Sonos, Inc. Lisensavtale beta-programvare

LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("AVTALE") OM BRUK AV PROGRAMVARE OG RELATERT FIRMWARE LEVERT TIL DEG AV SONOS, INC. ("SONOS") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN

DELTAKELSE I DETTE BETA-PROGRAMMET INDIKERER AT DU GODTAR DENNE AVTALEN OG AT DU ERKLÆRER AT (1) DU ER OVER 18 ÅR, OG (2) AT DU HAR RETT OG MYNDIGHET TIL Å FORPLIKTE DEG SELV JURIDISK. HVIS DU IKKE GODTAR DENNE AVTALEN ELLER IKKE KAN GI SLIKE ERKLÆRINGER, MÅ DU UMIDDELBART VARSLE SONOS OG OPPHØRE ALL DELTAKELSE I DETTE BETA-PROGRAMMET UMIDDELBART

Deklamasjon

A. Sonos utvikler et digitalt audioprodukt (heretter kalt "Beta-produktet") som komplement til sitt eksisterende utvalg av kommersielt tilgjengelige digitale audioprodukter ("Produkter").

B. Beta-produktet er foreløpig under utvikling og på eksperimentstadiet. Du har godtatt å teste og evaluere beta-produktet i hjemmet ditt i samsvar med vilkårene i denne avtalen, for å bistå Sonos i fullføringen av beta-produktet.

FØLGELIG avtaler partene i henhold til gjensidig overenskomst som angitt i dette dokumentet, følgende:

1. Tildeling av lisens for å teste. I henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, gir Sonos deg herved en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og gjenkallelig lisens til å bruke beta-produktet i ditt hjem i én eller flere evalueringsperioder ("Evalueringsperiode"), som hver varer cirka seks til åtte uker (eller kortere tid som varslet fra Sonos) utelukkende for formål med å teste og evaluere beta-produktet for å bistå Sonos i fullføringen av utviklingen, og ikke for kommersielle formål eller bruk. Du samtykker i ikke å foreta omvendt utvikling av, demontere eller dekompilere prototyper, programvare eller andre fysiske objekter som du har fått tilgang til i henhold til denne lisensen.

2. GARANTIFRASKRIVELSE
Du samtykker i følgende: (a) beta-produktet er ikke ferdig utviklet og har ikke blitt kommersielt lansert for salg av Sonos; (b) beta-produktet er kan hende ikke fullt ut funksjonelt, og det forventes at det vil inneholde feil, designmangler eller andre problemer, inkludert problemer som kan ha negativ påvirkning på funksjonen til eksisterende produkter; (c) beta-produktet er kan hende ikke pålitelig i evalueringsperioden; (d) beta-produktet har ikke bestått eventuelle påkrevde lovmessige tester, inkludert, men ikke begrenset til, FCC, UL eller andre tilsvarende tester; (e) beta-produktet og dets bruk kan føre til uventede resultater, tap av data, elektrisitetsfeil og andre uventede feil eller tap for deg; (f) Sonos er ikke forpliktet til å lansere en kommersiell versjon av beta-produktet; og (g) Sonos har rett til på egen hånd å avslutte utviklingen av beta-produktet når som helst og uten forpliktelse eller ansvar ovenfor deg eller eventuelle tredjeparter. Du samtykker videre i at du ikke har betalt vederlag til Sonos for beta-produktet i henhold til denne lisensen, og at BETA-PRODUKTET LEVERES TIL DEG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. SONOS GIR INGEN GARANTIER FOR BETA-PRODUKTET, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER MANGLENDE BRUDD PÅ ANDRES RETTIGHETER.

