SONOS, INC. BÈTATESTER- EN GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

Bedankt dat je een bètatester voor Sonos wilt worden!

Net als bij andere bètatestprogramma's zullen ook wij je vragen om met een aantal voorwaarden akkoord te gaan voordat je materiaal kunt gaan testen. Geen zorgen, we vragen maar heel weinig! Hier is een overzicht van de belangrijkste voorwaarden waarmee je akkoord moet gaan:

 • Je erkent dat je deelneemt aan een Sonos-bètaprogramma en dat de informatie die je als tester onder ogen krijgt, vertrouwelijke informatie is en niet met anderen gedeeld mag worden.
 • De gegevens die je op het wervingsformulier voor Sonos-bètatesters hebt ingevuld, zijn correct.
 • Je bent geen lid van de pers en geen medewerker of vertegenwoordiger van een concurrent.
 • Je zult je rol of werk als een bètatester niet aan de pers, openbare nieuwsgroepen of derden bekendmaken.
 • Je reageert zo snel als redelijkerwijs mogelijk is wanneer Sonos je om feedback vraagt.
 • Je geeft Sonos toestemming om jouw feedback en suggesties vrijelijk te gebruiken.

ALS JE MET DEZE VOORWAARDEN AKKOORD GAAT, LEES DAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE BÈTATESTER- EN GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") DIE VAN TOEPASSING IS OP HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, GERELATEERDE FIRMWARE EN HARDWARE DIE SONOS, INC. ("SONOS") AAN JOU TER BESCHIKKING STELT.

DOOR AAN TE GEVEN DAT JE AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN DE KNOP "IK GA AKKOORD" TE SELECTEREN IN DE SONOS-APP OF OP HET WERVINGSFORMULIER VOOR BÈTATESTERS, (1) BEVESTIG JE DAT JE OUDER DAN 18 JAAR BENT, (2) BEVESTIG JE DAT JE GERECHTIGD EN BEVOEGD BENT OM JEZELF WETTELIJK AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN, EN (3) GA JE ERMEE AKKOORD DAT JE WETTELIJK GEBONDEN BENT AAN ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DIT VORMT DAN EEN BINDENDE OVEREENKOMST. ALS JE NIET MET AL DEZE VOORWAARDEN AKKOORD GAAT OF HET BOVENSTAANDE NIET KUNT BEVESTIGEN, MOET JE DE KNOP "IK GA NIET AKKOORD" SELECTEREN IN DE SONOS-APP OF OP HET WERVINGSFORMULIER EN DE PRODUCTEN OF MATERIALEN NIET GEBRUIKEN.

Beweegredenen

A. Sonos ontwikkelt een bepaald digitaal audioproduct (hierin het "Bètaproduct" genoemd) als aanvulling op zijn bestaande set in de handel verkrijgbare digitale audioproducten (de "Producten"). Als tester krijg je van Sonos hardware, software, producten, documentatie, apparatuur of ander materiaal (het "Sonos-materiaal").

B. Het Bètaproduct is momenteel nog in ontwikkeling en in experimentele vorm. Je bent overeengekomen dat je het Bètaproduct thuis zult testen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst om Sonos te helpen het Bètaproduct te voltooien.

OP GROND VAN HET BOVENSTAANDE en de in deze overeenkomst vervatte wederzijdse verbintenissen komen de partijen als volgt overeen:

