SERVICEVOORWAARDEN SONOS RADIO

Welkom bij Sonos Radio

DEZE JURIDISCHE OVEREENKOMST ('SERVICEVOORWAARDEN' OF 'VOORWAARDEN') TUSSEN JOU EN SONOS REGELT JE GEBRUIK VAN DE SONOS RADIO ('SONOS RADIO' OF DE 'DIENST'). HET IS BELANGRIJK DAT JE DE VOLGENDE VOORWAARDEN DOORLEEST EN BEGRIJPT. DOOR TOEGANG TE NEMEN TOT SONOS RADIO OF DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE DIENST, GA JE AKKOORD MET DEZE BINDENDE VOORWAARDEN. ALLE VERWIJZINGEN NAAR 'SONOS' EN/OF 'WIJ/ONS/ONZE' IN DEZE VOORWAARDEN DOELEN OP SONOS, INC, GEVESTIGD TE 614 CHAPALA STREET, SANTA BARBARA, CA 93101, IN DE VS ('SONOS').

DOOR HET GEBRUIK VAN ENIG ONDERDEEL VAN DE DIENST, GA JE AKKOORD MET DE BINDENDE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. LEES DIT DOCUMENT EN ONZE PRIVACYVERKLARING GRONDIG DOOR ALVORENS GEBRUIK TE MAKEN VAN SONOS RADIO. MAAK GEEN GEBRUIK VAN SONOS RADIO ALS JE NIET AKKOORD BENT MET DEZE VOORWAARDEN.

I. VEREISTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SERVICE

 1. Leeftijd De Service is alleen beschikbaar voor personen vanaf 16 jaar (of de overeenkomstige minimumleeftijd in het desbetreffende rechtsgebied). We zullen nooit opzettelijk persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaren van kinderen jonger dan 16 jaar (of de overeenkomstige minimumleeftijd in het desbetreffende rechtsgebied).
 2. Apparaten en toegang Gebruik van de Service vereist internettoegang, compatibele apparaten van derden ('Apparaat van derde'), Sonos-product(en) (met inbegrip van Sonos-software en -hardware) en de Sonos-applicatie ('Sonos-app' of 'App'), gezamenlijk het 'Product' te noemen; vereist mogelijk periodieke updates; en kan worden beïnvloed door de prestaties van deze factoren. Voor bepaalde functionaliteit is mogelijk de meest recente versie van de vereiste Sonos-software vereist. Je gaat ermee akkoord dat deze vereisten jouw verantwoordelijkheid zijn.
 3. Beperkingen voor gebruik Je gaat ermee akkoord de Service uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die volgens deze Voorwaarden zijn toegestaan, en uitsluitend voor de omvang zoals toegestaan door alle toepasselijke wet- en regelgeving of volgens algemeen aanvaarde gebruiken in het betreffende rechtsgebied. Sonos kan daarnaast aanvullende of afwijkende beperkingen stellen aan het gebruik van of toegang tot Sonos Radio, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens jou. Voor het gebruik, de content of functionaliteit van Sonos Radio zijn mogelijk aanvullende betalingen en/of een abonnement vereist. Je wordt ervan op de hoogte gesteld wanneer aanvullende betaling en/of een abonnement nodig is voor bepaalde Services van Sonos Radio. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor Sonos Radio, tenzij je van tevoren op de hoogte wordt gesteld van dergelijke kosten. Sonos doet geen beloftes en verstrekt geen garanties of beweringen omtrent de juistheid, beschikbaarheid of volledigheid van de informatie of content van externe contentleveranciers van Sonos Radio. We wijzen erop dat Sonos content, producten of diensten van derden in het kader van Sonos Radio niet controleert, beheert of onderschrijft.
