej „Produktami”). Tester otrzyma od Sonos sprzęt, oprogramowanie, produkty, dokumentację, wyposażenie i inne materiały („Materiały Sonos”).

B. Produkt Beta znajduje się obecnie w fazie rozwoju i eksperymentów. Użytkownik wyraził zgodę na testowanie i ocenę produktu Beta w swoim domu, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, aby pomóc Sonos w ukończeniu prac nad Produktem Beta.

W ZWIĄZKU Z TYM, biorąc pod uwagę wzajemne zobowiązania zawarte w niniejszym dokumencie, strony zgadzają się na:

 1. Zachowanie poufności. Użytkownik zgadza się zachować poufność i nie ujawniać podmiotom zewnętrznym ani nie omawiać z nimi żadnych informacji dotyczących: a) Produktu Beta, b) Materiałów Sonos, c) informacji o rozwoju Sonos lub jej planach marketingowych, zdobytych na stanowisku testera, d) udziału w programie Beta oraz e) wiadomości pracowników, agentów, podwykonawców lub innych przedstawicieli Sonos na temat materiałów Sonos i Produktu Beta, przekazanych ustnie lub pisemnie. Zachowanie poufności jest wymagane, dopóki wszystkie wyżej wymienione informacje nie zostaną podane do wiadomości publicznej.
 2. Konflikt lojalności. Użytkownik oświadcza, że ani on, ani żaden członek gospodarstwa domowego nie jest: a) przedstawicielem mediów ani innej publicznej grupy dyskusyjnej b) pracownikiem albo przedstawicielem konkurentów Sonos. Użytkownik oświadcza, że informacje podane w ankiecie rekrutacyjnej Sonos Beta są zgodne z prawdą.
 3. Informacja zwrotna. Użytkownik zapewni Sonos szybką informację zwrotną dot. działania lub użytkowania Materiałów Sonos, gdy zostanie o to poproszony. Może ona obejmować: złożenie raportów online, udział w rozmowach telefonicznych, prowadzenie rejestru problemów lub błędów, dostarczanie sugestii i pomysłów oraz odpowiadanie na ankiety i zadania od Sonos drogą e-mailową. W przypadku usterek wymagających badań nad dostarczonymi Materiałami Sonos użytkownik odeśle sprzęt do Sonos na koszt firmy w ciągu 48 godzin od żądania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Sonos może używać, ujawniać, powielać, licencjonować, rozpowszechniać lub komercjalizować w inny sposób niniejsze informacje zwrotne. Niniejszym użytkownik przekazuje na użytek Sonos wszystkie wymagane pozwolenia dot. informacji zwrotnych i związane z nimi prawa własności intelektualnej.
 4. Przyznanie licencji testowej. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Sonos niniejszym udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i odwołalnej licencji na używanie Produktu Beta pod jego adresem domowym. Licencja jest ważna tylko w czasie aktywnego uczestnictwa w dowolnym Programie Sonos Beta, wyłącznie na potrzeby testowania i oceny Produktu Beta, aby pomóc Sonos w zakończeniu prac nad jego rozwojem, a nie w celach komercyjnych czy użytkowych. Użytkownik nie będzie odtwarzać, demontować ani dekompilować prototypów, oprogramowania ani innych przedmiotów materialnych, dostarczanych mu na mocy niniejszej Umowy.
 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. Użytkownik przyznaje i godzi się, że: (a) Produkt Beta jest produktem w fazie rozwoju, niewprowadzonym jeszcze przez Sonos na rynek; (b) Produkt Beta nie jest w pełni funkcjonalny, może zawierać błędy, defekty konstrukcyjne oraz inne usterki, nie wyłączając tych, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie innych Produktów; (c) produkt testowany w ramach programu Sonos Beta może być zawodny (d) Produkt Beta nie przeszedł żadnych wymaganych testów regulacyjnych, nie posiada certyfikatów FCC, UL ani im podobnych; (e) użycie Produktu Beta może przynieść nieoczekiwane skutki, grozi utratą danych, awariami elektrycznymi lub innymi nieprzewidywalnymi szkodami, lub stratami; (f) Sonos nie ma obowiązku wprowadzenia na rynek końcowego Produktu Beta; (g) użytkownik posiada niezbędną, wymaganą przez Sonos zgodę i potwierdzenie właściciela (właścicieli) lokalu na używanie pomieszczeń, w których będą używane/testowane produkty Sonos; oraz (h) Sonos ma prawo jednostronnie zaprzestać opracowywania Produktu Beta w dowolnym czasie i bez zobowiązań lub odpowiedzialności wobec użytkownika, bądź osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że nie uiścił Sonos żadnej zapłaty za Produkt Beta oraz że PRODUKT BETA ZOSTAŁ MU DOSTARCZONY „BEZ GWARANCJI”. FIRMA SONOS NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, I WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE NA PRODUKT BETA, W TYM M.IN. GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW.
