SONOS TRADE UP-PROGRAM
ALLMÄNNA VILLKOR

PROGRAMBESKRIVNING

Sonos Trade Up-program (”Trade Up-programmet”) startar runt den 1 oktober 2019 kl. 12:00:01 och avslutas när så meddelas av Sonos, Inc. (”Kampanjperioden”). Kunder som äger en giltig produkt (enligt definition nedan) är berättigade till en kupong som ger trettio procent (30 %) rabatt vid köp av en ny produkt på http://www.sonos.com, med de undantag som beskrivs nedan (”Rabatten”). Genom att delta i Trade Up-programmet godkänner varje deltagare villkorslöst dessa allmänna villkor och samtycker till att följa och godta dem och alla beslut som fattas av Sonos, Inc., dess helägda dotterbolag och Sonos utsedda representanter, som är slutgiltiga och bindande i alla avseenden. Information eller anvisningar som publiceras av Sonos, Inc., som har sitt säte på 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA, eller dess helägda dotterbolag (sammantaget ”Sonos”) gällande Trade Up-programmet ingår i de allmänna villkoren.

Sonos kan när som helst uppdatera, ändra, göra uppehåll i eller återkalla dessa allmänna villkor, efter eget gottfinnande, eller avsluta Trade Up-programmet, genom att publicera ett meddelande om denna uppdatering, ändring, uppehållsperiod, återkallelse eller detta avslut på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms.

BERÄTTIGANDE

Endast personer som lagligen är bosatta i någon av de femtio (50) delstaterna i USA eller District of Columbia, Australien, Belgien, Kanada, Schweiz, Tyskland, Österrike, Danmark, Finland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen eller Sverige (sammantaget ”Områdena”), som vid tidpunkten för sitt deltagande i Trade Up-programmet 1) befinner sig i något av områdena och 2) är arton (18) år äldre, är berättigade att delta i Trade Up-programmet och utnyttja en rabatt. Trade Up-programmet gäller inte på platser där det inte är tillåtet.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

  1. Besök https://www.sonos.com/tradeup för att läsa om programmet.
  2. Logga in på ditt Sonos-konto på http://www.sonos.com.
  3. Under fliken System kan du se vilka enheter som är registrerade på ditt konto. Giltiga produkter som är berättigade till Trade Up-programmet är tydligt markerade. Gå till fliken Trade Up och följ anvisningarna om återvinning för varje giltig produkt. Du kommer att bli ombedd att initiera återvinningsläge från Mitt konto och därefter bekräfta i Sonos-appen.
  4. När du har initierat återvinningsläge från ditt konto behöver du öppna Sonos-appen, medan du är hemma och ansluten till det Wi-Fi-nätverk som är kopplat till Sonos-systemet, och följa anvisningarna för att bekräfta återvinningen av de giltiga produkterna som du har valt på sonos.com.
  5. Så snart du har bekräftat återvinningen i Sonos-appen kommer din rabatt att bli tillgänglig och kan utnyttjas när som helst förutsatt att du är inloggad på Mitt konto på sonos.com.

OBS! ALLA GILTIGA PRODUKTER SOM DU FÖRSÄTTER I ÅTERVINNINGSLÄGE KOMMER ATT SLUTA FUNGERA 21 DAGAR EFTER ATT DU BEKRÄFTAR ÅTERVINNINGSPROCESSEN I SONOS-APPEN.

RABATT

När återvinningsprocessen har påbörjats kommer din rabatt att bli tillgänglig under Mitt konto på sonos.com. Rabatten gäller enbart på http://www.sonos.com och har inget förfallodatum. Rabatten kan bara användas en gång och vid köp av en (1) valfri produkt på sonos.com, med vissa produktbegränsningar som anges nedan. Rabatten kan inte kombineras med någon annan kampanj, rabatt eller något specialpris och kan inte utnyttjas vid köp av presentkort, renoverade produkter eller produkter från tredje part.