 4. Beschikbaarheid van de Service
  1. De Service, met inbegrip van alle functies en onderdelen, is mogelijk niet beschikbaar in alle talen of in alle landen en Sonos beweert niet dat de Service, of de functies of onderdelen daarvan, geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Wanneer je ervoor kiest toegang te nemen tot de Service en deze te gebruiken, doe je dat op eigen initiatief.
  2. Sonos kan, naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd, functies, functionaliteit en content van Sonos Radio geheel of gedeeltelijk updaten, wijzigen, toevoegen of verwijderen. Deze updates kunnen noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies of om verbonden te blijven met bepaalde diensten. De Sonos Radio kan ook van tijd tot tijd door externe leveranciers worden geüpdatet.
  3. Sonos behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, op ieder moment en naar eigen goeddunken de toegang tot Sonos Radio of een onderdeel daarvan te beëindigen. Ook heeft Sonos het recht om de Service permanent te stoppen zonder hiervoor een vergoeding te betalen. Kennisgeving over de permanente beëindiging van de Sonos Radio-service verloopt via de Sonos-app.
  4. De radiozenders van externe leveranciers die in het kader van de Service beschikbaar worden gesteld, hangen samen met de beschikbaarheid van de radiocontent op het betreffende platform en zijn daarom aan wijzigingen onderhevig. Sonos kan de beschikbaarheid van specifieke externe radiozenders binnen de Sonos Radio-dienst niet garanderen.
  5. Sonos kan niet garanderen dat een nummer, album, artiest of groep altijd beschikbaar blijft binnen de Sonos Radio-service. Sonos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het intrekken van radiocontent die beschikbaar is gesteld.
 5. Wijzigingen in de Service Sonos behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en te allen tijde deze Voorwaarden aan te passen, te wijzigen of op andere wijze te veranderen en om nieuwe of aanvullende voorwaarden te stellen aan het gebruik van de Service, mits Sonos je op de hoogte stelt van wezenlijke nadelige wijzigingen aan de Service of toepasbare servicevoorwaarden, voor zover deze kennisgeving redelijkerwijs niet onmogelijk is als gevolg van omstandigheden die voortvloeien uit ingrepen van juridische, toezichthoudende of overheidsinstanties; in respons op kwesties omtrent de veiligheid of privacy van de gebruiker of omtrent technische integriteit; bij het voorkomen dat de dienstverlening voor andere gebruikers wordt onderbroken; of ten gevolge van een natuurramp, catastrofe, oorlog, of andere gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Sonos ligt. Dergelijke gewijzigde, aangepaste of veranderde Voorwaarden zijn met onmiddellijke ingang geldig. Controleer deze Voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Als je Sonos Radio blijft gebruiken nadat Sonos je op de hoogte heeft gebracht van wijzigingen, ga je zonder beperking of voorbehoud en ongewijzigd akkoord met deze bindende wijzigingen. Als je op enig moment de wijzigingen niet accepteert, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van Sonos Radio.

