SONOS TRADE UP-PROGRAM
VILKÅR OG BETINGELSER

BESKRIVELSE AF PROGRAMMET

Sonos' Trade Up-program ("Trade Up-programmet") starter den 1. oktober 2019 klokken 21.00.01 dansk tid (eller deromkring) og slutter, når Sonos Inc. meddeler dette, ("kampagneperioden"). Kunder, der ejer et kvalificerende produkt (som defineret nedenfor), er kvalificerede til at modtage en kupon til en rabat på 30 % på et nyt produkt på https://www.sonos.com med forbehold for de nedenfor angivne begrænsninger ("rabatkuponen"). Ved at deltage i Trade Up-programmet accepterer hver deltager ubetinget nærværende vilkår og betingelser og beslutninger taget af Sonos Inc. og Sonos Inc.'s helejede datterselskaber og udpegede repræsentanter, som skal være endelige og bindende i alle henseender, og indvilliger i at overholde og rette sig efter disse. Alle oplysninger eller instrukser offentliggjort af Sonos Inc., som har hjemsted på 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA, eller Sonos Inc.'s helejede datterselskaber (under et betegnet "Sonos") om Trade Up-programmet udgør en del af vilkårene og betingelserne.

Sonos kan ajourføre, ændre eller suspendere nærværende vilkår og betingelser eller bringe dem til ophør til enhver tid og efter eget skøn eller bringe Trade Up-programmet til ophør ved at bringe en meddelelse om en sådan ajourføring, ændring, suspension eller afslutning eller et sådant ophør på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms.

KVALIFICERING

Kun lovlige indbyggere i de halvtreds amerikanske stater, District of Columbia, Australien, Belgien, Canada, Schweiz, Tyskland, Østrig, Danmark, Finland, Spanien, Frankrig, Storbritannien og Nordirland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen og Sverige (under et betegnet "områderne"), som på tidspunktet for deltagelse i Trade Up-programmet 1) befinder sig i et af områderne og 2) er mindst 18 år gammel, er kvalificerede til at deltage i Trade Up-programmet og indløse en rabatkupon. Trade Up-programmet er ugyldigt, hvor det er forbudt.

SÅDAN FUNGERER DET

  1. https://www.sonos.com/tradeup kan du få mere at vide om programmet.
  2. Log ind på din Sonos-konto på https://www.sonos.com.
  3. Under System-fanen kan du se, hvilke enheder der er registreret på din konto. Produkter, der er kvalificeret til Trade Up-programmet, vil være tydeligt markeret under din konto. Naviger til Trade Up-fanen i din konto, og følg instruktionstrinnene til genbrug for hvert kvalificerende produkt. Du vil blive instrueret til at starte genbrugstilstand fra Min konto og derefter bekræfte i Sonos-appen.
  4. Når du har aktiveret genbrugstilstand fra din konto, skal du – mens du er hjemme og på det WiFi-netværk, som er tilknyttet dit Sonos-system – åbne Sonos-appen og følge instruktionerne til at bekræfte genbrugstilstand for de kvalificerende produkter, du har valgt på sonos.com.
  5. Straks efter bekræftelse af genbrugsprocessen i Sonos-appen vil din rabatkupon kunne ses og være til rådighed til at bruge på et hvilket som helst tidspunkt, hvis du er logget ind på "Min Konto"-delen af sonos.com.

BEMÆRK: ALLE KVALIFICERENDE PRODUKTER, SOM DU SÆTTER I GENBRUGSTILSTAND, HOLDER OP MED AT VIRKE 21 DAGE EFTER BEKRÆFTELSE AF GENBRUGSPROCESSEN I SONOS-APPEN.

RABATKUPON

Når du har aktiveret genbrugsprocessen, modtager du en rabatkupon i "Min Konto"-delen af sonos.com. Rabatkuponen er kun gyldig på https://www.sonos.com og udløber ikke. Rabatten kan kun bruges én gang og kan bruges til et hvilket som helst produkt på sonos.com med visse produktbegrænsninger som angivet nedenfor. Rabatkuponen kan ikke kombineres med andre kampagner, rabatter eller særlige priser og kan ikke bruges til gavekort, istandsatte produkter eller tredjepartsprodukter.

KVALIFICERENDE PRODUKTER

Du kan få en rabatkupon ved genbrug af følgende produkter ("kvalificerende produkter"):

  • CONNECT
  • CONNECT:AMP
  • PLAY:5, GEN 1

PRODUKTGENBRUG

UDSTEDELSE AF RABATKUPONEN ER DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE MODYDELSE FOR AT SÆTTE DIT SONOS-PRODUKT I GENBRUGSTILSTAND. NÅR DU HAR AKTIVERET GENBRUGSPROCESSEN OG MODTAGET DIN RABATKUPON I "MIN KONTO"-DELEN AF SONOS.COM, SKAL DU FØLGE INSTRUKTIONERNE UNDER FANEN TRADE UP I "MIN KONTO"-DELEN FOR AT SENDE PRODUKTET TILBAGE TIL SONOS ELLER AFLEVERE DET SOM ELEKTRONISK AFFALD PÅ EN GENBRUGSSTATION, NÅR PRODUKTET ER DEAKTIVERET.

