ALGEMENE VOORWAARDEN
SONOS TRADE UP-UPGRADEPROGRAMMA

Laatste update: Juni 2020

OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het Sonos Trade Up-upgradeprogramma (het 'Trade Up-upgradeprogramma') start op of rond 9 maart 2020 om 12:00:01 p.m. Pacific Time en eindigt zoals aangegeven door Sonos, Inc. (de 'actieperiode'). Klanten die in aanmerking komende producten (zoals hieronder gedefinieerd) hebben, komen in aanmerking voor een kortingscode voor een korting van dertig procent (30%) op een nieuw Sonos product op http://www.sonos.com, onder voorbehoud van de hieronder vermelde uitzonderingen (het 'kortingstegoed'). Door deelname aan het Trade Up-upgradeprogramma accepteert elke deelnemer deze algemene voorwaarden en de beslissingen genomen door Sonos, Inc., de volledige dochterondernemingen hiervan en de door Sonos aangewezen vertegenwoordigers, die in alle opzichten definitief en bindend zijn. Alle informatie en aanwijzingen die over het Trade Up-upgradeprogramma worden gepubliceerd door Sonos, Inc., gevestigd te Chapala Street 614, Santa Barbara, CA 93101 in de VS, of volledige dochterondernemingen hiervan (gezamenlijk 'Sonos') maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Sonos kan deze algemene voorwaarden naar eigen goeddunken op elk willekeurig moment updaten, wijzigen, opschorten of beëindigen, of het Trade Up-upgradeprogramma stopzetten, door de Laatste update-datum bovenaan deze pagina over het Trade Up-upgradeprogramma aan te passen en door een melding over een dergelijke update, wijziging, opschorting, beëindiging of stopzetting te publiceren op https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms. Lees ze regelmatig opnieuw door.

DEELNAME

Alleen wettige inwoners van de vijftig (50) Verenigde Staten en het District of Columbia, Australië, België, Canada, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Zweden, Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Guernsey, Kroatië, Jersey, Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta, Roemenië, Slovenië en Slowakije (gezamenlijk de 'gebieden'), die, op het moment van deelname aan het Trade Up-upgradeprogramma, 1) zich bevinden in één van de gebieden en 2) achttien (18) jaar of ouder zijn, mogen deelnemen aan het Trade Up-upgradeprogramma en een kortingstegoed inwisselen. Het Trade Up-upgradeprogramma is ongeldig daar waar het verboden is. Als een in aanmerking komend product eerder het Trade Up-proces heeft doorlopen en er kortingstegoed is verstrekt voor dat product, komt het niet in aanmerking voor kortingstegoed en wordt er geen aanvullend kortingstegoed verstrekt voor het product.

ZO WERKT HET

  1. Ga naar https://www.sonos.com/tradeup voor meer informatie over het programma.
  2. Log in op je Sonos-account ('je account') op http://www.sonos.com.
  3. Bekijk de producten die staan geregistreerd op je account in het tabblad Systeem. Producten die in aanmerking komen voor het Trade Up-upgradeprogramma worden duidelijk aangegeven in je account. Ga naar het tabblad Trade Up in je account en volg de aanwijzingen voor elk in aanmerking komend product. Je wordt doorverwezen om deze voorwaarden te accepteren, zodat je je kortingstegoed kunt ontvangen.
  4. Je kortingstegoed wordt getoond en je kunt het gebruiken wanneer je bent ingelogd in de sectie 'Mijn account' op sonos.com

KORTINGSTEGOED

Nadat je akkoord bent gegaan met de voorwaarden van het Trade Up-upgradeprogramma, ontvang je een kortingstegoed in de sectie 'Mijn account' op sonos.com Het kortingstegoed is alleen geldig op http://www.sonos.com en verloopt niet voor het wordt gebruikt. Het tegoed is eenmalig en kan worden gebruikt voor één (1) willekeurig niet-afgeprijsd product op sonos.com, waarbij de onderstaande productrestricties gelden. Het kortingstegoed kan niet worden gecombineerd met een andere actie, korting of speciale aanbieding, en kan niet worden gebruikt voor cadeaukaarten, refurbished producten of producten van derden.

Ongeacht het bovenstaande ontvangen klanten die een Bridge-product inwisselen een kortingscode die alleen geldig is op de aanschaf van één (1) niet-afgeprijsd Boost-product op sonos.com. Deze kortingscode kan niet gebruikt worden voor andere producten. Alle andere hierboven vermelde beperkingen, voorwaarden en uitzonderingen met betrekking tot korting zijn van toepassing.

IN AANMERKING KOMENDE PRODUCTEN

De volgende Sonos-producten, die niet eerder het Trade Up- en/of Trade Up-upgradeprogramma hebben doorlopen, ('in aanmerking komende producten') komen in aanmerking voor kortingstegoed:

  • CR200
  • PLAY:5, GEN 1
  • Bepaalde modellen van CONNECT, waaronder ZP80, ZP80, en ZP90
  • Bepaalde modellen van Connect:Amp, waaronder ZP100, ZP100 en ZP120
  • BRIDGE, BR100

