Program CR200 Trade Up został zakończony 8 marca 2020 r. o godzinie 20:00 czasu CET, kiedy też moc wiążącą utracił Regulamin programu Sonos Trade Up. Urządzenie sterujące CR200 włączono do naszego szerszego programu Trade Up, którego regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms.

PROGRAM RABATOWY SONOS CR200 TRADE UP
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

OPIS PROGRAMU

Program Sonos CR200 Trade Up („Program CR200 Trade Up”) rozpoczyna się 21 stycznia 2020 r., o godzinie 12:00:01 czasu pacyficznego lub w przybliżonym terminie i trwa aż do odwołania ze strony Sonos, Inc. („Okres promocyjny”). Klienci posiadający urządzenia CR200 (zgodnie z definicją poniżej) są uprawnieni do otrzymania kuponu zniżkowego w wysokości trzydziestu procent (30%) na nowy produkt dostępny na stronie http://www.sonos.com, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej („Rabat”). Biorąc udział w Programie CR200 Trade Up, każdy uczestnik bezwarunkowo akceptuje i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków sprzedaży i świadczenia usług oraz decyzji firmy Sonos, Inc., należących do niej w całości spółek zależnych i wyznaczonych przedstawicieli Sonos, które będą ostateczne i wiążące pod każdym względem. Wszelkie informacje lub instrukcje dotyczące Programu Trade Up, opublikowane przez firmę Sonos, Inc. z zarejestrowaną siedzibą pod adresem: 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA lub należące do niej w całości spółki zależne („zwane dalej łącznie „Sonos”), stanowią część niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług.

Sonos zastrzega sobie prawo aktualizować, modyfikować, zawiesić lub wypowiedzieć niniejsze Warunki sprzedaży i świadczenia usług w dowolnym momencie, według własnego uznania, lub zakończyć Program CR200 Trade Up, poprzez opublikowanie powiadomienia o takiej aktualizacji, modyfikacji, zawieszeniu, wypowiedzeniu lub zakończeniu na stronie https://www.sonos.com/legal/cr200-tradeup-terms.

KRYTERIA UDZIAŁU

Tylko osoby z prawnym statusem rezydenta pięćdziesięciu (50) Stanów Zjednoczonych oraz Dystryktu Kolumbii, Australii, Belgii, Kanady, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji, Bułgarii, Cypru, Estonii, Grecji, Guernsey, Chorwacji, Jersey, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowenii i Słowacji (zwane łącznie „Terytoriami”), którzy w momencie przystąpienia do programu CR200 Trade Up 1) znajdują się na jednym z Terytoriów i 2) mają ukończone osiemnaście (18) lat lub więcej, są uprawnieni do uczestnictwa w Programie CR200 Trade Up i skorzystania z Rabatu. Program CR200 Trade Up jest uważany za nieważny tam, gdzie jest zabroniony przez prawo. Jeśli urządzenie CR200 zostało już wcześniej zgłoszone w ramach Programu CR200 Trade Up i za taki produkt został już przyznany Rabat cenowy, takie urządzenie CR200 nie kwalifikuje się do utylizacji i za taki produkt nie zostaną udzielone dodatkowe Rabaty cenowe.

JAK TO DZIAŁA

  1. Odwiedź https://www.sonos.com/tradeup, aby lepiej zapoznać się z programem.
  2. Zaloguj się do swojego konta Sonos na http://www.sonos.com.
  3. Wyświetl urządzenie CR200 zarejestrowane na Twoim koncie na karcie System. Kwalifikujące się produkty, które spełniają warunki udziału w Programie CR200 Trade Up, zostaną wyraźnie oznaczone na Twoim koncie. Przejdź do karty Trade Up na swoim koncie i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji każdego Kwalifikującego się urządzenia. Zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na niniejsze Warunki sprzedaży i świadczenia usług, aby otrzymać Rabat cenowy.
  4. W ten sposób Rabat zostanie przyznany i będzie dostępny do wykorzystania po zalogowaniu się do sekcji „Moje konto” na sonos.com.

