SONOS, INC. BETATESTER- OG FORTROLIGHEDSAFTALE

Tak, fordi du har lyst til at blive betatester for Sonos!

Som med ethvert betatestprogram vil du blive bedt om at acceptere et antal betingelser, inden du begynder at teste materialer. Bare rolig – det er ikke så mange! Her er en opsummering af de vigtigste betingelser, du skal acceptere:

 • Du accepterer, at du deltager i et Sonos-betaprogram, og at den information, du får som tester, er fortrolig og ikke må deles.
 • Den information, du leverede i Sonos beta-rekrutteringsundersøgelsen, er korrekt.
 • Du er hverken en del af pressen eller en medarbejder eller repræsentant for en konkurrent.
 • Du vil ikke afsløre din rolle eller dit arbejde som en betatester for nogen del af pressen, nogen offentlig nyhedsgruppe eller nogen tredjepart.
 • Du vil reagere på Sonos' anmodninger om feedback inden for en rimelig tidsramme.
 • Du giver Sonos autorisation til at bruge den feedback og de forslag, du giver.

HVIS DU ACCEPTERER DISSE BETINGELSER, BEDES DU LÆSE VILKÅRENE FOR DENNE BETATESTER- OG FORTROLIGHEDSAFTALE ("AFTALE"), DER STYRER BRUGEN AF SOFTWAREN, RELATERET FIRMWARE OG HARDWARE LEVERET TIL DIG AF SONOS, INC. ("SONOS").

VED AT INDIKERE DIN ACCEPT AF DISSE VILKÅR OG TRYKKE PÅ KNAPPEN "JEG ACCEPTERER", SOM DEN VISES I SONOS-APPEN ELLER I BETA-REKRUTTERINGSAFTALEN, (1) ERKLÆRER DU, AT DU ER OVER 18 ÅR, (2) ANGIVER DU, AT DU HAR RETTEN OG MYNDIGHEDEN TIL JURIDISK SET AT BINDE DIG SELV TIL DISSE VILKÅR, OG (3) INDVILLIGER DU I AT BLIVE JURIDISK BUNDET AF ALLE VILKÅRENE I DENNE AFTALE. DETTE VIL SKABE EN BINDENDE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE DISSE VILKÅR, ELLER HVIS DU IKKE KAN GIVE DISSE ERKLÆRINGER, BEDES DU TRYKKE PÅ KNAPPEN "JEG ACCEPTERER IKKE", SOM DEN VISES I SONOS-APPEN ELLER I BETA-REKRUTTERINGSUNDERSØGELSEN, OG DU MÅ IKKE BRUGE PRODUKTERNE ELLER MATERIALERNE.

Præambler

A. Sonos udvikler et bestemt digitalt lydprodukt (omtalt her som "betaproduktet") som supplement til dets eksisterende sæt af kommercielt tilgængelige digitale lydprodukter ("Produkterne"). Som tester vil du modtage hardware, software, produkter, dokumentation, udstyr eller andet materiale ("Sonos-materialerne") fra Sonos.

B. Betaproduktet er i øjeblikket stadig i en eksperimentel udviklingsfase. Du har indvilliget i at teste og evaluere betaproduktet derhjemme i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale for at hjælpe Sonos med at færdiggøre betaproduktet.

Under hensyn til de fælles forpligtelser angivet heri, aftaler parterne NU DERFOR følgende:

 1. Fortrolighed. Du accepterer at holde følgende punkter fortrolige og ikke afsløre eller drøfte dem med nogen tredjepart: a) betaproduktet, b) Sonos-materialer, c) Sonos-udviklingsplaner eller -markedsføringsplaner, du hører om under din deltagelse som tester, d) din deltagelse i betaprogrammet, og e) mundtlige eller skriftlige meddelelser fra Sonos-medarbejdere, -agenter, leverandører eller andre repræsentanter vedrørende Sonos-materialer og betaproduktet. Fortrolighedskravene fortsætter, indtil alle ovenstående bliver offentligt kendte.
 2. Ingen modstridende loyalitet. Du erklærer, at hverken du eller et medlem af din husstand er: a) en del af pressen eller en offentlig nyhedsgruppe, eller b) en medarbejder eller repræsentant for en konkurrent til Sonos. Du erklærer, at den information, du leverede i din Sonos beta-rekrutteringsundersøgelse, er korrekt.
 3. Feedback. Du vil levere hurtig feedback til Sonos vedrørende driften eller brugen af Sonos-materialer, når der anmodes herom. Dette kan omfatte indlevering af online-rapporter, deltagelse i telefoninterviews, at føre et register over problemer eller fejl, at levere forslag og idéer og at svare på skriftlige undersøgelser eller sende eventuelt hjemmearbejde fra Sonos via e-mail. Hvis et problem kræver undersøgelse af Sonos-materialerne fra Sonos, skal du sende udstyret til Sonos inden for 48 timer efter at have modtaget anmodningen, helt på Sonos' regning. Du anerkender og accepterer, at Sonos kan bruge, afsløre, genproducere, licensere, distribuere og på anden vis kommercialisere sådan feedback. Du overdrager hermed alle påkrævede rettigheder til din feedback og de tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder til Sonos og giver Sonos tilladelse til at udøve disse rettigheder.
 4. Tildeling af licens til at teste. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne aftale tildeler Sonos dig hermed en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og opsigelig licens til at bruge betaproduktet på din hjemmeadresse. Din licens vil kun være gyldig i løbet af den tid, du deltager aktivt i et Sonos-betaprogram, og udelukkende med henblik på at teste og evaluere betaproduktet for at hjælpe Sonos med at afslutte udviklingen af dette, og ikke til noget kommercielt formål eller nogen kommerciel anvendelse. Du accepterer ikke at foretage reverse engineering, demontere eller dekompilere nogen prototyper, software eller andre materielle aktiver, som leveres til dig herunder.
 5. ANSVARSFRASKRIVELSE. Du accepterer at: (a) Betaproduktet ikke er færdigudviklet og endnu ikke er kommercielt frigivet til salg af Sonos; (b) Betaproduktet muligvis ikke er fuldt funktionsdygtigt, og at det forventes at indeholde fejl, designmæssige fejl eller andre problemer, herunder problemer, der negativt kan påvirke driften af dine eksisterende Produkter; (c) Betaproduktet muligvis ikke er pålideligt i løbet af den tid, du deltager som tester i Sonos-betaprogrammet; (d) Betaproduktet ikke har bestået påkrævede lovmæssige tests, herunder, men ikke begrænset til, FCC, UL eller andre tilsvarende tests; (e) Betaproduktet og dets anvendelse kan resultere i uventede resultater, tab af data, elektriske fejl eller andre uforudsigelige skader eller tab for dig; (f) Sonos ikke er forpligtet til at lancere en kommerciel version af Betaproduktet; (g) du har modtaget de nødvendige tilladelser og godkendelser fra ejeren/ejerne af de lokaler, hvor produkterne skal anvendes/testes, på den måde, det kræves af Sonos; og (h) Sonos har ret til efter eget skøn at stoppe udviklingen af Betaproduktet på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelse eller ansvar over for dig eller tredjepart. Du accepterer desuden, at du ikke har betalt nogen form for vederlag til Sonos for nedenstående Betaprodukt, og at BETAPRODUKTET LEVERES TIL DIG "SOM DET ER OG FOREFINDES". SONOS GIVER INGEN GARANTIER VEDRØRENDE BETAPRODUKTET, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, OG FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER SÅDAN GARANTI HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR OMSÆTTELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.