NÅR DU HAR PÅBEGYNDT GENBRUGSPROCESSEN, ER DIT SONOS-PRODUKT IKKE LÆNGERE BRUGBART. VED AT DELTAGE I TRADE UP-PROGRAMMET ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT DIT SONOS-PRODUKT IKKE LÆNGERE VIL VIRKE SOM EN HØJTTALER ELLER NETVÆRKSENHED, OG GIVER AFKALD PÅ ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE, LOVPLIGTIGE OG ANDRE GARANTIER RELATERET TIL SONOS-PRODUKTET, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERTRÆDELSE OG DEN STILTIENDE FORUDSÆTNING TILFREDSSTILLENDE KVALITET. DU INDVILLIGER I, AT DU VIL SENDE DIT PRODUKT TILBAGE TIL SONOS ELLER AFLEVERE DET SOM ELEKTRONISK AFFALD PÅ EN GENBRUGSSTATION INDEN FOR ENOGTYVE DAGE FRA PÅBEGYNDELSEN AF GENBRUGSPROCESSEN.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Ved at deltage i Trade Up-programmet accepterer du, at Sonos (A) ikke er ansvarlig eller har erstatningsansvar for og hermed frigøres for alle omkostninger, tab eller skader af nogen art, herunder, uden begrænsning, død eller personskade, der helt eller delvist direkte eller indirekte skyldes deltagelse i Trade Up-programmet eller nogen Trade Up-relateret aktivitet eller din aktivering af genbrugsprocessen for nogen af dine Sonos-produkter, og (B) ikke udtrykkeligt eller underforstået faktisk eller retsligt har givet eller fremsat nogen erklæring eller garanti i forhold til dine Sonos-produkter som følge af din aktivering af genbrugsprocessen.

Sonos forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere ethvert individ, der er blevet opdaget i at manipulere Trade Up-programmet eller driften af en rabatkupon eller https://www.sonos.com, overtrådt nærværende vilkår og betingelser eller handlet på en forstyrrende måde eller med den hensigt at forstyrre eller underminere Trade Up-programmets legitime drift eller irritere, fornærme, true eller chikanere en anden person, og Sonos forbeholder sig ret til at søge erstatning eller andre retsmidler fra en sådan person i lovens fuldeste udstrækning. Sonos forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, udvide, suspendere eller afslutte Trade Up-programmet.

I tilfælde af at Sonos forhindres i at udstede rabatkuponer eller administrere og gennemføre Trade Up-programmet som påtænkt i nærværende på grund af en begivenhed uden for Sonos' rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, storm, oversvømmelse, jordskælv, eksplosion, ulykker, offentlig uorden, civile uroligheder, sygdomsudbrud, sabotage, terrorhandlinger, krigshandlinger (erklærede eller ikke erklærede), mangel på arbejdskraft, optøjer, force majeure, samfundsfjenders handlinger, svigt af satellitter eller udstyr, kendelser fra en domstol eller jurisdiktion eller anden årsag som ikke med rimelighed er inden for Sonos' kontrol (hver især en "force majeure"-hændelse eller -begivenhed), har Sonos ret til at ændre eller suspendere Trade Up-programmet eller bringe det til ophør i henhold til en eventuelt påkrævet myndighedsgodkendelse.

Alle personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med Trade Up-programmet, bruges i overensstemmelse med Sonos' fortrolighedserklæring, som kan findes på www.sonos.com/legal/privacy.

ALLE PROBLEMER OG SPØRGSMÅL VEDRØRENDE FORTOLKNING, GYLDIGHED, UDLÆGNING OG RETSKRAFTIGHED AF NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER DELTAGERES ELLER SONOS' RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED TRADE UP-PROGRAMMET SKAL REGULERES AF OG FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE MED NATIONAL LOVGIVNING I DELSTATEN CALIFORNIEN UDEN ANVENDELSE AF NOGET LOVVALG ELLER LOVREGLER FOR TVISTER ELLER BESTEMMELSER, DER VILLE MEDFØRE ANVENDELSE AF ANDRE STATERS ELLER LANDES LOVGIVNING. DIN LOKALE LOVGIVNING FOR FORBRUGERBESKYTTELSE KAN VÆRE GÆLDENDE. SONOS BEGRÆNSER PÅ INGEN MÅDE DE RETTIGHEDER, SOM DU MÅTTE HAVE I HENHOLD TIL EN SÅDAN LOVGIVNING.

Ved at deltage i Trade Up-programmet forstår og accepterer du, at du ikke har nogen ret til at forhindre eller begrænse udviklingen, produktionen, annonceringen, promoveringen, distributionen eller udnyttelsen af Trade Up-programmet eller nogen anden af Sonos' forretninger eller projekter.

Med undtagelse af hvor det er forbudt, accepterer du ved deltagelse i Trade Up-programmet, at: (a) alle tvister, erstatningskrav og søgsmålsgrunde, som udspringer fra eller er forbundet med Trade Up-programmet, skal løses individuelt uden anvendelse af nogen form for kollektivt søgsmål og udelukkende ved voldgift i henhold til American Arbitration Associations erhvervsmæssige voldgiftsregler, (b) alle erstatningskrav, domme og erstatninger skal begrænses til de faktisk påløbne direkte udgifter (dvs. kun udgifter i forbindelse med deltagelse i Trade Up-programmet) men under ingen omstændigheder indbefatte advokatsalærer, og (c) du hermed giver afkald på alle rettigheder til at gøre krav på pønalt begrundet eller diverse erstatning og følgeskadeerstatning. Hvis det konstateres, at nogen bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser er ugyldige eller ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal denne bestemmelse adskilles fra resten af nærværende vilkår og betingelser, som i øvrigt vil forblive i kraft og stadig have retsvirkning.

Hvis nogen del af nærværende vilkår og betingelser anses for at være ugyldig eller på anden måde uden retskraft eller ulovlig, skal resten af nærværende vilkår og betingelser stadig have retskraft og fortolkes i henhold til sine bestemmelser, som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelse eller den ugyldige eller ulovlige del af en bestemmelse ikke fandtes i nærværende.

Nærværende vilkår og betingelser vil blive bekendtgjort på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms under kampagneperioden og i mindst seks uger derefter.