GILTIGA PRODUKTER

Följande produkter (”Giltiga produkter”) kan återvinnas i utbyte mot en rabatt:

  • CONNECT
  • CONNECT:AMP
  • PLAY:5, GEN 1

PRODUKTÅTERVINNING

UTFÄRDANDET AV RABATTEN ÄR DEN ENDA OCH EXKLUSIVA MOTPRESTATIONEN NÄR DU FÖRSÄTTER EN SONOS-PRODUKT I ÅTERVINNINGSLÄGE. NÄR DU HAR PÅBÖRJAT ÅTERVINNINGSPROCESSEN OCH HAR ERHÅLLIT RABATTEN UNDER ”MITT KONTO” PÅ SONOS.COM INAKTIVERAS PRODUKTEN. FÖLJ SEDAN INSTRUKTIONERNA PÅ TRADE UP-FLIKEN UNDER ”MITT KONTO” FÖR ATT SKICKA TILLBAKA PRODUKTEN TILL SONOS ELLER LÄMNA IN DEN PÅ EN ÅTERVINNINGSCENTRAL FÖR ELEKTRONIK.

NÄR ÅTERVINNINGSPROCESSEN HAR PÅBÖRJATS KAN DIN SONOS-PRODUKT INTE LÄNGRE ANVÄNDAS. GENOM ATT DELTA I TRADE UP-PROGRAMMET BEKRÄFTAR DU ATT DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT DIN SONOS-PRODUKT INTE LÄNGRE KOMMER ATT FUNGERA SOM HÖGTALARE ELLER NÄTVERKSENHET OCH AVSÄGER DIG ALLA GARANTIER GÄLLANDE SONOS-PRODUKTEN. DET GÄLLER OAVSETT OM DESSA ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNAT, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM MARKNADSMÄSSIG KVALITET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, SKYDD MOT INTRÅNG OCH DET UNDERFÖRSTÅDDA VILLKORET OM GODTAGBAR KVALITET HOS SONOS PRODUKTER. DU BEKRÄFTAR ÄVEN ATT DU KOMMER ATT SKICKA TILLBAKA PRODUKTEN TILL SONOS ELLER LÄMNA IN DEN PÅ EN ÅTERVINNINGSCENTRAL FÖR ELEKTRONIK INOM 21 DAGAR FRÅN DET ATT ÅTERVINNINGSPROCESSEN HAR PÅBÖRJATS.

ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att delta i Trade Up-programmet godkänner du att Sonos (A) inte ansvarar för eller är skyldiga att betala ut skadestånd, och härmed friskrivs från allt ansvar för alla eventuella kostnader, personskador, förluster och skador av alla slag, inklusive men inte begränsat till dödsfall eller kroppsskada, som helt eller delvis uppstår som en direkt eller indirekt följd av ditt deltagande i Trade Up-programmet eller en aktivitet i samband med Trade Up-programmet, eller på grund av att du påbörjar återvinningsprocessen för någon av dina Sonos-produkter. Du godkänner även att (B) Sonos inte lämnar några garantier eller åtaganden, uttryckliga eller underförstådda, för dina Sonos-produkter efter det att du har påbörjat återvinningsprocessen.

Sonos förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera enskilda personer som manipulerar med Trade Up-programmet, användningen av någon rabatt eller http://www.sonos.com, agerar på ett sätt som strider mot dessa allmänna villkor, agerar på ett störande sätt, eller har för avsikt att störa eller underminera det legitima utförandet av Trade Up-programmet. Detsamma gäller personer som besvärar, förolämpar, hotar eller trakasserar någon annan person, och Sonos förbehåller sig rätten att söka skadestånd och annan kompensation så långt det är möjligt enligt tillämplig lagstning. Sonos förbehåller sig rätten att ändra, utöka, göra uppehåll i eller avsluta Trade Up-programmet efter eget gottfinnande.

