PROGRAM SONOS TRADE UP
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

OPIS PROGRAMU

Program Sonos Trade Up („program Trade Up”) rozpoczyna się 1 października 2019 r., około godziny 12:00:01 czasu pacyficznego lub w przybliżonym terminie, a kończy się po wysłaniu stosownego zawiadomienia przez Sonos, Inc. („Okres promocyjny”). Klienci posiadający Kwalifikujący się produkt (zgodnie z definicją poniżej) są uprawnieni do otrzymania kuponu zniżkowego w wysokości trzydziestu procent (30%) na nowy produkt dostępny na witrynie http://www.sonos.com, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej („Rabat cenowy”). Biorąc udział w programie Trade Up, każdy uczestnik bezwarunkowo akceptuje i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków sprzedaży i świadczenia usług oraz decyzji firmy Sonos, Inc., należących do niej w całości spółek zależnych i wyznaczonych przedstawicieli Sonos, które będą ostateczne i wiążące pod każdym względem. Wszelkie informacje lub instrukcje dotyczące programu Trade Up, opublikowane przez firmę Sonos, Inc. z zarejestrowaną siedzibą pod adresem: 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA lub należące do niej w całości spółki zależne („zwane dalej łącznie „Sonos”), stanowią część niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług.

Sonos może zaktualizować, zmodyfikować, zawiesić lub wypowiedzieć niniejsze Warunki sprzedaży i świadczenia usług w dowolnym momencie, według własnego uznania, lub zakończyć program Trade Up, publikując powiadomienie o takiej aktualizacji, modyfikacji, zawieszeniu, wypowiedzeniu lub zakończeniu na witrynie https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms.

KRYTERIA UDZIAŁU

Tylko legalni rezydenci pięćdziesięciu (50) Stanów Zjednoczonych oraz Dystryktu Kolumbii, Australii, Belgii, Kanady, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji, Bułgarii, Cypru, Estonii, Grecji, Guernsey, Chorwacji, Jersey, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowenii i Słowacji (zwane łącznie „Terytoriami”), którzy w momencie uczestnictwa w programie Trade Up 1) znajdują się na jednym z Terytoriów i 2) mają ukończone osiemnaście (18) lat lub więcej, są uprawnieni do uczestnictwa w programie Trade Up i wykorzystania Rabatu cenowego. Program Trade Up jest uważany za nieważny na terytoriach, na których jego prowadzenie jest zabronione przez prawo.

JAK TO DZIAŁA

  1. Odwiedź https://www.sonos.com/tradeup, aby lepiej zapoznać się z programem.
  2. Zaloguj się do swojego konta Sonos na http://www.sonos.com.
  3. Wyświetl urządzenia zarejestrowane na Twoim koncie w zakładce System. Kwalifikujące się produkty, które spełniają warunki udziału w programie Trade Up, zostaną wyraźnie oznaczone na Twoim koncie. Przejdź do zakładki Trade Up na swoim koncie i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji względem każdego Kwalifikującego się produktu. Nastąpi przekierowanie do Mojego konta, aby można było rozpocząć tam Tryb utylizacji, co należy następnie potwierdzić w aplikacji Sonos.
  4. Po zainicjowaniu Trybu utylizacji w swoim koncie otwórz aplikację Sonos, gdy będziesz mieć dostęp do sieci Wi-Fi powiązanej z systemem Sonos w Twoim domu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby potwierdzić Tryb utylizacji dla Kwalifikujących się produktów wybranych przez Ciebie na sonos.com
  5. Niezwłocznie po potwierdzeniu procesu utylizacji w aplikacji Sonos, ukaże się Twój rabat cenowy, który będzie dostępny do wykorzystania za każdym razem, gdy zalogujesz się do sekcji „Moje konto” na sonos.com.

UWAGA: KWALIFIKUJĄCE SIĘ PRODUKTY, WPROWADZONE W TRYB UTYLIZACJI, PRZESTANĄ DZIAŁAĆ PO UPŁYWIE 21 DNI OD POTWIERDZENIA PROCESU UTYLIZACJI W APLIKACJI SONOS.