RABAT CENOWY

Po wyrażeniu zgody na ogólne warunki programu CR200 Trade Up, otrzymasz Rabat cenowy w sekcji „Moje konto” na sonos.com. Rabat cenowy można wykorzystać tylko na zakupy na stronie http://www.sonos.com. Rabat będzie dostępny, aż do momentu jego wykorzystania. Rabat może być wykorzystany jednorazowo na zakup jednego (1) dowolnego produktu dostępnego na sonos.com, z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi produktów wskazanymi poniżej. Rabaty cenowe nie mogą być łączone z żadną inną promocją, obniżką lub specjalnymi cenami i nie można ich wykorzystać do zakupu kart podarunkowych, produktów odnowionych lub produktów innych firm.

PRODUKTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ

Następujące produkty („Produkty kwalifikujące się”) mogą zostać poddane utylizacji w zamian za przyznanie Rabatu cenowego:

  • Urządzenie CR200, które nie zostało wcześniej zgłoszone w ramach Programu CR200 Trade Up.

UTYLIZACJA PRODUKTÓW

PRZYZNANIE RABATU CENOWEGO WIĄŻE SIĘ Z PODJĘCIEM PRZEZ CIEBIE DECYZJI O PODDANIU UTYLIZACJI SWOJEGO URZĄDZENIA SONOS. PO WYRAŻENIU ZGODY NA WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ OTRZYMANIU RABATU CENOWEGO W SEKCJI „MOJE KONTO” NA SONOS.COM, UŻYTKOWNIK POWINIEN ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI NA KARCIE TRADE UP W SEKCJI „MOJE KONTO” ODESŁAĆ SWOJE URZĄDZENIE DO SONOS LUB DOSTARCZYĆ URZĄDZENIE DO CERTYFIKOWANEGO CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH.

BIORĄC UDZIAŁ W PROGRAMIE CR200 TRADE UP, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE JEGO URZĄDZENIE SONOS ZOSTANIE PODDANE UTYLIZACJI ORAZ ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z TYM URZĄDZENIEM SONOS, CZY TO WYRAŻONYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, WZGLĘDEM SWOJEGO URZĄDZENIA SONOS, W TYM WSZELKICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI HANDLOWYCH LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, DOTYCZĄCYCH ZAKAZU NARUSZENIA ORAZ DOROZUMIANEGO WARUNKU ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ ODESŁAĆ SWOJE URZĄDZENIE DO SONOS LUB CERTYFIKOWANEGO CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH W CIĄGU DWUDZIESTU JEDEN DNI OD OTRZYMANIA RABATU CENOWEGO.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

Biorąc udział w Programie CR200 Trade Up, użytkownik zgadza się, że firma Sonos (A) nie będzie odpowiedzialna z tytułu, i niniejszym jest zwolniona z ponoszenia konsekwencji wszelkich kosztów, obrażeń, strat lub jakiegokolwiek rodzaju szkód, w tym, bez ograniczeń, śmierci i uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, uczestnictwem w Programie CR200 Trade Up i (B) nie udzieliła żadnych wyrażonych ani dorozumianych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień pod względem prawnym lub faktycznym, w odniesieniu do Urządzenia Sonos po wyrażeniu zgody na niniejsze warunki sprzedaży i świadczenia usług dotyczące otrzymania Rabatu cenowego.

Sonos zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wykluczenia z Programu CR200 Trade Up dowolnej osoby, która będzie manipulować Programem na swoją korzyść lub niewłaściwie próbować skorzystać z funkcjonowania systemu rabatu cenowego lub witryny http://www.sonos.com, działając z naruszeniem niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług lub działać w sposób zakłócający bądź z zamiarem zakłócania, lub podważający legalność działania Programu CR200 Trade Up, lub w celu denerwowania, nadużywania, grożenia lub nękania innej osoby; w takich przypadkach Sonos zastrzega sobie również prawo do dochodzenia odszkodowania i innych środków naprawczych od takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Sonos zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, przedłużenia, zawieszenia lub zakończenia Programu CR200 Trade Up według własnego uznania.