 1. Geheimhouding. Je gaat ermee akkoord dat je het volgende geheim zult houden en niet aan derden bekend zult maken: a) het Bètaproduct, b) het Sonos-materiaal, c) ontwikkelings- of marketingplannen van Sonos waarvan jij als deelnemende tester kennis verneemt, d) het feit dat je deelneemt aan het Bètaprogramma, en e) mondelinge of schriftelijke communicatie van werknemers, vertegenwoordigers, aannemers of andere vertegenwoordigers van Sonos met betrekking tot het Sonos-materiaal en het Bètaproduct. De geheimhoudingsvereisten blijven van kracht totdat al het bovenstaande openbaar bekend wordt.
 2. Geen tegenstrijdige belangen. Je bevestigt dat noch jij noch iemand in jouw huishouden: a) een lid van de pers of een openbare nieuwsgroep is, of b) een medewerker of vertegenwoordiger van een concurrent van Sonos is. Je bevestigt dat de informatie die je op het wervingsformulier voor Sonos-bètatesters hebt verstrekt correct is.
 3. Feedback. Je geeft zo snel mogelijk feedback aan Sonos over de werking of het gebruik van Sonos-materiaal wanneer daarom wordt verzocht. Dit kan bestaan uit: het invullen van online rapporten, het deelnemen aan telefonische interviews, het bijhouden van een lijst van problemen of fouten, het geven van suggesties en ideeën, en het reageren op schriftelijke enquêtes of huiswerk dat je via e-mail van Sonos kunt ontvangen. Als door Sonos verstrekt Sonos-materiaal vanwege een probleem onderzocht moet worden, verzend je de apparatuur binnen 48 uur na ontvangst van het verzoek; dit geheel op kosten van Sonos. Je erkent en gaat ermee akkoord dat Sonos kan besluiten om dergelijke feedback te gebruiken, openbaar te maken, te reproduceren, te licentiëren, te verspreiden en anderszins te commercialiseren. Je draagt hierbij alle benodigde rechten op je feedback en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten over aan Sonos om Sonos in staat te stellen deze rechten uit te oefenen.
 4. Toekenning van licentie om te testen. Behoudens de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst geeft Sonos je hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepelijke licentie om het Bètaproduct op jouw huisadres te gebruiken. Je licentie is alleen geldig gedurende de tijd dat je een actieve deelnemer aan een Sonos-bètaprogramma bent en uitsluitend voor het testen en evalueren van het Bètaproduct om Sonos te helpen bij de voltooiing van de ontwikkeling daarvan, en niet voor commerciële doelen of commercieel gebruik. Je gaat ermee akkoord dat je de krachtens deze Overeenkomst verstrekte prototypes, software of andere materiële voorwerpen niet aan reverse engineering zult onderwerpen, zult demonteren of zult decompileren.
 5. AFWIJZING VAN GARANTIES. Je erkent en gaat ermee akkoord dat: (a) het Bètaproduct niet volledig is ontwikkeld en dat Sonos het nog niet commercieel te koop aanbiedt; (b) het Bètaproduct mogelijk nog niet helemaal functioneel is, en dat het valt te verwachten dat het fouten en gebreken in ontwerp bevat of andere problemen kan hebben, inclusief problemen die een negatieve impact kunnen hebben op de werking van je bestaande Producten; (c) het Bètaproduct gedurende de tijd dat je als een tester deelneemt aan het Sonos-bètaprogramma mogelijk niet betrouwbaar is; (d) het Bètaproduct geen wettelijk verplichte testen heeft doorstaan, inclusief zonder beperking testen van de FCC, UL of andere soortgelijke testen; (e) het Bètaproduct en het gebruik daarvan kan leiden tot onverwachte resultaten, verlies van gegevens, elektrische storingen of andere onvoorspelbare schade of verliezen voor jou; (f) Sonos geen enkele verplichting heeft om een commerciële versie van het Bètaproduct uit te brengen; (g) jij de nodige toestemmingen en goedkeuringen hebt ontvangen van de eigenaar of eigenaren van de panden waar de producten getest en/of gebruikt worden op de manier waar Sonos om verzocht heeft; en dat (h) Sonos het recht heeft om de ontwikkeling van het Bètaproduct op elk gewenst moment eenzijdig te staken, zonder enige verplichting of aansprakelijkheid jegens jou of derden. Je erkent voorts dat je Sonos geen vergoeding hebt betaald voor het onderhavige Bètaproduct, en dat HET BÈTAPRODUCT "IN ZIJN HUIDIGE VORM" AAN JOU WORDT GELEVERD. SONOS GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET BÈTAPRODUCT, ZIJ HET UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, EN WIJST DERGELIJKE GARANTIES ALLEMAAL UITDRUKKELIJK VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.
 6. Eigenaarschap. Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle rechten, aanspraak en belangen in en op het Bètaproduct en alle intellectuele eigendomsrechten daarop het eigendom zijn van Sonos en/of zijn leveranciers, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, octrooien, octrooiaanvragen, handelsgeheimen, handelsmerken en andere immateriële rechten daarop. Je gaat ermee akkoord dat je de handelsmerken of andere bedrijfsnamen van Sonos voor geen enkel doel zult gebruiken. Je verdient of verkrijgt geen rechten of licenties met betrekking tot auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten krachtens deze Overeenkomst of je prestatie onder deze Overeenkomst. Voor zover Sonos jou Sonos-materiaal of Bètaproducten verstrekt, ga je ermee akkoord dat al het Sonos-materiaal het volledige en exclusieve eigendom van Sonos is en blijft. Je gaat er verder mee akkoord dat je, op verzoek van Sonos, al het Sonos-materiaal aan het eind van de Bètatest op kosten van Sonos zult retourneren. Je gaat ermee akkoord dat je alle suggesties voor verandering en/of verbetering van het Bètaproduct en de daaraan gerelateerde rechten direct aan Sonos bekend zult maken en je draagt deze hierbij over aan Sonos; en dat je Sonos zult helpen, zoals redelijkerwijs door Sonos verzocht en op kosten van Sonos, bij het verkrijgen van intellectuele eigendomsbescherming met betrekking tot dergelijke suggesties zoals Sonos redelijkerwijs kan verzoeken.