II. JE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

 1. De Privacyverklaring van Sonos Sonos heeft een Privacyverklaring opgesteld om je te informeren over hoe we omgaan met het verzamelen, gebruiken, openbaren en beschermen van de persoonsgegevens die we verwerken. De Privacyverklaring van Sonos, die deel uitmaakt van deze Voorwaarden, vind je hier. Door gebruik te maken van Sonos Radio, ga je akkoord met de bepalingen uit de Privacyverklaring. Je gegevens worden te allen tijde overeenkomstig de Privacyverklaring van Sonos behandeld. Voor vragen over onze Privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via privacy@sonos.com.

III. FUNCTIES EN SERVICES

 1. Omschrijving Sonos Radio is een service die toegang verleent tot radiozenders die zowel door Sonos als door externe partners worden aangeboden (hierna te noemen 'Radiocontent') om te streamen via de Sonos-app op Sonos-producten voor iedere gebruiker die deze persoonlijk gebruikt (hierna te noemen de 'Gebruiker'). De Gebruiker beschikt over de mogelijkheid om Sonos Radio te gebruiken door via de Sonos-app op zijn/haar bestaande Sonos-account in te loggen. Sonos biedt een informatietool en audiogidsdienst aan die toegang biedt tot een selectie geïndexeerde radiozenders, podcasts en andere content die door of namens Sonos is gecreëerd. Je kunt kosteloos beschikken over functies van deze Service (de 'Gratis service').
 2. Geen recht op vergoeding In ruil voor het genieten van deze Gratis service, erken en accepteer je dat Sonos door jouw gebruik van de Service mogelijk omzet maakt (waaronder omzet uit advertenties en sponsoring), goodwill kweekt, of op andere wijze de waarde van Sonos verhoogt, en je beschikt niet over het recht te delen in dergelijke omzet, goodwill of waarde.
 3. Gebruik van locatiegebaseerde services Sonos en de partners van Sonos kunnen bepaalde functies bieden die afhankelijk zijn van Toestelspecifieke locatiegegevens van derden op basis van gps (of een vergelijkbare technologie, waar beschikbaar) en gecrowdsourcete wifi-toegangspunten en locaties van gsm-torens. Wanneer je gebruikmaakt van diensten van derden die in het kader van de Service locatiegegevens gebruiken of leveren, valt dit onder de voorwaarden van de betreffende externe partij en diens privacybeleid inzake het gebruik van locatiegegevens door die externe services. We raden je aan om die voorwaarden en dat privacybeleid door te nemen.
 4. Functies van de Service Sonos Radio bestaat uit radiozenders van externe partners en zenders die Sonos creëert en direct aan de luisteraars levert ('Zenders in bezit en beheer van Sonos'). Zenders in bezit en beheer van Sonos zijn streaming-radiozenders die met de hand geselecteerde en geprogrammeerde muziek en voice-over-content afspelen op een wijze die liveradio nabootst, waarbij de mogelijkheid bestaat om bij langer gebruik je luisterbeleving persoonlijk te maken aan de hand van je luistergedrag en -voorkeuren. Daarnaast kan Sonos content aanbevelen in de Sonos-app. Radiozenders van derden zijn direct van onze partners afkomstig en Sonos heeft geen controle over het soort content die op radiozenders van derden wordt afgespeeld. Sonos Radio organiseert en toont content van Sonos en van onze externe partners op een wijze die van tijd tot tijd kan veranderen. Dit kan op redactioneel toezicht, populariteit of andere variabelen gebaseerd zijn. De gratis zenders in bezit en beheer van Sonos worden met advertenties gefinancierd, wat uitgevoerd wordt door Sonos en door externe advertentiepartners.

IV. JOUW GEBRUIK VAN DEZE SERVICE

 1. Je Sonos-account
  1. Als geregistreerde gebruiker van deze Service moet je in het bezit zijn van een Sonos-account. Laat je inloggegevens nooit aan anderen zien. Je bent zelf de enige verantwoordelijke voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van je Account en voor alle activiteiten die op je Account plaatsvinden, en je verklaart hierbij Sonos direct op de hoogte te stellen van mogelijke problemen met de beveiliging van je Account. Verder erken en accepteer je dat de Service voor ontworpen en bedoeld is voor persoonlijk gebruik op individuele basis, en dat je je Accountgegevens en/of wachtwoord nooit met een ander persoon mag delen. Op voorwaarde dat wij redelijke bekwaamheid en zorgvuldigheid hebben toegepast, is Sonos niet verantwoordelijk voor verliezen die voortvloeien uit het ongeoorloofd gebruik van je Account wanneer jij deze voorwaarden niet opvolgt.
  2. Om van deze Service gebruik te maken, moet je toegang hebben tot de Sonos-app en je Sonos-inloggegevens en wachtwoord invoeren om je Account te authentiseren. Je gaat ermee akkoord correcte en volledige gegevens te verstrekken bij het registreren voor en gebruiken van de Service ('Registratiegegevens voor de service'), en je gaat ermee akkoord je Registratiegegevens voor de service bij te werken om deze correct en volledig te houden.
 2. Geen doorverkoop van de Service Je gaat ermee akkoord de Service (of enig deel daarvan) voor geen enkel doel te vermenigvuldigen, kopiëren, dupliceren, verkopen, doorverkopen, verhuren of verhandelen.