DE MODELNUMMERS WORDEN OP CONNECT- EN CONNECT:AMP-PRODUCTEN NIET AAN DE BUITENKANT AANGEGEVEN. OM NA TE GAAN OF JOUW CONNECT- OF CONNECT:AMP-PRODUCT IN AANMERKING KOMT VOOR HET TRADE UP-UPGRADEPROGRAMMA, KUN JE INLOGGEN OP MIJN ACCOUNT OP SONOS.COM EN DIT BEKIJKEN ONDER HET TABBLAD SYSTEEM OF TRADE UP-UPGRADE OF CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door deel te nemen aan het Trade Up-upgradeprogramma ga je ermee akkoord dat Sonos (A) niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor, en bij deze gevrijwaard wordt van alle kosten, verwondingen, verliezen of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overlijden en lichamelijk letsel, die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect het gevolg zijn van deelname aan het Trade Up-upgradeprogramma en (B) geen enkele garantie, verklaring of waarborg heeft gegeven, expliciet of impliciet, in feite als naar recht, met betrekking tot je Sonos-apparaat nadat je akkoord bent gegaan met de voorwaarden voor het ontvangen van een kortingstegoed.

Sonos behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken iedere persoon te diskwalificeren die niet volgens de richtlijnen van het Trade Up-upgradeprogramma blijkt te hebben gehandeld of heeft gefraudeerd met de werking van een kortingstegoed op http://www.sonos.com, deze algemene voorwaarden schendt of op een ontwrichtende manier handelt, of handelt met de bedoeling om de legitieme werking van het Trade Up-upgradeprogramma te verstoren of te ondermijnen, of handelt om andere personen te ergeren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen, en Sonos behoudt zich het recht voor om schadevergoeding en andere rechtsmiddelen te eisen van een dergelijke persoon, voor zover de wet dat toestaat.

In het geval dat Sonos wordt verhinderd om kortingstegoed uit te geven of het Trade Up-upgradeprogramma te beheren en uit te voeren, zoals hierin voorzien, door een gebeurtenis buiten zijn redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot brand, storm, een overstroming, een aardbeving, een ontploffing, ongevallen, openbare onlusten, burgerlijke onrust, het uitbreken van een ziekte, sabotage, terreurdaden, oorlogshandelingen (al dan niet verklaard), arbeidstekorten, rellen of overmacht of handelingen door een publieke vijand, defecten aan satellieten of apparaten, een bevel van een rechtbank of jurisdictie, of een andere oorzaak die redelijkerwijs niet onder de controle van Sonos valt (elk een 'overmacht'-gebeurtenis of -voorval), dan heeft Sonos het recht om het Trade Up-upgradeprogramma aan te passen, op te schorten of te beëindigen, afhankelijk van de toestemming van de overheid die vereist kan zijn.

Alle persoonsgegevens die worden verzameld in verband met het Trade Up-upgradeprogramma worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van Sonos die te vinden is op ww.sonos.com/legal/privacy.

OP ALLE PROBLEMEN EN VRAGEN MET BETREKKING TOT DE CONSTRUCTIE, GELDIGHEID, INTERPRETATIE EN UITVOERBAARHEID VAN DEZE VOORWAARDEN OF DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DEELNEMERS OF SONOS IN VERBAND MET HET TRADE UP-UPGRADEPROGRAMMA ZIJN DE INTERNE WETTEN VAN DE STAAT CALIFORNIË VAN TOEPASSING EN ZULLEN ALS DUSDANIG WORDEN GEÏNTERPRETEERD, ZONDER UITVOERING TE GEVEN AAN ENIGERLEI RICHTLIJN INZAKE STRIJDIGE WETGEVING OF BEPALINGEN DIE DE TOEPASSING VAN DE WETTEN VAN EEN ANDERE STAAT ZOUDEN VEROORZAKEN. DE LOKAAL GELDENDE WETTEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT KUNNEN VAN TOEPASSING ZIJN. SONOS BEPERKT DE RECHTEN DIE JE ONDER DEZE WETTEN HEBT OP GEEN ENKELE MANIER.

Door deel te nemen aan het Trade Up-upgradeprogramma ga je ermee akkoord dat je niet het recht hebt om de ontwikkeling, de productie, het adverteren, de promotie, de verspreiding of de exploitatie van het Trade Up-upgradeprogramma, of een andere activiteit of project van Sonos te verbieden of beletten.

Behalve wanneer dat is verboden, stem je er door deelname aan het Trade Up-upgradeprogramma mee in dat: (a) alle geschillen, claims en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het Trade Up-upgradeprogramma individueel zullen worden beslecht zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie en uitsluitend door middel van arbitrage onder de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association; (b) alle claims, vonnissen en vergoedingen beperkt zullen blijven tot de werkelijk gemaakte contante kosten (dat wil zeggen, alleen kosten in verband met deelname aan het Trade Up-upgradeprogramma), maar onder geen enkele omstandigheid de kosten van een advocaat omvatten; en (c) je hierbij afstand doet van alle rechten om vergoeding voor straf-, incidentele en gevolgschade te claimen. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal een dergelijke bepaling worden gescheiden van de rest van deze algemene voorwaarden, die verder volledig van kracht blijven.

Als een deel van deze algemene voorwaarden ongeldig of anderszins onuitvoerbaar of onwettig wordt geacht, blijft de rest van deze algemene voorwaarden van kracht en worden deze resterende voorwaarden geïnterpreteerd alsof de ongeldige of onwettige bepaling, of het ongeldige of onwettige deel van een bepaling, hierin niet was opgenomen.

Deze algemene voorwaarden worden gepubliceerd op https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms tijdens de actieperiode en tot minstens zes (6) weken na het einde van deze periode.