 7. Beperking van aansprakelijkheid. SONOS KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD JEGENS JOU OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT DE INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET BÈTAPRODUCT, ZIJ HET ALS RESULTAAT VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), SCHENDING VAN EEN CONTRACT, GARANTIE OF ENIGE ANDERE VORM VAN ACTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECT, SPECIALE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK EN OP WELKE WIJZE DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE PARTIJEN GAAN ERMEE AKKOORD DAT DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EEN WEZENLIJK ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST IS.
 8. Privacy. Voor het doel van dit Bètatestprogramma geef je Sonos, zijn werknemers of vertegenwoordigers toestemming om contact met je op te nemen via de persoonlijke contactgegevens die je hebt verstrekt, zoals je naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Sonos kan deze persoonlijke contactgegevens opslaan of delen met werknemers, vertegenwoordigers of bevoegde aannemers van Sonos om met jou te communiceren. Sonos kan informatie die is gegenereerd op basis van jouw testen en het gebruik van de Sonos-producten en -materialen die krachtens deze Overeenkomst aan jou worden verstrekt, gebruiken, verzamelen of opslaan, inclusief spraakgegevens en opnames gebruikt ter verbetering van de algemene spraakcommando's en/of Sonos Skill Service (“Gebruiksgegevens"). Sonos kan dergelijke Gebruiksgegevens openbaar maken, delen, opnieuw verspreiden of publiceren. Als je buiten de Verenigde Staten woont, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de persoonlijke contactgegevens en Gebruiksgegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen en worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, behoudens de van toepassing zijnde wetten in de Verenigde Staten.
 9. Algemene bepalingen
  1. Beëindiging. Deze Overeenkomst verloopt automatisch aan het einde van je deelname als een tester krachtens het Sonos-bètaprogramma tenzij deze eerder wordt beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst, en verloopt in elk geval niet meer dan vijf (5) jaar na de datum van deze Overeenkomst. Elke partij kan deze Overeenkomst vóór het einde van je deelname aan het Sonos-bètaprogramma om welke reden dan ook of zonder reden beëindigen door de andere partij daar schriftelijk van in kennis te stellen. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd wanneer jij je verplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt, inclusief het niet nakomen van de geheimhoudingsverplichtingen. Bij niet-nakoming van een of meerdere verplichtingen onder deze Overeenkomst kun je onmiddellijk uit een Sonos-bètaprogramma worden verwijderd. Op verzoek van Sonos zul je het Bètaproduct, het Sonos-materiaal en alle andere materiële Sonos-eigendommen aan Sonos retourneren of anderszins bij je thuis beschikbaar stellen zodat Sonos deze kan ophalen.
  2. Diversen. Je kunt deze Overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonos niet overdragen en elke poging tot overdracht zonder dergelijke toestemming wordt als ongeldig en nietig beschouwd. Je erkent dat het Bètaproduct waarvoor je krachtens deze Overeenkomst een licentie krijgt, is onderworpen aan de wetten betreffende exportcontrole van de Verenigde Staten, en eventuele amendementen daarvan. Je garandeert dat je de exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten in elk opzicht zult naleven. Op deze Overeenkomst is de wetgeving van de staat Californië van toepassing, zonder rekening te houden met haar conflicterende rechtsbeginselen. Je stemt in met de jurisdictie van de federale en nationale gerechtshoven die zitting houden in de staat Californië. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen jou en Sonos met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken, communicatieberichten of overeenkomsten die hier niet specifiek in zijn opgenomen. Als een van de bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of een rechterlijke beslissing, blijft de rest van deze Overeenkomst van kracht en afdwingbaar in overeenstemming met de voorwaarden daarvan. Je erkent dat niet-nakoming van je verplichtingen onder deze Overeenkomst met betrekking tot de eigendomsrechten van Sonos zal leiden tot onherstelbare schade voor Sonos waarvoor de wet geen adequate verhaalsmogelijkheden biedt, en derhalve heeft Sonos recht op billijke schadeloosstelling in aanvulling op alle andere verhaalsmogelijkheden die worden geboden door deze Overeenkomst of die wettelijk of op grond van rechtvaardigheid beschikbaar zijn.

Voor inlichtingen of vragen over deze Overeenkomst of het Bètaproduct ga je naar http://www.sonos.com/contact, waar je actuele contactgegevens vindt.