V. SOFTWARE

 1. Eigendomsrechten van Sonos Je erkent en gaat ermee akkoord dat elk juridisch recht, aanspraak en belang op en in de Service eigendom is van Sonos en/of zijn licentiegevers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de afbeeldingen, gebruikersinterface, programma's en software die gebruikt worden om de Service te implementeren, en alle overige software die je wordt aangeboden als onderdeel van en/of in verband met de Service (de 'Software'), met inbegrip van alle eigendomsrechten die daarin bestaan, ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet, en waar ook ter wereld deze bestaan. Verder ga je ermee akkoord dat de Service (met inbegrip van de Software of enig ander onderdeel daarvan) gepatenteerde en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht. Je gaat ermee akkoord dergelijke beschermde informatie of materialen op geen enkele wijze te gebruiken anders dan het gebruik van de Service in overeenstemming met deze Voorwaarden. Geen enkel onderdeel van de Service mag op enige wijze of in enige vorm worden vermenigvuldigd, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Voorwaarden.
 2. Licentie van Sonos HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN DE SOFTWARE OF ENIG ONDERDEEL VAN DE SERVICE TE GEBRUIKEN OP EEN ANDERE WIJZE DAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICE ZOALS TOEGESTAAN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST. ONGEOORLOOFD GEBRUIK VORMT INBREUK OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN EN KAN LEIDEN TOT CIVIEL- OF STRAFRECHTELIJKE SANCTIES, WAARONDER MOGELIJK GELDELIJKE SCHADEVERGOEDING, VOOR SCHENDING VAN AUTEURSRECHT.
 3. Publieke bèta Van tijd tot tijd kan Sonos ervoor kiezen binnen de Service nieuwe en/of vernieuwde functies aan te bieden (de 'Bètafuncties') in het kader van een Publiek bètaprogramma (het 'Programma') dat tot doel heeft Sonos te voorzien van feedback over de kwaliteit en bruikbaarheid van de Bètafuncties. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat jouw deelname aan het Programma op vrijwillige basis plaatsvindt en niet leidt tot een juridisch partnerverband, vertegenwoordiging of arbeidsverhouding tussen jou en Sonos, en dat Sonos niet verplicht is om jou Bètafuncties te bieden. Sonos kan dergelijke Bètafuncties ter beschikking stellen aan Programmadeelnemers middels online registratie of inschrijving via de Service. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Sonos gegevens over je Account, Producten en randapparatuur kan verzamelen en gebruiken om je in het Programma op te nemen en/of te bepalen of je voor deelname in aanmerking komt. Je begrijpt dat je na de start van je deelname aan een Programma mogelijk niet kunt terugkeren naar de eerdere niet-bètaversie van een bepaalde Bètafunctie. Indien het wel mogelijk is naar een eerdere versie terug te keren, kun je mogelijk de gegevens die binnen de Bètafunctie werden gecreëerd niet naar de eerdere, niet-bètaversie overbrengen. Het gebruik van Bètafuncties en deelname aan het Programma wordt apart geregeld in je Bètatesterovereenkomst, deze Voorwaarden, en eventuele aanvullende licentievoorwaarden die apart aan de Bètafuncties kunnen worden toegevoegd. De Bètafuncties worden 'IN HUIDIGE VORM' en 'ZOALS BESCHIKBAAR' aangeboden en bevatten mogelijk fouten of onjuistheden die kunnen leiden tot storing, corruptie of verlies van gegevens en/of informatie op je apparaat en randapparatuur (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, servers en computers) die daarmee verbonden is. Je erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat elk gebruik van Bètafuncties uitsluitend op eigen risico is. BIJ DEELNAME AAN EEN PROGRAMMA NEEM JE ALLE DAARMEE SAMENHANGENDE RISICO'S EN KOSTEN OP JE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, KOSTEN VOOR TOEGANG TOT INTERNET, KOSTEN VOOR BACK-UPS, KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN JE TOESTEL EN RANDAPPARATUUR, EN SCHADE AAN APPARATUUR, SOFTWARE, INFORMATIE OF GEGEVENS. Sonos biedt mogelijk wel of geen technische en/of andersoortige ondersteuning voor de Bètafuncties. Als er ondersteuning wordt geboden, is dit aanvullend op de normale ondersteuning voor de Service en uitsluitend via het Programma beschikbaar. Je gaat ermee akkoord je te houden aan alle regels of beleidsrichtlijnen die op de ondersteuning van toepassing zijn en die Sonos aan je verstrekt om dergelijke ondersteuning te ontvangen. Sonos behoudt zich het recht voor de voorwaarden of het beleid voor het Programma op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen (waaronder stopzetting van het Programma) en kan jouw deelname aan het programma op elk moment intrekken. Je erkent dat Sonos niet verplicht is een commerciële versie van de Bètafuncties te bieden en dat wanneer een dergelijke commerciële versie beschikbaar wordt gesteld, de functies of functionaliteit ervan kan afwijken van de Bètafuncties. Binnen het Programma krijg je van Sonos de mogelijkheid om opmerkingen, suggesties of andere feedback over het gebruik van de Bètafuncties in te dienen. Je stemt ermee in dat Sonos vrij is de door jou verstrekte feedback voor alle mogelijke doeleinden te gebruiken, tenzij dit in een andere schriftelijke overeenkomst anders is geregeld.
 4. Exportbeheer Het gebruik van de Service en Software is mogelijk onderhevig aan de export- en importwetgeving van de Verenigde Staten en andere landen. Je gaat ermee akkoord alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake export en import na te leven. Met name, maar niet uitsluitend, mag de Software niet uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd worden (a) naar landen waartegen de VS een embargo hebben ingesteld of (b) naar personen die vermeld staan op de 'Specially Designated Nationals List' van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de 'Denied Persons List' of de 'Entity List' van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door de Software of de Service te gebruiken, verklaar je en garandeer je dat je je niet in een dergelijk land bevindt of op een dergelijke lijst staat. Ook ga je ermee akkoord dat je de Software of Service niet zult gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de wetgeving van de Verenigde Staten, waaronder, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, ontwerpen, fabriceren of produceren van raketten, nucleaire, chemische of biologische wapens.
 5. Updates Sonos kan de Software die door de Service wordt gebruikt van tijd tot tijd updaten. Om de Service te kunnen blijven gebruiken, worden dergelijke updates mogelijk automatisch op je apparaat of computer gedownload en geïnstalleerd. Deze updates kunnen bugs herstellen, verbeteringen of uitbreidingen bevatten, of geheel nieuwe versies van de software bevatten.