W przypadku, gdy firma Sonos nie będzie w stanie przyznawać Rabatów cenowych ani zarządzać i wdrażać Programu CR200 Trade Up zgodnie z niniejszymi warunkami ze względu na jakiekolwiek zdarzenia poza jej racjonalną kontrolą, w tym między innymi pożary, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, eksplozje, wypadki, zakłócenia porządku publicznego, społeczne niepokoje, wybuchy epidemii, akty sabotażu, akty terroryzmu, akty wojny (ogłoszone lub nieogłoszone), zamieszki z powodu braku pracy, działania siły wyższej lub wroga publicznego, awarie urządzeń satelitarnych lub sprzętu, nakaz jakiegokolwiek sądu lub jurysdykcji bądź inne przyczyny, które nie są w uzasadniony sposób kontrolowane przez Sonos (każde zdarzenie wywołane działaniem „Siły wyższej”), a następnie, z zastrzeżeniem wszelkich rządowych zezwoleń, które mogą być wymagane, Sonos będzie mieć prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia Programu CR200 Trade Up.

Wszelkie dane osobowe zebrane w związku z Programem CR 200 Trade Up zostaną wykorzystane zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Sonos, znajdującym się na stronie www.sonos.com/legal/privacy.

WSZYSTKIE KWESTIE I PYTANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI, WAŻNOŚCI, INTERPRETACJI I WYKONANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG LUB PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKÓW LUB FIRMY SONOS W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM CR200 TRADE UP MUSZĄ BYĆ OBJĘTE I SPORZĄDZONE ZGODNIE Z PRAWEM WEWNĘTRZNYM KALIFORNII, Z WYŁĄCZENIEM MOŻLIWOŚCI WYBORU OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB SPRZECZNYCH PRZEPISÓW, KTÓRE UMOŻLIWIAŁYBY ZASTOSOWANIE PRAWA INNEGO PAŃSTWA. LOKALNE PRZEPISY DOT. OCHRONY KONSUMENTA MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE. SONOS W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE TAKICH PRZEPISÓW.

Przystępując do Programu CR200 Trade Up, użytkownik rozumie i zgadza się, że nie będzie mieć prawa do zakazywania i powstrzymywania rozwoju, produkcji, reklamy, promocji, dystrybucji lub nadmiernego wykorzystywania Programu CR200 Trade Up lub jakiejkolwiek innej działalności bądź projektu Sonos.

O ile nie jest to zabronione, uczestnicząc w Programie CR200 Trade Up, użytkownik zgadza się, że: (a) wszelkie spory, roszczenia i podstawy roszczeń wynikające z Programu CR200 Trade Up lub związane z nim będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego i wyłącznie w drodze arbitrażu zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego American Arbitration Association; (b) wszelkie roszczenia, wyroki i orzeczenia będą ograniczone do rzeczywistych poniesionych kosztów bieżących (tj. tylko kosztów związanych z uczestnictwem w Programie CR200 Trade Up), ale w żadnym wypadku nie będą obejmować honorariów adwokackich; oraz (c) zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia roszczeń z tytułu strat moralnych, przypadkowych i wynikowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków sprzedaży i świadczenia usług zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, takie postanowienie zostanie oddzielone od reszty postanowień niniejszych Warunków sprzedaży i świadczenia usług, które poza tym zachowają pełną moc i skuteczność

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków sprzedaży i świadczenia usług zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób niewykonalną albo niezgodną z prawem, pozostała treść niniejszych Warunków sprzedaży i świadczenia usług będzie nadal obowiązywać i będzie interpretowana zgodnie z jej warunkami tak, jakby nieważne lub nielegalne postanowienia, lub nieważna albo nielegalna część postanowień nie zostały tutaj zawarte.

Niniejsze Warunki sprzedaży i świadczenia usług będą dostępne na stronie https://www.sonos.com/legal/cr200-tradeup-terms w trakcie Okresu promocyjnego oraz przez co najmniej sześć (6) następnych tygodni.