PROGRAM WYMIANY SPRZĘTU SONOS TRADE UP
REGULAMIN

Ostatnia aktualizacja: Czerwiec 2020

OPIS PROGRAMU

Program wymiany sprzętu Sonos Trade Up („program wymiany sprzętu Trade Up”) wchodzi w życie 9 marca 2020 r., około godziny 20:00:01 CET lub w zbliżonym terminie, a kończy się po odwołaniu w drodze powiadomienia ze strony Sonos, Inc. („Okres promocyjny”). Klienci posiadający Kwalifikujące się produkty (zgodnie z definicją poniżej) są uprawnieni do otrzymania kuponu rabatowego w wysokości trzydziestu procent (30%) na nowy produkt Sonos dostępny w witrynie http://www.sonos.com, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej („Rabat cenowy”). Biorąc udział w programie wymiany sprzętu Trade Up, każdy uczestnik bezwarunkowo akceptuje i zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz decyzji firmy Sonos, Inc., należących do niej w całości spółek zależnych i wyznaczonych przedstawicieli Sonos, które będą ostateczne i wiążące pod każdym względem. Wszelkie informacje i instrukcje dotyczące programu wymiany sprzętu Trade Up, opublikowane przez firmę Sonos, Inc. z zarejestrowaną siedzibą pod adresem 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, Stany Zjednoczone, lub należące do niej w całości spółki zależne („zwane dalej łącznie „Sonos”), stanowią część niniejszego Regulaminu.

Firma Sonos może zaktualizować, zmodyfikować, zawiesić lub wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, według własnego uznania, lub zakończyć program wymiany sprzętu Trade Up, zmieniając datę „Ostatniej aktualizacji” na górze strony programu wymiany sprzętu Trade Up i publikując powiadomienie o takiej aktualizacji, modyfikacji, zawieszeniu, wypowiedzeniu lub zakończeniu pod adresem https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms. W związku z tym prosimy o okresowe przeglądanie niniejszego dokumentu.

KRYTERIA UDZIAŁU

Wyłącznie legalni rezydenci pięćdziesięciu (50) Stanów Zjednoczonych oraz Dystryktu Kolumbii, Australii, Belgii, Kanady, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji, Bułgarii, Cypru, Estonii, Grecji, Guernsey, Chorwacji, Jersey, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowenii i Słowacji (zwane łącznie „Terytoriami”), którzy w momencie uczestnictwa w programie wymiany sprzętu Trade Up 1) znajdują się na jednym z Terytoriów i 2) mają ukończone osiemnaście (18) lat lub więcej, są uprawnieni do uczestnictwa w programie wymiany sprzętu Trade Up i wykorzystania Rabatu cenowego. Program wymiany sprzętu Trade Up jest uważany za nieważny na terytoriach, na których jego prowadzenie jest zabronione przez prawo. Jeśli Kwalifikujący się produkt został już wcześniej zgłoszony w ramach programu wymiany sprzętu Trade Up i za taki produkt został już przyznany Rabat cenowy, taki produkt nie kwalifikuje się do Rabatów cenowych i za taki produkt nie zostaną udzielone dodatkowe Rabaty cenowe.

JAK TO DZIAŁA

 1. Odwiedź https://www.sonos.com/tradeup, aby dowiedzieć się więcej o programie.
 2. Zaloguj się do swojego konta Sonos („Twoje konto”) w witrynie http://www.sonos.com.
 3. Wyświetl produkty zarejestrowane na koncie na karcie System. Kwalifikujące się produkty, które spełniają warunki udziału w programie wymiany sprzętu Trade Up, zostaną wyraźnie oznaczone na koncie. Przejdź do karty Trade Up na swoim koncie i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi każdego Kwalifikującego się produktu. Warunkiem otrzymania Rabatu cenowego będzie akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. W ten sposób Rabat zostanie przyznany i będzie dostępny do wykorzystania po zalogowaniu się do sekcji „Moje konto” w witrynie sonos.com.

RABAT CENOWY

Po zaakceptowaniu Regulaminu programu wymiany sprzętu Trade Up otrzymasz Rabat cenowy w sekcji „Moje konto” w witrynie sonos.com. Rabat cenowy można wykorzystać wyłącznie na zakupy w witrynie http://www.sonos.com. Rabat będzie dostępny, aż do momentu jego wykorzystania. Rabat można wykorzystać jednorazowo na zakup jednego (1) dowolnego produktu w cenie regularnej, dostępnego w witrynie sonos.com, z pewnymi wskazanymi poniżej ograniczeniami dotyczącymi produktów. Rabaty cenowe nie mogą być łączone z żadną inną promocją, obniżką ani specjalnymi cenami. Nie można ich również wykorzystać do zakupu kart podarunkowych, produktów odnowionych ani produktów innych firm.

