SONOS, INC. BETA-TESTARE OCH SEKRETESSAVTAL

Tack för ditt intresse i att bli beta-testare för Sonos!

Precis som med vilket betatestprogram som helst kommer du att bli ombedd att acceptera vissa villkor innan du börjar testa materialet. Oroa dig inte, vi ber inte om mycket! Här är en sammanfattning av huvudvillkoren du kommer att acceptera:

 • Du medger att du deltar i Sonos betaprogram och information du erhåller som testare är konfidentiell och får inte delas.
 • Informationen du tillhandahåller Sonos beta rekryteringsenkät är korrekt.
 • Du ingår inte i någon presskår och är inte anställd av eller representerar någon konkurrent.
 • Du kommer inte att avslöja din roller eller arbete som beta-testare till någon medlem ur presskåren, offentliga nyhetsgrupper eller någon tredje part.
 • Du kommer skäligen att svara i tid då Sonos ber om feedback.
 • Du tillåter att Sonos, utan kostnad, får använda sig av den feedback och förslag du ger.

OM DU ACCEPTERAR DE HÄR VILLKOREN BER VI DIG LÄSA VILLKOREN FÖR DETTA BETA-TESTAR OCH KONFIDENTIALITETSAVTAL (”AVTAL”) SOM STYR ANVÄNDANDET AV MJUKVARAN, RELATERAD FIRMWARE OCH HÅRDVARA SOM TILLHANDAHÅLLS DIG AV SONOS, INC. (”SONOS”)

GENOM ATT GE DITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR OCH VÄLJA KNAPPEN ”JAG GODKÄNNER” SÅ SOM DEN VISAS I SONOS-APPEN ELLER I BETAREKRYTERINGSENKÄTEN, ANGER DU (1) ATT DU ÄR 18 ÅR ELLER ÄLDRE, (2) ATT DU HAR RÄTT OCH AUKTORITET ATT LAGLIGEN FÖRBINDA DIG TILL DESSA VILLKOR, OCH (3) ATT DU SAMTYCKER TILL ATT LAGLIGEN FÖRBINDA DIG TILL DETTA AVTALS ALLA VILLKOR. DETTA KOMMER ATT UTGÖRA ETT BINDANDE AVTAL. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA DESSA VILLKOR ELLER INTE KAN UPPFYLLA KRAVEN SKA DU VÄLJA KNAPPEN ”JAG GODKÄNNER INTE” SÅ SOM DEN VISAS I SONOS-APPEN ELLER I BETAREKRYTERINGSENKÄTEN OCH INTE ANVÄNDA PRODUKTERNA ELLER MATERIALET MER.

Redogörelser

A. Sonos utvecklar en viss produkt för digitalt ljud (häri kallad ”Betaprodukt”) för att komplettera dess befintliga uppsättning av kommersiellt tillgängliga produkter för digitalt ljud (”Produkterna”) Som testare kommer du att motta hårdvara, programvara, produkter, dokument, utrustning eller annat material från Sonos (”Sonos-material”)

B. Betaprodukten är fortfarande under utveckling och i experimentell form. Du har samtyckt till att testa och utvärdera Betaprodukten i ditt hem i enlighet med villkoren i detta Avtal för att hjälpa Sonos att slutföra Betaprodukten.

DÄRFÖR, med hänsyn till de ömsesidiga pakterna som fastställts häri, samtycker parterna till följande:

 1. Konfidentialitet. Du samtycker till att bevara konfidentialiteten och inte avslöja för eller diskutera med någon tredje part: a) Betaprodukten, b) Sonos-materialet c) Sonos utvecklings- eller marknadsföringsplaner som du tar del av som testdeltagare, d) ditt deltagande i Betaprogrammet och e) verbal eller skriftlig kommunikation från Sonos anställda, entreprenörer eller annat gällande Sonos-material eller Betaprodukten. Konfidentialiteten gäller tills allt ovanstående blir känt för den breda allmänheten.
 2. Ingen motstridig lojalitet. Du framhåller att varken du eller någon i ditt hushåll är: a) medlem av pressen eller någon offentlig nyhetsgrupp eller b) anställd eller representant för någon konkurrent till Sonos. Du framhåller att informationen som du ger i din Sonos betarekryteringsenkät är riktig.
 3. Feedback. Du kommer att ge omedelbar feedback till Sonos angående drift eller användning av Sonos-material när så begärs. Detta kan inkludera att lämna in rapporter online, delta i telefonintervjuer, upprätthålla ett register med problem eller fel, ge förslag och idéer och att svara på skriftliga enkäter eller hemuppgifter via mejl som du får av Sonos. Om ett problem kräver undersökning av Sonos-materialet som du fått av Sonos ska du skicka utrustningen till Sonos inom 48 timmar efter mottagen begäran. Sonos står för kostnaderna. Du erkänner och samtycker till att Sonos får använda, avslöja, återge, licensiera, sprida och på annat sätt kommersialisera sådan feedback. Du beviljar härmed Sonos all nödvändig licens i din feedback och de tillhörande immateriella rättigheterna för att låta Sonos utföra dessa rättigheter.
 4. Beviljning av licens för testning. Underställt villkoren i detta Avtal beviljar dig härmed Sonos en personlig, ej exklusiv, ej överförbar samt indragbar licens att använda Betaprodukten i ditt hem. Din licens är endast giltig under tiden som du är en aktiv deltagare i något Sonos betaprogram endast i syfte att testa och utvärdera Betaprodukten för att hjälpa Sonos att slutföra dess utveckling. Den gäller inte för några kommersiella syften eller bruk. Du samtycker till att inte bakåtutveckla, montera ner eller plocka isär några prototyper, programvara eller andra konkreta föremål som tillhandahålls dig härunder.
 5. FRISKRIVNING AV GARANTIER. Du erkänner och samtycker till att: (a) Betaprodukten inte är komplett utvecklat och inte har släppts kommersiellt till försäljning av Sonos; (b) Betaprodukten kanske inte är fungerar fullt ut och den förväntas komma med fel, designfel eller andra problem, inklusive problem som kan påverka driften av dina befintliga Produkter på ett negativt sätt; (c)Betaprodukten kanske inte är helt pålitlig under tiden du deltar som testare i Sonos betaprogram; (d) Betaprodukten har inte godkänts några obligatoriska kontrolltester, inklusive utan begränsning FCC, UL eller motsvarande tester; (e) Betaprodukten och dess användning kan resultera i oväntade resultat, dataförlust, elektriska fel eller andra oförutsägbara skador eller förluster för din del; (f) Sonos har ingen som helst skyldighet att släppa en kommersiell version av Betaprodukten; (g) du har fått nödvändigt samtycke och godkännande från ägarna av fastigheten där produkten kommer att användas/testas så som Sonos har begärt; och (h) Sonos har rätt att unilateralt överge utvecklingen av Betaprodukten när som helst och utan någon skyldighet eller ansvarsskyldighet gentemot dig eller någon tredje part. Vidare erkänner du att du inte har betalat någon ersättning till Sonos för Betaprodukten härunder och att BETAPRODUKTEN HAR LEVERERATS TILL DIG ”I BEFINTLIGT SKICK”. SONOS GER INGA GARANTIER ANGÅENDE BETAPRODUKTEN, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA SÅDANA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA AV SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL SAMT ICKE ÖVERTRÄDELSE.
 6. Ägarskap. Du erkänner och samtycker till att Sonos och/eller dess leverantörer äger alla rättigheter, titlar och intresse i och till Betaprodukten och alla immateriella rättigheter däri, inklusive men inte begränsat till copyrights, patenter, patentansökningar, fabrikationshemligheter, varumärke och andra immateriella rättigheter däri. Du samtycker till att inte använda Sonos varumärke eller andra affärsnamn för vilket som helst ändamål. Du kommer inte att tjäna eller förvärva några rättigheter eller licenser under några som helst copyrights, patenter, fabrikationshemligheter, varumärken eller andra immateriella rättigheter från detta Avtal eller från ditt verkställande under detta Avtal. I den utsträckning Sonos tillhandahåller dig Sonos-material eller Betaprodukter, samtycker di till att allt Sonos-material är och förblir egen och exklusiv egendom av Sonos. Vidare samtycker du till att, på Sonos begäran, skicka tillbaka Sonos-material i slutet av Beta-testningen på Sonos bekostnad. Du samtycker till att omgående avslöja och härmed överlåta till Sonos förslag till ändringar och/eller förbättringar för Betaprodukten och tillhörande rättigheter och att bistå Sonos, såsom skäligen begärs av Sonos och på Sonos bekostnad, med att erhålla skydd för intellektuell egendom i samband med sådana förslag som Sonos skäligen kan beordra.