RABAT CENOWY

Po rozpoczęciu procesu utylizacji otrzymasz Rabat cenowy w sekcji „Moje konto” na sonos.com. Rabat cenowy można wykorzystać tylko na witrynie http://www.sonos.com. Rabat nigdy nie wygasa. Rabat może być wykorzystany jednorazowo przy zakupie dowolnego (1) produktu dostępnego na sonos.com, z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi produktów wskazanymi poniżej. Rabaty cenowe nie mogą być łączone z żadną inną promocją, obniżką lub specjalnymi cenami i nie można ich wykorzystać do zakupu kart podarunkowych, produktów odnowionych lub produktów innych firm.

PRODUKTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ

Następujące produkty („Produkty kwalifikujące się”) mogą zostać poddane utylizacji w zamian za przyznanie Rabatu cenowego:

  • Niektóre starsze modele CONNECT, w tym ZP80 i ZP90
  • Niektóre starsze modele CONNECT:AMP, w tym ZP100 i ZP120
  • Wszystkie PLAY:5, GEN 1

Numery modeli nie są umieszczone na zewnętrznej stronie urządzeń Connect i Connect:Amp. Aby określić, czy urządzenie Connect lub Connect:Amp kwalifikuje się do programu Trade Up, możesz zalogować się na swoje konto na sonos.com i otworzyć karty System lub Trade Up LUB skontaktować się z działem Wsparcia klienta.

UTYLIZACJA PRODUKTÓW

WYDANIE RABATU CENOWEGO WIĄŻE SIĘ WYŁĄCZNIE Z ROZWAŻENIEM PRZEZ CIEBIE UMIESZCZENIA TWOJEGO PRODUKTU W TRYBIE UTYLIZACJI. PO ROZPOCZĘCIU PROCESU UTYLIZACJI ORAZ OTRZYMANIU RABATU CENOWEGO W SEKCJI „MOJE KONTO” NA SONOS.COM, UŻYTKOWNIK POWINIEN ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI W ZAKŁADCE TRADE UP W SEKCJI „MOJE KONTO” ODESŁAĆ SWÓJ PRODUKT DO SONOS LUB DOSTARCZYĆ DEZAKTYWOWANY PRODUKT DO CENTRUM ZAJMUJĄCEGO SIĘ RECYKLINGIEM ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH.

PO ROZPOCZĘCIU PROCESU UTYLIZACJI PRODUKT SONOS NIE BĘDZIE JUŻ NADAWAĆ SIĘ DO UŻYTKU. BIORĄC UDZIAŁ W PROGRAMIE TRADE UP, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE PRODUKT SONOS NIE BĘDZIE DŁUŻEJ DZIAŁAĆ JAKO GŁOŚNIK LUB URZĄDZENIE SIECIOWE, ORAZ ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z PRODUKTEM SONOS, CZY TO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, WZGLĘDEM SWOICH PRODUKTÓW SONOS, W TYM WSZELKICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, DOTYCZĄCYCH ZAKAZU NARUSZENIA ORAZ DOROZUMIANEGO WARUNKU ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ODESŁAĆ SWÓJ PRODUKT DO SONOS LUB ODDAĆ SWOJE URZĄDZENIE SONOS DO UTYLIZACJI W ODPOWIEDNIM CENTRUM ZAJMUJĄCYM SIĘ RECYKLINGIEM ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH W CIĄGU DWUDZIESTU JEDEN DNI OD ROZPOCZĘCIA PROCESU UTYLIZACJI.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

Biorąc udział w programie Trade Up, użytkownik zgadza się, że firma Sonos (A) nie będzie odpowiedzialna z tytułu, i niniejszym jest zwolniona z ponoszenia konsekwencji wszelkich kosztów, obrażeń, strat lub jakiegokolwiek rodzaju szkód, w tym, bez ograniczeń, śmierci i uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, uczestnictwem w programie Trade Up lub jakąkolwiek działalnością związaną z programem Trade Up, lub od rozpoczęcia procesu utylizacji któregokolwiek z Produktów Sonos, i (B) nie udzieliła żadnych, wyraźnych ani dorozumianych, gwarancji, oświadczeń ani zapewnień, pod względem prawnym lub faktycznie, w odniesieniu do Produktów Sonos po rozpoczęciu procesu utylizacji.

