Sonos, Inc. Licensavtal för betaprogramvara

LÄS NOGGRANT BESTÄMMELSERNA I DETTA LICENSAVTAL ("AVTALET") SOM STYR ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN OCH RELATERAD INBYGGD PROGRAMVARA SOM DU FÅR FRÅN SONOS, INC. ("SONOS") INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN

DELTAGANDE I DETTA BETA INDIKERAR DITT GODKÄNNANDE AV DETTA AVTAL OCH DIN UTFÄSTELSE ATT (1) DU ÄR ÄLDRE ÄN 18 ÅR, OCH (2) DU HAR RÄTTIGHET OCH AUKTORITET ATT BINDA DIG JURIDISKT. OM DU INTE GODKÄNNER DETTA AVTAL ELLER INTE KAN GÖRA SÅDANA UTFÄSTELSER, DÅ MÅSTE DU OMEDELBART INFORMERA SONOS OCH OMEDELBART AVBRYTA ALLT DELTAGANDE I DETTA BETA

Inledning

A. Sonos håller på att utveckla en viss produkt för digitalt ljud (hänvisas här till som "Betaprodukten") i syfte att komplettera sin befintliga uppsättning med kommersiellt tillgängliga produkter för digitalt ljud ("Produkterna").

B. Betaprodukten är för närvarande fortfarande under utveckling och i experimentell form. Du har samtyckt till att testa och utvärdera Betaprodukten i Ditt hem i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal för att bistå Sonos med slutförandet av Betaprodukten.

NU, DÄRFÖR, i betraktande av de ömsesidiga överenskommelser som anges häri, samtycker parterna härmed till följande:

1. Beviljande av licens för testning. Under bestämmelserna i detta Avtal, beviljar Sonos härmed Dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar och återkallelig licens att använda Betaprodukten på Din hemadress under en eller flera sessioner under utvärderingsperioden ("Utvärderingsperioden"), som vardera pågår i cirka sex till åtta veckor (eller sådan kortare tidsperiod som Du informeras om av Sonos), endast för syftena att testa och utvärdera Betaprodukten för att bistå Sonos med slutförande av dess utveckling, och inte för något kommersiellt syfte eller någon kommersiell användning. Du samtycker till att inte bakåtkompilera, ta isär eller dekompilera några prototyper, någon programvara eller andra materiella föremål som ges till Dig härunder.

2. AVSTÅENDE FRÅN GARANTIER
Du bekräftar och samtycker till att: (a) Betaprodukten inte är fullständig angående utveckling och att den inte har släppts kommersiellt till försäljning av Sonos; (b) Betaprodukten kanske inte är helt funktionsduglig och den förväntas att innehålla fel, bristfällig design eller andra problem, inklusive problem som kan ha ofördelaktig effekt på driften av Dina befintliga produkter; (c) Betaprodukten kanske inte är pålitlig under Utvärderingsperioden; (d) Betaprodukten har inte godkänts av någon som helst av de myndighetstester som krävs, inklusive utan begränsning FCC, UL eller andra likvärdiga tester; (e) Betaprodukten och dess användning kan leda till oväntade resultat, dataförlust, elavbrott eller annan oförutsägbar skada eller förlust för Dig; (f) Sonos har ingen skyldighet att släppa en kommersiell version av Betaprodukten; och (g) Sonos har rättigheten att själv överge utvecklingen av Betaprodukten när som helst och utan någon skyldighet eller ansvar gentemot Dig eller någon tredje part. Dessutom bekräftar Du att Du inte har betalat något till Sonos för Betaprodukten härunder och att DU FÖRSES MED BETAPRODUKTEN "I BEFINTLIGT SKICK". SONOS UTSTÄLLER INGA GARANTIER AVSEENDE BETAPRODUKTEN, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA SÅDANA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, PASSNING FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG.