Niezależnie od powyższego klienci, którzy zdecydują się na wymianę Bridge, otrzymają Kod rabatowy do zakupu jednego (1) urządzenia Boost. Zniżka naliczana jest od ceny regularnej na sonos.com. Kodu rabatowego nie można wykorzystać do zakupu żadnego innego produktu. Do Kodu rabatowego zastosowanie mają także wszelkie inne ograniczenia, zastrzeżenia i wyjątki określone powyżej.

PRODUKTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ

Do Rabatu cenowego kwalifikują się następujące produkty Sonos, które nie zostały wcześniej zgłoszone w ramach programu Trade Up i/lub programu wymiany sprzętu Trade Up, („Kwalifikujące się produkty”):

 • CR200
 • PLAY:5, GEN 1
 • Niektóre modele CONNECT, w tym ZP80 i ZP90
 • Niektóre modele CONNECT:AMP, w tym ZP100 i ZP120
 • BRIDGE, BR100

NUMERY MODELI NIE SĄ UMIESZCZONE NA OBUDOWACH PRODUKTÓW CONNECT I CONNECT:AMP. ABY OKREŚLIĆ, CZY PRODUKT CONNECT LUB CONNECT:AMP KWALIFIKUJE SIĘ DO PROGRAMU WYMIANY SPRZĘTU TRADE UP, MOŻNA ZALOGOWAĆ SIĘ DO SWOJEGO KONTA W WITRYNIE SONOS.COM I OTWORZYĆ KARTY SYSTEM LUB TRADE UP ALBO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM WSPARCIA KLIENTA.

REGULAMIN

Biorąc udział w programie wymiany sprzętu Trade Up, użytkownik zgadza się, że firma Sonos (A) nie będzie odpowiedzialna i niniejszym jest zwolniona z ponoszenia konsekwencji wszelkich kosztów z tytułu obrażeń, strat i jakiegokolwiek rodzaju szkód, w tym, bez ograniczeń, śmierci i uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, uczestnictwem w programie wymiany sprzętu Trade Up i (B) nie udzieliła żadnych wyrażonych ani dorozumianych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień pod względem prawnym lub faktycznym, w odniesieniu do Urządzenia Sonos po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu dotyczącego otrzymania Rabatu cenowego.

Firma Sonos zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania każdej osoby, która zostanie uznana za ingerującą w program wymiany sprzętu Trade Up lub funkcjonowanie jakiegokolwiek rabatu cenowego lub witryny http://www.sonos.com, działającą z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub w sposób zakłócający bądź z zamiarem zakłócania, lub podważającą legalność działania programu wymiany sprzętu Trade Up, lub działającą w celu denerwowania, nadużywania, grożenia lub nękania innej osoby. W takim przypadku firma Sonos zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i innych środków naprawczych od takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Jeśli firma Sonos nie może przyznawać Rabatów cenowych ani kontrolować i wdrażać programu wymiany sprzętu Trade Up zgodnie z niniejszym Regulaminem w wyniku jakichkolwiek zdarzeń pozostających poza jej racjonalną kontrolą, w tym między innymi pożarów, burzy, powodzi, trzęsień ziemi, eksplozji, wypadków, zakłóceń porządku publicznego, społecznego niepokoju, wybuchów epidemii, aktów sabotażu, aktów terroryzmu, aktów wojny (ogłoszone lub nieogłoszone), zamieszek z powodu braku pracy, działania siły wyższej lub wroga publicznego, awarii satelitów lub sprzętu, nakazów jakiegokolwiek sądu lub jurysdykcji bądź innych przyczyn, które nie są w uzasadniony sposób kontrolowane przez Sonos (każde zdarzenie wywołane działaniem „Siły wyższej”), wówczas, pod warunkiem uzyskania zgody rządu, firma Sonos będzie mieć prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia programu wymiany sprzętu Trade Up.

Wszelkie dane osobowe zebrane w związku z programem wymiany sprzętu Trade Up zostaną wykorzystane zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Sonos, znajdującym się pod adresem www.sonos.com/legal/privacy.