VI. ADVERTENTIES

 1. Advertenties Sonos toont op of via de Service mogelijk advertenties voor producten en diensten van derden of ander reclamemateriaal. Jouw interactie met of deelname aan aanbiedingen/acties van externe adverteerders op de Service vindt uitsluitend plaats tussen jou en de externe partij, en deze deelname is onderhevig aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende advertentie of aanbieding/actie. Sonos steunt of vertegenwoordigt dergelijke derden niet, en door de Service te gebruiken ga je ermee akkoord dat Sonos niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade die voortvloeit uit de interactie met of aanwezigheid van dergelijke externe partijen op de Service.

VII. GARANTIE EN DISCLAIMER

 1. JE ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN SONOS RADIO JE ZOALS HIERONDER BESCHREVEN WORDT AANGEBODEN ZONDER GARANTIE, VOOR DIT ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN.
 2. SONOS RADIO-SERVICES WORDEN 'IN HUIDIGE VORM', MET VOORKOMENDE GEBREKEN EN 'ZOALS BESCHIKBAAR' AANGEBODEN ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJKE, WETTELIJK VOORGESCHREVEN OF IMPLICIETE GARANTIE (MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, NIET INBREUK MAKEN OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL), VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.
 3. JE GEBRUIKT SONOS RADIO GEHEEL OP EIGEN RISICO. DIT BETEKENT, BIJVOORBEELD, DAT SONOS NIET GARANDEERT DAT DE SONOS RADIO ALTIJD CORRECT WERKT OF ÜBERHAUPT WERKT, VRIJ IS VAN FOUTEN, ZONDER STORING ZAL WERKEN OF AAN JOUW EISEN ZAL VOLDOEN. DIT BETEKENT OOK DAT SONOS NIET GARANDEERT DAT SONOS RADIO VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN, HACKS OF ANDERE MOGELIJK SCHADELIJKE BINNENDRINGING OF DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD.
 4. ER ONTSTAAT GEEN GARANTIE DOOR MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF UITSPRAKEN DIE DOOR SONOS OF EEN DOOR SONOS GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER WORDEN VERSTREKT OF GEDAAN.
 5. WE WIJZEN EROP DAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DERGELIJKE GARANTIEBEPERKINGEN NIET TOESTAAN; IN DAT GEVAL ZIJN DEZE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. DEZE BEPALING HEEFT GEEN INVLOED OP JE RECHTEN ONDER DE BEPERKTE GARANTIE VAN SONOS.

