Grassrootsnetwerk

Een onderdeel van onze gezamenlijke missie is om de groepen die we ondersteunen via verschillende kanalen onder de aandacht te brengen – op de Sonos-website, via social media, op onze blog en in onze winkels. Binnenkort lees je dus verhalen en updates over een aantal fantastische activisten en gemeenschapsleiders die zich dag in, dag uit inzetten voor de bevordering en bescherming van muziek in onze samenleving. We hopen betrokkenheid tot stand te kunnen brengen tussen onze klanten en ons netwerk, zodat je deze pagina kunt gebruiken als bron om direct mee te helpen.

Zomer 2017: de eerste Listen Better-beurzen

In onze eerste ronde van beurzen kregen ieder van deze zes organisaties een toelage van $ 15.000 ter ondersteuning van hun belangrijke werk. Lees meer over deze fantastische groepen en over hoe je ze kunt helpen.

Access Now
New York, NY

Access Now houdt zich bezig met de verdediging en uitwerking van digitale rechten van gebruikers die risico's lopen, overal ter wereld. Ze zetten zich in om innovatief beleid te combineren met wereldwijde belangenbehartiging en rechtstreekse technische ondersteuning en vechten voor open en veilige communicatie voor iedereen.

Het werk van Access Now op het gebied van beleidsvorming is gericht op het ontwikkelen en bevorderen van beleid en werkwijzen, waarbij rechten in acht worden genomen. De groep wil wetten en wereldwijde normen bevorderen om op de lange termijn verandering te realiseren op het gebied van digitale rechten en online beveiliging. Ze ontwikkelen inzichtelijke, op rechten gebaseerde en goed onderbouwde beleidsrichtlijnen voor overheden, bedrijven en de burgermaatschappij.

Op het gebied van belangenbehartiging realiseert Access Now een sterke betrokkenheid van gebruikers, gewaagde, zichtbare belangenbehartiging en innovatieve campagnetactieken. Met hun campagnes komen beleidsstandpunten en belangenbehartigingseisen rechtstreeks terecht in de wandelgangen van parlementen en de bestuurskamers van bedrijven, worden veilige technologieën gebundeld en geleverd om gebruikers die risico's lopen te beschermen, en worden wereldwijd internetgebruikers gemobiliseerd om druk uit te oefenen op machthebbers. Access Now levert daarnaast technologie-oplossingen en realtime informatie voor gebruikers die risico's lopen in omstandigheden waar communicatie niet open, vrij, of veilig is.

Article 19
London, VK

ARTICLE 19 is een Britse mensenrechtenorganisatie, opgericht in 1987, met een specifiek mandaat en een focus op de verdediging en bevordering van wereldwijde vrije expressie en vrijheid van informatie. De groep komt in samenwerking met wereldwijde partners op voor de naleving van deze rechten. Hun prioriteiten zijn onder meer:

  • Inzet voor vrije expressie, daar waar die onder druk staat. Dit werk bestaat uit toezicht houden, onderzoek doen, aandacht genereren, belangenbehartiging, campagne voeren, normen vaststellen en procesvoering
  • Advies geven bij de ontwikkeling van wetgeving die vrije expressie en vrijheid van informatie beschermt in landen die kampten met conflict, oorlog en genocide
  • Campagne voeren om pluralisme, onafhankelijkheid en journalistieke diversiteit te bewaren
  • Verdedigen van vrije expressie, inclusief vrijheid van informatie, als fundamenteel mensenrecht dat van groot belang is voor de verdediging van andere rechten
  • Pleiten voor wetgeving voor vrijheid van informatie om transparantie te garanderen en om burgerparticipatie te versterken

Freemuse
Kopenhagen, Denemarken

Freemuse gelooft dat kunst geen misdaad is. De internationale mensenrechtenorganisatie komt op voor de verdediging van de vrije expressie voor mensen die kunst maken in welke vorm dan ook, evenals voor hen die graag van artistieke en culturele uitingen genieten. Ze komen in naam van getroffen artiesten en doelgroepen op voor deze vrijheden door middel van campagnes, acties en projecten die tot doel hebben deze waarden te verdedigen en door groepen die verantwoordelijk zijn voor een veilige omgeving voor artistieke creatie en ervaring aansprakelijk te stellen.

Freemuse' reis begon in 1998. Ze richtten zich toen specifiek op muziek en de censuur van muzikanten in een tijd dat er nog geen organisatie bestond die deze kwesties belichtte. Ze hebben sindsdien hun mandaat uitgebreid naar alle kunstvormen. Freemuse heeft ook een speciale adviesstatus bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC), waar ze begeleiding bieden op het gebied van wereldwijde artistieke vrijheidskwesties.

Creative Time
New York, NY

In de laatste veertig jaar heeft Creative Time samen met duizenden kunstenaars ambitieuze, openbare kunstprojecten gepresenteerd in New York, de Verenigde Staten en over de hele wereld – en nu zelfs in de ruimte. Hun werk wordt gestuurd door drie kernwaarden: kunst doet ertoe, de stem van kunstenaars heeft een belangrijke rol in de vorming van de maatschappij en publieke ruimtes zijn plekken voor creatieve en vrije expressie.

Creative Time wordt geprezen voor de innovatieve en betekenisvolle projecten waartoe ze opdracht hebben gegeven, van Tribute in Light, de twee lichtbakens die zes maanden na 9/11 Lower Manhatten verlichtten, tot bus-advertenties die HIV-bewustwording bevorderen, tot de productie Waiting for Godot van Paul Chan in New Orleans en nog veel meer. Ze zijn toegewijd aan het presenteren van belangrijke kunst van onze tijd en het betrekken van een breed publiek, waarbij geografische, raciale en sociaaleconomische grenzen worden genegeerd.

Future of Music Coalition
Washington, D.C.

Future of Music Coalition (FMC) is een non-profitorganisatie uit Washington D.C., die een muzikaal ecosysteem ondersteunt waarin artiesten kunnen groeien en op eerlijke en transparante wijze betaald krijgen voor hun werk.

Muziek gaat over meer dan alleen commercie en entertainment – het gaat over gemeenschapsvorming en creatieve communicatie. In een tijd waarin vrije expressie het hoofd moet bieden aan nieuwe dreigingen is het belangrijker dan ooit om te garanderen dat verschillende artiesten de mogelijkheid krijgen zichzelf vrijelijk te uiten, doelgroepen te bereiken en duurzame carrières op te bouwen, van de studio tot het podium en verder.

FMC probeert dit doel te bereiken door middel van oorspronkelijk onderzoek, educatieve hulpmiddelen die artiesten helpen hun weg te vinden door de veranderende businessmodellen, en directe belangenbehartiging die moet garanderen dat muzikanten worden gehoord over alle kwesties die hun levens en levensonderhoud beïnvloeden. Van vrije expressie tot betaalbare gezondheidszorg, van kunstsubsidies tot netneutraliteit, van copyright tot media-eigendom; FMC is een onafhankelijke stem voor muzikanten van alle genres.

Index on Censorship
London, VK

Index on Censorship is een non-profitorganisatie die wereldwijd opkomt voor de verdediging van het fundamentele recht op vrije expressie. Ze publiceren het werk van gecensureerde schrijvers en artiesten, stimuleren het debat en houden toezicht op bedreigingen van de vrije meningsuiting. Index ondersteunt groepen en individuen die het slachtoffer zijn van censuur rechtstreeks door middel van hun campagnes en hun Freedom of Expression Awards Fellowship.