 6. Ejerskab. Du accepterer, at Sonos og/eller dennes leverandører ejer alle rettigheder, adkomst og interesser i Betaproduktet og i enhver immateriel rettighed i dette, herunder, men ikke begrænset til, alle ophavsrettigheder, patenter, patentansøgninger, forretningshemmeligheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder deri. Du accepterer ikke at bruge Sonos' varemærker eller andre forretningsnavne til noget formål. Du vil ikke optjene eller eller modtage nogen ret eller licens under ophavsrettigheder, patenter, forretningshemmeligheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder som følge af denne Aftale eller din præstation i henhold til Aftalen. I det omfang, Sonos leverer Sonos-materialer eller Betaprodukter til dig, accepterer du, at alle Sonos-materialer udelukkende er og forbliver Sonos' eksklusive ejendom. Du accepterer desuden, efter anmodning fra Sonos, at tilbagelevere alle Sonos-materialer ved afslutningen af betatesten, på Sonos' regning. Du indvilliger i hurtigst muligt at videregive og hermed overdrage til Sonos alle forslag til ændringer og/eller forbedringer af Betaproduktet og alle rettigheder til samme og til at assistere Sonos, på anmodning af Sonos og for Sonos' regning, med at fremskaffe beskyttelse af immaterielle rettigheder i relation til sådanne forslag, som Sonos med rimelighed måtte anmode om.
 7. Ansvarsbegrænsning. SONOS KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR SKADER I RELATION TIL INSTALLATION ELLER BRUG AF BETAPRODUKTET, HVERKEN FOR TORT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), KONTRAKTBRUD, GARANTI ELLER ANDRE HANDLINGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE INDIREKTE, HÆNDELIGE SKADER OG FØLGESKADER, DER MÅTTE OPSTÅ PÅ BAGGRUND AF DENNE AFTALE, SELV OM SONOS MÅTTE VÆRE BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. PARTERNE ACCEPTERER, AT OVENNÆVNTE ANSVARSBEGRÆNSNING ER GÆLDENDE FOR DENNE AFTALE.
 8. Personlige oplysninger. Med henblik på dette Betatestprogram accepterer du at lade Sonos, dennes medarbejdere eller agenter kontakte dig med de personlige kontaktoplysninger, du har leveret, såsom dit navn, din e-mail-adresse, din adresse og dit telefonnummer. Sonos kan lagre eller dele disse personlige kontaktoplysninger med Sonos-medarbejdere, agenter eller autoriserede leverandører for at kommunikere med dig. Sonos kan bruge, indsamle eller lagre information genereret fra dine tests og din brug af Sonos-produkterne og -materialerne, der leveres til dig under denne aftale, herunder stemmedata og -optagelser, der bruges til at forbedre den samlede stemmekommando/Sonos-færdighedsservice (“Brugsdata"). Sonos kan afsløre, dele, videredistribuere eller offentliggøre sådanne brugsdata. Hvis du bor uden for USA, forstår og accepterer du, at personlige kontaktoplysninger og brugsdata vil blive overført til USA, lagret på servere i USA og omfattet af gældende love i USA.
 9. Generelle forhold
  1. Aftaleophør. Denne aftale vil udløbe automatisk ved afslutningen på din deltagelse som tester af Sonos-betaprogrammet, med mindre den ophører tidligere i overensstemmelse med denne Aftale, og den skal under alle omstændigheder ikke udløbe senere end fem (5) år efter datoen for denne Aftale. Hver part kan opsige denne Aftale inden afslutningen på din deltagelse i Sonos -betaprogrammet uanset årsag via skriftlig meddelelse til den anden part. Denne Aftale opsiges automatisk ved ethvert brud på aftalens bestemmelser om dine forpligtelser foretaget af Dig, herunder brud på fortrolighedsforpligtelserne. Dit brud på enhver af dine forpligtelser under Aftalen kan resultere i, at du øjeblikkeligt bliver fjernet fra Sonos-betaprogram(merne). Efter anmodning fra Sonos skal du overgive Sonos, eller gøre tilgængelig for afhentning af Sonos på din adresse, Betaproduktet, Sonos-materialerne og alle materielle Sonos-rettigheder.
  2. Diverse. Denne Aftale må ikke overdrages af Dig uden forudgående skriftlig accept fra Sonos, og ethvert forsøg på at overdrage uden en sådan accept er ugyldig. Du accepterer, at Betaproduktet, som er givet i licens, er underlagt amerikanske eksportkontrollove og bestemmelser og eventuelle ændringer dertil. Du garanterer, at du på alle måder vil overholde amerikanske eksportlove og bestemmelser. Denne Aftale er underlagt lovgivningen i staten Californien uanset dens konflikt med lovprincipper. Du accepterer de føderale og statslige domstole i staten Californiens myndighedsområde. Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og Sonos med hensyn til emnet for aftalen, og den erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler, meddelelser eller aftaler, der ikke er særskilt indføjet heri. Hvis en bestemmelse i denne Aftale findes ugyldig eller ikke kan håndhæves under nogen dekret eller domstolsafgørelse, forbliver den resterende del af denne Aftale gyldig, og kan håndhæves i henhold til dens vilkår. Du accepterer, at ethvert brud på dine forpligtelser under denne Aftale med hensyn til Sonos' ophavsret vil gøre Sonos ubodelig skade, hvortil der ikke findes tilstrækkelige lovbeføjelser, og Sonos har derfor ret til at søge erstatning udover de beføjelser, der er angivet i denne Aftale, eller som er tilgængelige via lovgivningen.

Ved forespørgsler eller spørgsmål om denne Aftale eller Betaproduktet henvises der til http://www.sonos.com/contact for aktuelle kontaktoplysninger.