Skulle Sonos bli förhindrat att tillhandahålla rabatter eller att hantera och implementera Trade Up-programmet enligt vad som beskrivs i dessa villkor på grund av en händelse utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till brand, oväder, översvämning, jordbävning, explosion, olyckor, allmänna störningar, oroligheter, sjukdomsutbrott, sabotage, terrorism, krigshandlingar (förklarade eller icke-förklarade), brist på arbetskraft, kravaller, naturkatastrofer, handlingar av fientlig makt, felfunktioner i satelliter eller utrustning, beslut av någon domstol eller jurisdiktion eller annan händelse som inte rimligen kan kontrolleras av Sonos (samtliga dessa anses vara ”Force Majeure”-händelser) har Sonos rätt att ändra, göra uppehåll i eller avsluta Trade Up-programmet, med förbehåll för eventuella godkännanden av myndigheter om sådana krävs.

All personlig information som samlas in i samband med Trade Up-programmet kommer att användas i enlighet med Sonos sekretesspolicy som finns tillgänglig på www.sonos.com/legal/privacy.

ALLA PROBLEM OCH FRÅGOR SOM GÄLLER UTFORMNINGEN, GILTIGHETEN, TOLKNINGEN OCH VERKSTÄLLBARHETEN AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ELLER DE RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SOM DELTAGARNA ELLER SONOS HAR I SAMBAND MED TRADE UP-PROGRAMMET SKA REGLERAS AV OCH UTFORMAS I ENLIGHET MED DEN INTERNA LAGSTIFTNING SOM GÄLLER I DELSTATEN KALIFORNIEN UTAN PÅVERKAN AV EVENTUELLT LAGVAL ELLER REGLER OCH BESTÄMMELSER OM LAGKONFLIKTER SOM SKULLE INNEBÄRA TILLÄMPNING AV NÅGON ANNAN DELSTATS LAGSTIFTNING. LOKAL KONSUMENTLAGSTIFTNING KAN GÄLLA. SONOS BEGRÄNSAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT DE RÄTTIGHETER SOM DU EVENTUELLT HAR UNDER SÅDAN LAGSTIFTNING.

Genom att delta i Trade Up-programmet är du införstådd med och samtycker till att du inte har någon rätt att vara delaktig i eller inskränka utveckling, produktion, annonsering, marknadsföring, distribution eller utnyttjande av Trade Up-programmet och inte heller någon annan verksamhet eller något annat projekt som tillhör Sonos.

Förutom där detta är förbjudet samtycker du genom att delta i Trade Up-programmet till att: (a) alla eventuella dispyter, krav och rättslig talan som uppstår på grund av eller i samband med Trade Up-programmet ska lösas individuellt utan att använda någon form av grupptalan och enbart via skiljedomsförfarande enligt reglerna för kommersiellt skiljedomsförfarande från den amerikanska skiljedomssammanslutningen (American Arbitration Association), (b) alla eventuella krav, domar och ersättningar ska begränsas till de faktiska kostnader som uppstått (dvs. enbart kostnader som uppstått på grund av deltagandet i Trade Up-programmet) och inte under några omständigheter inkludera advokatarvoden samt (c) att du härmed avsäger dig alla rättigheter att kräva straffliknande eller indirekt skadestånd, eller skadestånd för följdskador. Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor visa sig vara ogiltig eller icke verkställbar av en domstol eller annat behörigt organ ska denna bestämmelse avskiljas från återstoden av dessa allmänna villkor som i övrigt ska förbli giltiga och i kraft.

Skulle någon del av dessa allmänna villkor bedömas vara ogiltig eller av någon annan orsak icke verkställbar eller olaglig ska återstoden av dessa allmänna villkor förbli giltiga och i kraft, samt utformade i enlighet med sina villkor som om den ogiltiga eller olagliga bestämmelsen, eller den ogiltiga eller olagliga delen av en bestämmelse, inte ingick.

De här allmänna villkoren kommer att vara publicerade på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms under kampanjperioden och i minst sex (6) veckor efter kampanjperiodens slut.