WSZYSTKIE KWESTIE I PYTANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI, WAŻNOŚCI, INTERPRETACJI I WYKONANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKÓW ALBO FIRMY SONOS W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM WYMIANY SPRZĘTU TRADE UP SĄ REGULOWANE I INTERPRETOWANE ZGODNIE Z PRAWEM WEWNĘTRZNYM KALIFORNII, Z WYŁĄCZENIEM MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH NORM KOLIZYJNYCH LUB PRZEPISÓW, KTÓRE MOGŁYBY SPOWODOWAĆ STOSOWANIE PRAWA INNEGO PAŃSTWA. MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE LOKALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY KONSUMENTA. FIRMA SONOS W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE TAKICH PRZEPISÓW.

Biorąc udział w programie wymiany sprzętu Trade Up, użytkownik rozumie i zgadza się, że nie będzie mieć prawa do zakazywania i powstrzymywania rozwoju, produkcji, reklamy, promocji, dystrybucji i nadmiernego wykorzystywania programu wymiany sprzętu Trade Up lub jakiejkolwiek innej działalności bądź projektu Sonos.

O ile nie jest to zabronione, uczestnicząc w programie wymiany sprzętu Trade Up, użytkownik zgadza się, że: (a) wszelkie spory, roszczenia i podstawy roszczeń wynikające z programu wymiany sprzętu Trade Up lub związane z nim będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego i wyłącznie w drodze arbitrażu zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego American Arbitration Association; (b) wszelkie roszczenia, wyroki i orzeczenia będą ograniczone do rzeczywistych poniesionych kosztów bieżących (tj. tylko kosztów związanych z uczestnictwem w programie wymiany sprzętu Trade Up), ale w żadnym wypadku nie będą obejmować honorariów adwokackich; oraz (c) że zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia roszczeń z tytułu strat moralnych, przypadkowych i wynikowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, takie postanowienie zostanie oddzielone od reszty postanowień niniejszego Regulaminu, które poza tym zachowają pełną moc i skuteczność

Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób niewykonalną lub niezgodną z prawem, pozostała treść niniejszego Regulaminu będzie nadal obowiązywać i będzie interpretowana zgodnie z jej warunkami, tak jakby nieważne lub nielegalne postanowienia lub nieważna lub nielegalna część postanowień nie zostały tutaj zawarte.

Niniejszy Regulamin będzie dostępny pod adresem https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms w trakcie Okresu promocyjnego oraz przez co najmniej sześć (6) następnych tygodni.

PROGRAM WYMIANY SPRZĘTU SONOS TRADE UP
REGULAMIN

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2020

OPIS PROGRAMU

Program wymiany sprzętu Sonos Trade Up („program wymiany sprzętu Trade Up”) wchodzi w życie 9 marca 2020 r., około godziny 20:00:01 CET lub w zbliżonym terminie, a kończy się po odwołaniu w drodze powiadomienia ze strony Sonos, Inc. („Okres promocyjny”). Klienci posiadający Kwalifikujące się produkty (zgodnie z definicją poniżej) są uprawnieni do otrzymania kuponu rabatowego w wysokości trzydziestu procent (30%) na nowy produkt Sonos dostępny w witrynie http://www.sonos.com, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej („Rabat cenowy”). Biorąc udział w programie wymiany sprzętu Trade Up, każdy uczestnik bezwarunkowo akceptuje i zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz decyzji firmy Sonos, Inc., należących do niej w całości spółek zależnych i wyznaczonych przedstawicieli Sonos, które będą ostateczne i wiążące pod każdym względem. Wszelkie informacje i instrukcje dotyczące programu wymiany sprzętu Trade Up, opublikowane przez firmę Sonos, Inc. z zarejestrowaną siedzibą pod adresem 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, Stany Zjednoczone, lub należące do niej w całości spółki zależne („zwane dalej łącznie „Sonos”), stanowią część niniejszego Regulaminu.

Firma Sonos może zaktualizować, zmodyfikować, zawiesić lub wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, według własnego uznania, lub zakończyć program wymiany sprzętu Trade Up, zmieniając datę „Ostatniej aktualizacji” na górze strony programu wymiany sprzętu Trade Up i publikując powiadomienie o takiej aktualizacji, modyfikacji, zawieszeniu, wypowiedzeniu lub zakończeniu pod adresem https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms. W związku z tym prosimy o okresowe przeglądanie niniejszego dokumentu.