3. Ägande. Du bekräftar och samtycker till att Sonos och/eller dess leverantörer äger all rättighet, äganderätt och intresse i och till Betaprodukten och i och till alla immateriella rättigheter däri, inklusive men inte begränsat till alla upphovsrätter, patent, patentansökningar, handelshemligheter, varumärken och andra immateriella rättigheter däri. Du samtycker till att inte använda Sonos varumärken eller andra affärsnamn för något syfte. Du kommer inte att tjäna eller förvärva några rättigheter eller licenser under några som helst upphovsrätter, patent, handelshemligheter, varumärken eller andra immateriella rättigheter på grund av detta Avtal eller Ditt fullgörande av detta Avtal. Du samtycker till att tidsenligt avslöja och härmed tilldela Sonos alla förslag om förändring och/eller förbättring i Betaprodukten och alla relaterade rättigheter därtill och att bistå Sonos, enligt vad som rimligen begärs av Sonos och på Sonos bekostnad, med att erhålla skydd för immateriell egendom som har att göra med sådana förslag som Sonos rimligen kan ge anvisningar om.

4. Ansvarsbegränsning
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SONOS VARA ANSVARIGT INFÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN PART FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR FRÅN INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING AV BETAPRODUKTEN, OAVSETT OM DETTA RESULTERAR FRÅN OTILLÅTEN CIVILRÄTTSLIG HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), AVTALSBROTT, GARANTI ELLER ANNAN FORM AV HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR, AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN DETTA AVTAL, ÄVEN OM DU INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA. PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT FÖREGÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING ÄR VÄSENTLIG FÖR DETTA AVTAL.

5. Allmänna föreskrifter

5.1 Upphörande. Detta Avtal ska upphöra automatiskt i slutet av Utvärderingsperioden såvida det inte upphört tidigare i enlighet med detta Avtal, och i vilket fall som helst inte mer än fem (5) år. Endera part kan säga upp detta Avtal före slutet av Utvärderingsperioden av valfri orsak eller ingen orsak efter skriftligt meddelande från den andra parten. Detta Avtal ska upphöra automatiskt vid någon som helst överträdelse av Dig av någon av Dina skyldigheter härunder. Inom en (1) dag efter upphörande eller uppsägning av detta Avtal, kommer Du att till Sonos leverera, eller på annat sätt göra den tillgänglig för upphämtning av Sonos i Dina lokaler, Betaprodukten och eventuell annan materiell Sonos-egendom.

5.2 Diverse. Detta Avtal får inte överlåtas av Dig utan tidigare skriftligt samtycke från Sonos, och alla försök att överlåta utan sådant samtycke ska vara utan all kraft och verkan. Du bekräftar att Betaprodukten som licensieras härunder är föremål för exportkontrollagar och -förordningar i USA och alla ändringar däri. Du garanterar att Du i alla avseenden kommer att följa USA:s exportlagar och -bestämmelser. Detta avtal skall styras av lagarna i delstaten Kalifornien, USA, utan referens till dess principer om lagkonflikter. Du samtycker till jurisdiktionen i USA:s federala domstolar och delstatsdomstolar som finns i delstaten Kalifornien. Detta avtal utgör hela avtalet mellan Dig och Sonos med avseende på ärendet häri och går före alla tidigare muntliga eller skriftliga förståelser, kommunikationer och/eller avtal som inte specifikt inkluderas häri. Om någon bestämmelse i detta avtal visar sig vara ogiltig eller inte går att göra gällande i enlighet med domstolsbeslut eller beslut skall resten av detta avtal förbli giltigt och skall göras gällande i enlighet med dess villkor. Du bekräftar att alla brott mot Dina skyldigheter under detta Avtal med avseende på äganderättigheter som tillhör Sonos kommer att orsaka Sonos irreparabel skada för vilka det finns otillräckliga gottgörelser enligt lag, och därför, kommer Sonos att vara berättigat att söka skälig ersättning i tillägg till alla andra gottgörelser som finns i detta Avtal eller tillgängligt enligt lag eller enligt billighetsrätten.

För förfrågningar och frågor avseende detta Avtal eller Betaprodukten, skicka ett e-postmeddelande till beta@sonos.com eller ring +1-800-680-2345 (endast USA).