Sonos zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania każdej osoby, która zostanie nakryta na ingerowaniu w Program Trade Up lub funkcjonowanie jakiegokolwiek rabatu cenowego lub http://www.sonos.com, działając z naruszeniem niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług lub w sposób zakłócający bądź z zamiarem zakłócania, lub podważający legalność działania programu Trade Up, lub w celu denerwowania, nadużywania, grożenia lub nękania innej osoby, w takim przypadku Sonos zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i innych środków naprawczych od takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Sonos zastrzega sobie prawo do modyfikowania, przedłużania, zawieszania lub zakończenia programu Trade Up według własnego uznania.

W przypadku, gdy firma Sonos nie może przyznawać Rabatów cenowych ani zarządzać i wdrażać programu Trade Up zgodnie z niniejszymi warunkami przez jakiekolwiek zdarzenia poza jej racjonalną kontrolą, w tym między innymi pożary, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, eksplozje, wypadki, zakłócenia porządku publicznego, społeczne niepokoje, wybuchy epidemii, akty sabotażu, akty terroryzmu, akty wojny (ogłoszone lub nieogłoszone), zamieszki z powodu braku pracy, działania Boga lub wroga publicznego, awarie satelity lub sprzętu, nakaz jakiegokolwiek sądu lub jurysdykcji bądź inne przyczyny, które nie są w uzasadniony sposób kontrolowane przez Sonos (każde zdarzenie wywołane działaniem „Siły wyższej”), a następnie, z zastrzeżeniem wszelkich rządowych zezwoleń, które mogą być wymagane, Sonos będzie mieć prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia programu Trade Up.

Wszelkie dane osobowe zebrane w związku z programem Trade Up zostaną wykorzystane zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Sonos, znajdującym się na witrynie www.sonos.com/legal/privacy.

WSZYSTKIE KWESTIE I PYTANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI, WAŻNOŚCI, INTERPRETACJI I WYKONANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG LUB PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKÓW LUB FIRMY SONOS W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM TRADE UP MUSZĄ BYĆ OBJĘTE I SPORZĄDZONE ZGODNIE Z PRAWEM WEWNĘTRZNYM KALIFORNII, Z WYŁĄCZENIEM MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH NORM KOLIZYJNYCH LUB PRZEPISÓW, KTÓRE MOGŁYBY SPOWODOWAĆ STOSOWANIE PRAWA INNEGO PAŃSTWA. LOKALNE PRZEPISY DOT. OCHRONY KONSUMENTA MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE. SONOS W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE TAKICH PRZEPISÓW.

Biorąc udział w Programie Trade Up, użytkownik rozumie i zgadza się, że nie będzie mieć prawa do zakazywania i powstrzymywania rozwoju, produkcji, reklamy, promocji, dystrybucji lub nadmiernego wykorzystywania Programu Trade Up lub jakiejkolwiek innej działalności bądź projektu Sonos.

O ile nie jest to zabronione, uczestnicząc w Programie Trade Up, użytkownik zgadza się, że: (a) wszelkie spory, roszczenia i podstawy roszczeń wynikające z Programu Trade Up lub związane z nim będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego i wyłącznie w drodze arbitrażu zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego American Arbitration Association; (b) wszelkie roszczenia, wyroki i orzeczenia będą ograniczone do rzeczywistych poniesionych kosztów bieżących (tj. tylko kosztów związanych z uczestnictwem w programie Trade Up), ale w żadnym wypadku nie będą obejmować honorariów adwokackich; oraz (c) zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia roszczeń z tytułu strat moralnych, przypadkowych i wynikowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków sprzedaży i świadczenia usług zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, takie postanowienie zostanie oddzielone od reszty postanowień niniejszych Warunków sprzedaży i świadczenia usług, które poza tym zachowają pełną moc i skuteczność

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków sprzedaży i świadczenia usług zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób niewykonalną lub niezgodną z prawem, pozostała treść niniejszych Warunków sprzedaży i świadczenia usług będzie nadal obowiązywać i będzie interpretowana zgodnie z jej warunkami, tak jakby nieważne lub nielegalne postanowienia lub nieważna lub nielegalna część postanowień nie zostały tutaj zawarte.

Niniejsze Warunki sprzedaży i świadczenia usług będą dostępne na witrynie https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms w trakcie Okresu promocyjnego oraz przez co najmniej sześć (6) następnych tygodni.