KRYTERIA UDZIAŁU

Wyłącznie legalni rezydenci pięćdziesięciu (50) Stanów Zjednoczonych oraz Dystryktu Kolumbii, Australii, Belgii, Kanady, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji, Bułgarii, Cypru, Estonii, Grecji, Guernsey, Chorwacji, Jersey, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowenii i Słowacji (zwane łącznie „Terytoriami”), którzy w momencie uczestnictwa w programie wymiany sprzętu Trade Up 1) znajdują się na jednym z Terytoriów i 2) mają ukończone osiemnaście (18) lat lub więcej, są uprawnieni do uczestnictwa w programie wymiany sprzętu Trade Up i wykorzystania Rabatu cenowego. Program wymiany sprzętu Trade Up jest uważany za nieważny na terytoriach, na których jego prowadzenie jest zabronione przez prawo. Jeśli Kwalifikujący się produkt został już wcześniej zgłoszony w ramach programu wymiany sprzętu Trade Up i za taki produkt został już przyznany Rabat cenowy, taki produkt nie kwalifikuje się do Rabatów cenowych i za taki produkt nie zostaną udzielone dodatkowe Rabaty cenowe.

JAK TO DZIAŁA

 1. Odwiedź https://www.sonos.com/tradeup, aby dowiedzieć się więcej o programie.
 2. Zaloguj się do swojego konta Sonos („Twoje konto”) w witrynie http://www.sonos.com.
 3. Wyświetl produkty zarejestrowane na koncie na karcie System. Kwalifikujące się produkty, które spełniają warunki udziału w programie wymiany sprzętu Trade Up, zostaną wyraźnie oznaczone na koncie. Przejdź do karty Trade Up na swoim koncie i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi każdego Kwalifikującego się produktu. Warunkiem otrzymania Rabatu cenowego będzie akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. W ten sposób Rabat zostanie przyznany i będzie dostępny do wykorzystania po zalogowaniu się do sekcji „Moje konto” w witrynie sonos.com.

RABAT CENOWY

Po zaakceptowaniu Regulaminu programu wymiany sprzętu Trade Up otrzymasz Rabat cenowy w sekcji „Moje konto” w witrynie sonos.com. Rabat cenowy można wykorzystać wyłącznie na zakupy w witrynie http://www.sonos.com. Rabat będzie dostępny, aż do momentu jego wykorzystania. Rabat można wykorzystać jednorazowo na zakup jednego (1) dowolnego produktu w cenie regularnej, dostępnego w witrynie sonos.com, z pewnymi wskazanymi poniżej ograniczeniami dotyczącymi produktów. Rabaty cenowe nie mogą być łączone z żadną inną promocją, obniżką ani specjalnymi cenami. Nie można ich również wykorzystać do zakupu kart podarunkowych, produktów odnowionych ani produktów innych firm.

PRODUKTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ

Do Rabatu cenowego kwalifikują się następujące produkty Sonos, które nie zostały wcześniej zgłoszone w ramach programu Trade Up i/lub programu wymiany sprzętu Trade Up, („Kwalifikujące się produkty”):

 • CR200
 • PLAY:5, GEN 1
 • Niektóre modele CONNECT, w tym ZP80 i ZP90
 • Niektóre modele CONNECT:AMP, w tym ZP100 i ZP120

NUMERY MODELI NIE SĄ UMIESZCZONE NA OBUDOWACH PRODUKTÓW CONNECT I CONNECT:AMP. ABY OKREŚLIĆ, CZY PRODUKT CONNECT LUB CONNECT:AMP KWALIFIKUJE SIĘ DO PROGRAMU WYMIANY SPRZĘTU TRADE UP, MOŻNA ZALOGOWAĆ SIĘ DO SWOJEGO KONTA W WITRYNIE SONOS.COM I OTWORZYĆ KARTY SYSTEM LUB TRADE UP ALBO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM WSPARCIA KLIENTA.

REGULAMIN

BIORĄC UDZIAŁ W PROGRAMIE WYMIANY SPRZĘTU TRADE UP, UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z URZĄDZENIEM SONOS, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH, JAK I INNYCH, W TYM WSZELKICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI I DOROZUMIANYCH WARUNKÓW ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI.

Biorąc udział w programie wymiany sprzętu Trade Up, użytkownik zgadza się, że firma Sonos (A) nie będzie odpowiedzialna i niniejszym jest zwolniona z ponoszenia konsekwencji wszelkich kosztów z tytułu obrażeń, strat i jakiegokolwiek rodzaju szkód, w tym, bez ograniczeń, śmierci i uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, uczestnictwem w programie wymiany sprzętu Trade Up i (B) nie udzieliła żadnych wyrażonych ani dorozumianych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień pod względem prawnym lub faktycznym, w odniesieniu do Urządzenia Sonos po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu dotyczącego otrzymania Rabatu cenowego.