3. Eierskap. Du samtykker i og godtar at Sonos og/eller dets leverandører beholder alle former for eierskap til beta-produktet og alle tilhørende åndsrettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, alle opphavsretter, patenter, patentsøknader, handelshemmeligheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Du samtykker i ikke å bruke Sonos' varemerker eller andre forretningsnavn, uansett formål. Du overtar ikke eller blir ikke tildelt noen rettigheter eller lisenser i henhold til noen opphavsrettigheter, patenter, handelshemmeligheter, varemerker eller andre åndsrettigheter i henhold til denne avtalen eller dine handlinger i henhold til denne avtalen. Du samtykker i å gi Sonos umiddelbart tilgang til og eierskap til eventuelle forslag til endring og/eller forbedring i beta-produktet og eventuelle relaterte rettigheter til dette, og til å bistå Sonos, på rimelige forespørsler fra Sonos og til Sonos' kostnad, med å skaffe åndsrettighetsbeskyttelse for slike forslag etter Sonos' rimelige forespørsel.

4. Ansvarsbegrensning
IKKE I NOE TILFELLE SKAL SONOS VÆRE ANSVARLIG OVENFOR DEG ELLER ANDRE TREDJEPARTER FOR SKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV INSTALLASJON ELLER BRUK AV BETA-PRODUKTET, ENTEN DETTE SKYLDES SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUDERT FORSØMMELSE), BRUDD PÅ KONTRAKT, GARANTI ELLER ANDRE FORMER FOR HANDLING, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIREKTE OG INDIREKTE SKADER, SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR PÅ BAKGRUNN AV DENNE AVTALEN, SELV OM SONOS HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. PARTENE SAMTYKKER I AT DEN FORUTGÅENDE BEGRENSNINGEN AV ANSVAR ER VESENTLIG FOR DENNE AVTALEN.

5. Generelle bestemmelser

Opphør. Denne avtalen utløper automatisk ved slutten av evalueringsperioden, med mindre den opphører tidligere i samsvar med denne avtalen, og skal ikke i noe tilfelle vare mer enn fem (5) år. Begge parter kan bringe avtalen til opphør før slutten av evalueringsperioden, uansett årsak eller uten å oppgi årsak, ved å gi den andre parten skriftlig varsel om dette. Denne avtalen opphører automatisk ved eventuelle brudd på avtalen fra din side eller manglende oppfyllelse av dine forpliktelser. Innen én (1) dag etter utløp eller opphør av denne avtalen skal du levere beta-produktet og annen fysisk Sonos-eiendom til Sonos, eller gjøre dem tilgjengelig for henting av Sonos der du bor.

5.2 Diverse. Denne avtalen kan ikke tildeles deg uten skriftlig forhåndssamtykke fra Sonos, og eventuelle forsøk på å tildele uten slikt samtykke, skal erklæres ugyldige. Du erkjenner at beta-produktet som lisensieres i denne avtalen, er underlagt eksportlover og forskrifter for USA og alle tillegg dertil. Du garanterer at du på alle måter vil overholde USAs eksportlover og forskrifter. Avtalen skal reguleres av lovene i staten California i USA, uten referanse til lovkonflikter. Du samtykker til jurisdiksjonen for de føderale og statlige domstolene i staten California. Denne avtalen utgjør hele kontrakten mellom deg og Sonos med hensyn til emnet som er beskrevet i dokumentet, og erstatter alle foregående muntlige eller skriftlige forståelser, kommunikasjoner eller avtaler som ikke spesifikt er inkorporert heri. Hvis noen forskrift i denne avtalen viser seg å være ugyldig eller urettskraftig etter dom eller avgjørelse, skal resten av denne avtalen forbli gyldig og rettskraftig i henhold til dens vilkår. Du erkjenner at eventuelle brudd på dine forpliktelser i henhold til denne avtalen når det gjelder Sonos' eiendomsrettigheter, påfører Sonos uopprettelig skade som ikke kan avhjelpes med tilstrekkelige rettsmidler, og at Sonos derfor har rett til å søke billighetskompensasjon i tillegg til alle andre rettsmidler denne avtalen gir eller som er tilgjengelig som følge av lov eller billighetsrett.

Hvis du har forespørsler eller spørsmål angående denne avtalen eller beta-produktet, kan du sende en e-post til beta@sonos.com eller ringe (800) 680-2345.