VIII. SONOS RADIO EN MATERIAAL VAN DERDEN

 1. Materiaal van derden Sonos Radio bevat mogelijk materiaal van derden of links naar materiaal van derden, zoals applicaties, content of websites. Omdat Sonos mogelijk geen controle heeft over dergelijke websites en/of materialen van derden, erken je en ga je ermee akkoord dat Sonos niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of bronnen, en dat Sonos de juistheid van dergelijke websites of bronnen niet onderschrijft of garandeert en op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk te stellen is voor alle content, advertenties, producten of materialen die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of bronnen. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat Sonos op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade die je, direct of indirect, oploopt als gevolg van het gebruik van en/of vertrouwen in dergelijke content, advertenties, producten of materialen die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of bronnen.
 2. Content Sonos is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de content of juistheid van de Sonos Radio of van materiaal van derden dat daarin is opgenomen of waarnaar verwezen wordt. Sonos onderschrijft geen materiaal van externe partijen. Sonos neemt geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke materialen van externe partijen. Links worden je uitsluitend voor je gemak aangeboden.
 3. Expliciete content Je begrijpt dat je door Sonos Radio te gebruiken mogelijk in aanraking komt met content die als kwetsend, onfatsoenlijk of afkeurenswaardig kan worden gezien, en dat dergelijke content aanvankelijk wel of niet als expliciet wordt aangegeven. Sonos draagt geen aansprakelijkheid jegens jou voor content die kwetsend, onfatsoenlijk of afkeurenswaardig kan worden gevonden. Voor alle Sonos Radio-gebruikers jonger dan 18 jaar wordt ouderlijk toezicht aanbevolen.
 4. Rechten van derden Je gaat ermee akkoord geen materialen van derden te gebruiken op een wijze die inbreuk doet op de rechten van een andere partij, en Sonos is nooit verantwoordelijk voor dergelijk gebruik door jou.

IX. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Sonos Radio-service Op voorwaarde dat je deze Servicevoorwaarden volledig en voortdurend naleeft, verstrekt Sonos je hierbij een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, royaltyvrij en wereldwijd recht en de toestemming voor toegang tot en gebruik van Sonos Radio, alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik ter vermaak zoals bedoeld via de geboden functionaliteit van de Service en uitsluitend onder strikte naleving van de bepalingen in deze Servicevoorwaarden. Het is niet toegestaan enig onderdeel van de Service te wijzigen, aan te passen, te verkopen, licentiëren of hieruit afgeleid werk te creëren, of op welke wijze dan ook uit te baten op een andere wijze dan uitdrukkelijk beschreven in de voorgaande zin. De Service en de content die via de Service beschikbaar wordt gesteld, en zoals hieronder gedefinieerd in artikel IX.B, zijn het eigendom van Sonos, diens partners of licentieverstrekkers en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst, worden aan jou geen rechten of licenties voor octrooien, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, handelsmerken of morele rechten toegekend met betrekking tot de Service of de content. Sonos en zijn licentieverstrekkers behouden zich hierbij alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend onder deze Overeenkomst. Behalve zoals nodig om gebruik te kunnen maken van de Services, ga je ermee akkoord (i) de Content niet te reproduceren, op te nemen, door te sturen, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, uit te zenden, beschikbaar te stellen, aan het publiek te communiceren, in het openbaar uit te voeren, aan te passen, in sublicentie te geven, te verspreiden onder derden, of afgeleide werken van de Content te maken, (ii) niet een geautomatiseerd systeem te gebruiken voor de selectie, het downloaden, het streamen of de elektronische distributie van de Content, en (iii) de Content niet te gebruiken voor commerciële doeleinden of met het oog op het verhogen van de royalty's. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van elke claim tegen jou op basis van jouw gebruik van de content.
 2. Content van Sonos Radio Met uitzondering van content van derden in bezit van of beheerd door externe uitzendende partijen waarover Sonos geen recht en beschikking heeft en waar dergelijke inhoud beschikbaar wordt gesteld via de Service waarbij Sonos een informatielokaliserende tool, index of directory-service biedt (Content van derden'), kan de inhoud die Sonos zelf op of via de Service aan de gebruiker verstrekt, waaronder maar niet beperkt tot podcasts of andere audiocontent, tekst, afbeeldingen, foto's, software en interactieve functies, beschermd zijn door auteursrecht of andersoortige intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van Sonos of zijn externe licentiegevers (gezamenlijk te noemen 'Content van Sonos'). Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Sonos content van Sonos te vermenigvuldigen, aan te passen, te verspreiden, weer te geven, te publiceren, over te dragen, uit te zenden, publiekelijk te delen, beschikbaar te stellen, publiekelijk uit te voeren (met inbegrip van tot-aan-publiek, ofwel 'through-to-the-audience') of op andere wijze deze content te gebruiken en exploiteren (gezamenlijk: 'Gebruiken'). Het is niet toegestaan Content van derden te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de eigenaars van dergelijke content, niettegenstaande de functionaliteit van de Service. Sonos garandeert geen toegang tot bepaalde content van Sonos of van derden. Sonos of zijn licentiegevers en de eigenaars van Content van derden, kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving Content van Sonos of van derden wijzigen, verwijderen of de toegang hiertoe blokkeren. Hetzelfde geldt, afhankelijk van de situatie, voor programma's met elementen uit het voorgaande.
 3. Beperkingen De Service, content van Sonos en Handelsmerken, waaronder alle daarin opgenomen intellectuele eigendomsrechten, zijn uitsluitend en exclusief eigendom van Sonos en zijn licentiegevers. Sonos behoudt zich hierbij alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend. In overeenstemming hiermee, verleent niets uit deze Servicevoorwaarden jou, noch door implicatie, uitsluiting of anderszins, aanvullende licentierechten op en over de Service of enige content van Sonos of de daarin opgenomen of weergegeven Handelsmerken. Met uitzondering van het recht op toegang tot Content van derden via deze Service, worden je hierbij geen rechten verleend met betrekking op dergelijke Content van derden.
 4. Inbreuk op auteursrecht We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van onze artiesten en contentproviders. Als je een auteursrechthebbende bent die van mening is dat de content van de Services inbreuk maakt op je rechten, laat het ons dan weten. Kennisgeving van vermeende schending van het auteursrecht moet worden gestuurd naar de bevoegde auteursrecht-agent van Napster op het volgende adres (e-mail heeft de voorkeur):