Firma Sonos zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania każdej osoby, która zostanie uznana za ingerującą w program wymiany sprzętu Trade Up lub funkcjonowanie jakiegokolwiek rabatu cenowego lub witryny http://www.sonos.com, działającą z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub w sposób zakłócający bądź z zamiarem zakłócania, lub podważającą legalność działania programu wymiany sprzętu Trade Up, lub działającą w celu denerwowania, nadużywania, grożenia lub nękania innej osoby. W takim przypadku firma Sonos zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i innych środków naprawczych od takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Jeśli firma Sonos nie może przyznawać Rabatów cenowych ani kontrolować i wdrażać programu wymiany sprzętu Trade Up zgodnie z niniejszym Regulaminem w wyniku jakichkolwiek zdarzeń pozostających poza jej racjonalną kontrolą, w tym między innymi pożarów, burzy, powodzi, trzęsień ziemi, eksplozji, wypadków, zakłóceń porządku publicznego, społecznego niepokoju, wybuchów epidemii, aktów sabotażu, aktów terroryzmu, aktów wojny (ogłoszone lub nieogłoszone), zamieszek z powodu braku pracy, działania siły wyższej lub wroga publicznego, awarii satelitów lub sprzętu, nakazów jakiegokolwiek sądu lub jurysdykcji bądź innych przyczyn, które nie są w uzasadniony sposób kontrolowane przez Sonos (każde zdarzenie wywołane działaniem „Siły wyższej”), wówczas, pod warunkiem uzyskania zgody rządu, firma Sonos będzie mieć prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia programu wymiany sprzętu Trade Up.

Wszelkie dane osobowe zebrane w związku z programem wymiany sprzętu Trade Up zostaną wykorzystane zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Sonos, znajdującym się pod adresem www.sonos.com/legal/privacy.

WSZYSTKIE KWESTIE I PYTANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI, WAŻNOŚCI, INTERPRETACJI I WYKONANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKÓW ALBO FIRMY SONOS W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM WYMIANY SPRZĘTU TRADE UP SĄ REGULOWANE I INTERPRETOWANE ZGODNIE Z PRAWEM WEWNĘTRZNYM KALIFORNII, Z WYŁĄCZENIEM MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH NORM KOLIZYJNYCH LUB PRZEPISÓW, KTÓRE MOGŁYBY SPOWODOWAĆ STOSOWANIE PRAWA INNEGO PAŃSTWA. MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE LOKALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY KONSUMENTA. FIRMA SONOS W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE TAKICH PRZEPISÓW.

Biorąc udział w programie wymiany sprzętu Trade Up, użytkownik rozumie i zgadza się, że nie będzie mieć prawa do zakazywania i powstrzymywania rozwoju, produkcji, reklamy, promocji, dystrybucji i nadmiernego wykorzystywania programu wymiany sprzętu Trade Up lub jakiejkolwiek innej działalności bądź projektu Sonos.

O ile nie jest to zabronione, uczestnicząc w programie wymiany sprzętu Trade Up, użytkownik zgadza się, że: (a) wszelkie spory, roszczenia i podstawy roszczeń wynikające z programu wymiany sprzętu Trade Up lub związane z nim będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego i wyłącznie w drodze arbitrażu zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego American Arbitration Association; (b) wszelkie roszczenia, wyroki i orzeczenia będą ograniczone do rzeczywistych poniesionych kosztów bieżących (tj. tylko kosztów związanych z uczestnictwem w programie wymiany sprzętu Trade Up), ale w żadnym wypadku nie będą obejmować honorariów adwokackich; oraz (c) że zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia roszczeń z tytułu strat moralnych, przypadkowych i wynikowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, takie postanowienie zostanie oddzielone od reszty postanowień niniejszego Regulaminu, które poza tym zachowają pełną moc i skuteczność

Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób niewykonalną lub niezgodną z prawem, pozostała treść niniejszego Regulaminu będzie nadal obowiązywać i będzie interpretowana zgodnie z jej warunkami, tak jakby nieważne lub nielegalne postanowienia lub nieważna lub nielegalna część postanowień nie zostały tutaj zawarte.

Niniejszy Regulamin będzie dostępny pod adresem https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms w trakcie Okresu promocyjnego oraz przez co najmniej sześć (6) następnych tygodni.