 6. Własność. Użytkownik przyznaje i godzi się, że firma Sonos i (lub) jej dostawcy są właścicielami wszelkich praw, tytułów i udziałów w Produkcie Beta, jak i praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów, zgłoszeń patentowych, tajemnic handlowych, znaków towarowych i innych praw niematerialnych. Użytkownik godzi się nie używać znaków towarowych Sonos ani innych nazw firmowych w żadnym celu. Użytkownik nie uzyskuje ani nie nabywa żadnych praw czy licencji na mocy niniejszej Umowy lub w związku z jego wynikami w czasie jej trwania, w tym praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej. W zakresie, w jakim Sonos dostarczy Materiałów Sonos lub Produktu Beta, użytkownik akceptuje, że wszystkie Materiały Sonos są i pozostaną wyłączną własnością Sonos. Ponadto na koniec testów beta użytkownik wyraża zgodę na zwrot wszystkich Materiałów Sonos, na prośbę i koszt firmy. Użytkownik godzi się niezwłocznie przekazać i scedować na wszelkie sugestie dot. zmian lub ulepszeń Produktu Beta i praw z nim związanych oraz w rozsądnym zakresie na prośbę i na koszt Sonos pomoże Sonos w ochronie własności intelektualnej odnośnie do tych sugestii.
 7. Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU SONOS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI INNYCH STRON ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z INSTALACJI LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU BETA, KTÓRE SPOWODOWANE BYŁY CZYNEM NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEDBANIEM), NARUSZENIEM UMOWY, GWARANCJI LUB INNYM DZIAŁANIEM, W TYM M.IN. ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, PRZYPADKOWE I WTÓRNE JAKIEGOKOLWIEK TYPU POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ POINFORMOWANY O GROŹBIE ICH WYSTĄPIENIA. STRONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ KLUCZOWYM WARUNKIEM NINIEJSZEJ UMOWY.
 8. Prywatność. Dla celów testowania w programie Beta użytkownik zgadza się na kontakt firmy Sonos, jej pracowników lub agentów przy użyciu podanych danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres i numer telefonu. Sonos może przechowywać dane kontaktowe lub udostępniać je pracownikom, agentom lub autoryzowanym wykonawcom Sonos w celu komunikacji z użytkownikiem. Sonos może wykorzystywać, gromadzić lub przechowywać informacje uzyskane podczas testowania i używania produktów i materiałów Sonos dostarczanych użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, w tym dane głosowe i nagrania używane do ulepszenia obsługi komend głosowych / usługi Sonos skill („Dane dot. użytkowania”). Sonos może ujawniać, udostępniać, publikować lub dokonać redystrybucji niniejszych Danych dot. użytkowania. Jeśli użytkownik nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, oświadcza i zgadza się, że jego dane kontaktowe i Dane dot. użytkowania zostaną przesłane do Stanów Zjednoczonych i przechowywane na serwerach tam się znajdujących zgodnie z przepisami tego kraju.
 9. Postanowienia ogólne
  1. Wygaśnięcie umowy. Niniejsza umowa wygaśnie automatycznie wraz z zakończeniem uczestnictwa w programie Sonos Beta, o ile nie zostanie rozwiązana wcześniej zgodnie z jej postanowieniami, a w żadnym wypadku nie będzie obowiązywać dłużej niż pięć (5) lat od daty jej wejścia w życie. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę przed zakończeniem programu Sonos Beta z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, powiadamiając pisemnie drugą stronę. W przypadku naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, w tym naruszenia poufności, niniejsza umowa wygaśnie automatycznie. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy może skutkować natychmiastowym usunięciem użytkownika z programu/-ów Sonos Beta. Na żądanie Sonos użytkownik dostarczy firmie lub umożliwi jej odebranie Produktu Beta i Materiałów Sonos oraz innych przedmiotów stanowiących własność materialną Sonos.
  2. Inne postanowienia. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sonos, a wszelkie próby dokonania cesji bez owej zgody zostaną uznane za nieważne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że licencjonowany Produkt Beta podlega przepisom i regulacjom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, wraz ze zmianami wprowadzanymi w nich. Użytkownik gwarantuje, że będzie całkowicie przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych. Niniejsza Umowa podlega prawu Stanu Kalifornia, z wyłączeniem jego przepisów kolizyjnych. Użytkownik godzi się na objęcie niniejszej umowy jurysdykcją sądów federalnych i stanowych stanu Kalifornia. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a Sonos w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia, komunikaty lub umowy, których w niej wyraźnie nie zawarto. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne na mocy orzeczenia lub decyzji sądu, nie będzie to mieć wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne zgodnie z jej warunkami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy dotyczące praw własności Sonos spowoduje nieodwracalną szkodę, na którą nie ma wystarczających środków z mocy prawa, zatem poza środkami przewidzianymi z mocy niniejszej Umowy lub z mocy prawa, Sonos ma prawo dochodzić zadośćuczynienia na zasadzie słuszności.

W przypadku wątpliwości lub pytań dot. niniejszej Umowy lub Produktu Beta prosimy o kontakt pod adresem e-mail betacommunity@sonos.com.