  legal@napster.com
  of
  Legal Department
  Rhapsody International Inc.
  701 Fifth Ave. Suite 3100
  Seattle, Washington 98104 USA

X. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER NIET WETTELIJK VERBODEN, IS SONOS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE UIT VERLIES VAN WINST, GEGEVENSVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING OF ENIGE ANDERE VORM VAN COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN SONOS RADIO, ONGEACHT HOE DEZE SCHADE WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), OOK INDIEN SONOS IN KENNIS IS GESTELD VAN HET MOGELIJK ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID BIJ PERSOONLIJK LETSEL OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. IN DAT GEVAL IS DEZE BEPERKING NIET OP JOU VAN TOEPASSING. DEZE BEPALING HEEFT GEEN INVLOED OP JE RECHTEN ONDER DE BEPERKTE GARANTIE VAN SONOS.

XI. DUUR EN BEËINDIGING

 1. Duur en vrijwillige beëindiging door jou Bij naleving van de bepalingen in dit onderdeel, zullen deze Voorwaarden van kracht zijn voor de duur van jouw gebruik van de Service. Je kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Service. Op het moment dat je stopt met het gebruik van de Service, worden deze Voorwaarden automatisch beëindigd.
 2. Beëindiging door Sonos Bij niet naleven van een of meer van deze Voorwaarden kan Sonos de rechten die je aan deze Voorwaarden ontleent naar eigen goeddunken, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving intrekken. Sonos kan op elk moment, onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, je toegang tot de Service per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten. Redenen voor een dergelijke beëindiging zijn onder andere: (a) schending van de Voorwaarden of van andere beleidsrichtlijnen waarnaar verwezen wordt en/of die op de Service geplaatst worden; (b) een verzoek van jou voor het annuleren of sluiten van je Account; (c) een verzoek en/of opdracht van wetshandhavende, rechterlijke of andere overheidsinstantie; (d) indien het aanbieden van de Service aan jou onwettig is of dat kan worden; (e) onverwachte technische of beveiligingskwesties of -problemen. Dergelijke beëindiging of opschorting kan Sonos naar eigen goeddunken doorvoeren en Sonos draagt geen verantwoordelijkheid jegens jouw of jegens derden voor schade die mogelijk voortvloeit uit dergelijke beëindiging of opschorting van de toegang tot de Service. Kennisgeving van algemene beëindiging van de Service wordt verstrekt zoals hierin beschreven, tenzij dit onbillijk zou zijn vanwege omstandigheden die voortvloeien uit ingrepen van juridische, toezichthoudende of overheidsinstanties; in respons op kwesties omtrent de veiligheid of privacy van de gebruiker of omtrent technische integriteit; bij het voorkomen dat de dienstverlening voor andere gebruikers wordt onderbroken; of ten gevolge van een natuurramp, catastrofe, oorlog, of andere gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Sonos ligt. Sonos draagt geen aansprakelijkheid jegens jou voor wijzigingen aan de Service of servicevoorwaarden.