 7. Begränsning av ansvarsskyldighet. SONOS SKA INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR FRÅN INSTALLATION ELLER BRUK AV BETAPRODUKTEN, VARE SIG DE RESULTERAR FRÅN EN ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKTSBROTT, GARANTIBROTT ELLER ANNA FORM AV ÅTAL, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅTT FRÅN DETTA AVTAL, ÄVEN OM DU INFORMERATS AV MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. PARTER SAMTYCKER TILL ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET ÄR RELEVANT FÖR DETTA AVTAL.
 8. Sekretess. För detta Betatestprograms ändamål samtycker du till att låta Sonos, dess anställda eller representanter kontakta dig genom att använda dina personliga kontaktuppgifter som du har angett, såsom ditt namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Sonos kan lagra eller dela dessa personliga kontaktuppgifter med Sonos anställda, representanter eller auktoriserade entreprenörer för att kommunicera med dig. Sonos kan använda, samla in eller lagra information som genererats från ditt testande och användning av Sonos-produkter och -material som tillhandahållits dig under detta avtal, inklusive röstdata och inspelningar som använts för att förbättra de allmänna röstkommandon/Sonos färdighetstjänst (”Användningsdata”). Sonos kan avslöja, dela, distribuera på nytt eller publicera sådan Användningsdata. Om du befinner dig utanför USA förstår och samtycker du till att personliga kontaktuppgifter och Användningsdata kommer att överföras till USA och lagras på servrar i USA, underställt USA:s gällande lagar.
 9. Allmänna bestämmelser
  1. Upphörande. Detta Avtal kommer automatiskt att upphöra i slutet av ditt deltagande som Sonos betaprogramtestare såvida det inte avslutas tidigare i enlighet med detta Avtal. I vilket fall som helst ska det upphöra minst fem (5) år efter Avtalets datum. Varje part kan avsluta detta Avtal innan ditt deltagande i Sonos betaprogram är slut av vilken anledning som helst eller utan anledning genom att skriftligt meddela den andra parten. Detta Avtal kommer automatiskt att avslutas om du bryter mot någon av dina förpliktelser härunder, inklusive brott mot ditt konfidentialitetskrav. Ditt brott mot någon av förpliktelserna enligt detta Avtal kan resultera i att du omedelbart avlägsnas från Sonos Betaprogram. På Sonos begäran ska du leverera till Sonos, eller på annat sätt underlätta hämtning av Sonos hemma hos dig, Betaprodukten och Sonos-materialen och andra konkreta Sonos-egendomar.
  2. Övrigt. Detta Avtal kan inte överlåtas till dig utan skriftligt godkännande av Sonos. Försök till överlåtelse utan sådant godkännande ska anses utan kraft och verkan. Du erkänner att Betaprodukten som licensierats härunder är underställt amerikanska exportkontrollagar och ändringar därtill. Du garanterar att du kommer att uppfylla amerikanska exportlagar i alla avseenden. Detta Avtal ska styras av lagarna i Kalifornien, utan referens till dess motstridigheter av rättsprinciper. Du godkänner jurisdiktionen av de federala och statliga domstolarna i Kalifornien. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan dig och Sonos vad gäller innehållet häri, och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga samförstånd, kommunikationer eller överenskommelser som inte specifikt har inkorporerats häri. Om någon bestämmelse av detta Avtal finnes ogiltig eller ej verkställbar på grund av juridisk dom ska resten av Avtalet betraktas som giltigt och verkställbart enligt dess villkor. Du erkänner att brott mot dina förpliktelser under detta Avtal vad gäller Sonos äganderätter orsakar Sonos oersättlig skada för vilken det inte finns lämplig kompensation enligt lagen, och därför har Sonos rätt till skäligt ekonomiskt bistånd utöver alla andra kompensationer som fastställts av detta Avtal eller som finns tillgänglig i lagen.

För frågor gällande detta Avtal eller Betaprodukten kan du gå till http://www.sonos.com/contact för aktuell kontaktinformation.