XII. ALGEMEEN

 1. Kennisgeving Sonos kan via een e-mail naar het aan je Account gekoppelde e-mailadres (en/of, indien verstrekt, een ander alternatief e-mailadres dat aan je Account verbonden is), via de Sonos-app of door mededelingen op onze website en/of de Service, informatie verstrekken over de Service, waaronder kennisgeving van wijzigingen aan deze Voorwaarden.
 2. Toepasselijke wetgeving Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de volgende paragraaf, zijn deze Voorwaarden en de relatie tussen jou en Sonos onderworpen aan de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de bepalingen inzake wetsconflicten. Jij en Sonos komen overeen onderworpen te zijn aan de persoonlijke en exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in Santa Barbara, Californië, in de VS, voor het oplossen van disputen of vorderingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien. Indien (a) je geen Amerikaans staatsburger bent; (b) je niet in de VS woonachtig bent; (c) je de Service niet vanuit de VS gebruikt; en (d) je een staatsburger bent van een van de hieronder genoemde landen, ga je hierbij akkoord dat disputen of vorderingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien onderworpen zijn aan de toepasselijke wetgeving zoals hieronder omschreven, zonder inachtneming van bepalingen inzake wetsconflicten, en hierbij onderwerp je je onherroepelijk aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in de hieronder aangegeven staat, provincie of land waarvan het recht van toepassing is:
  1. Als je staatsburger bent van een lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen of IJsland, vormen de wetten en gerechtshoven van je gebruikelijke woonplaats het toepasselijk recht en de bevoegde rechtsinstantie.
  2. Als je Japans staatsburger bent, vormt het Japanse recht het toepasselijke recht en is Tokyo in Japan de bevoegde rechtsinstantie.
  3. De wet die bekendstaat als het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten van toepassing op deze Voorwaarden.
 3. Volledige voorwaarden en scheidbaarheid Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Sonos die jouw gebruik van de Service regelt en alle voorgaande overeenkomsten tussen jou en Sonos geheel vervangt waar deze betrekking hebben op de Service. Mogelijk ben je onderhevig aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer je gebruikmaakt van gelieerde diensten, content van derden of software van derden. Als een onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, moet dat onderdeel worden geïnterpreteerd op een wijze die overeenkomt met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke intentie van de partijen, zo goed mogelijk, weer te geven, waarbij de overige onderdelen volledig van kracht blijven. Als Sonos niet in staat is een recht of bepaling uit deze Voorwaarden te laten gelden of te handhaven, vormt dit geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Je gaat ermee akkoord dat er, voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, geen derden begunstigd zijn onder deze Voorwaarden.
 4. Elektronisch overeenkomsten afsluiten Het gebruik van de Service omvat de mogelijkheid om elektronisch overeenkomsten aan te gaan en/of transacties te doen. JE ERKENT DAT WANNEER JE IETS ELEKTRONISCH INVOERT, DIT JOUW INSTEMMENG EN INTENTIE BEVESTIGT OM AAN EEN DERGELIJKE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN. JOUW INSTEMMING MET EN INTENTIE TOT HET GEBONDEN ZIJN DOOR ELEKTRONISCHE INVOER, HEEFT TOEPASSING OP ALLE DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT ALLE TRANSACTIES DIE JE OP DEZE SERVICE UITVOERT, WAARONDER KENNISGEVING VAN ANNULERING, BELEID, CONTRACTEN EN APPLICATIES. Om toegang te verkrijgen tot je elektronische documenten en ze te behouden, moet je mogelijk bepaalde hardware en software hebben, waarvoor jij zelf als enige verantwoordelijk bent.

Laatste wijziging: april 2020