Sonos, Inc. Licentieovereenkomst voor beta-software

VOORDAT U DE SOFTWARE GAAT GEBRUIKEN, DIENT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") OVER HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE FIRMWARE, DIE SONOS, INC. ("SONOS") U HEEFT GELEVERD, ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN.

DOOR DEEL TE NEMEN AAN DEZE BETA GEEFT U AAN DAT U DEZE OVEREENKOMST AANVAARDT EN BEVESTIGT U DAT U (1) OUDER BENT DAN 18 JAAR, EN (2) DAT U HET RECHT EN DE BEVOEGDHEID HEBT OM U WETTELIJK TE BINDEN ALS U NIET INSTEMT MET DEZE OVEREENKOMST OF ALS U DEZE VERKLARINGEN NIET AF KUNT GEVEN, DIENT U SONOS HIERVAN ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE TE STELLEN EN ELKE DEELNAME AAN DEZE BETA ONMIDDELLIJK TE BEËINDIGEN.

Overwegende dat:

A. Sonos een zeker digitaal audioproduct (hierna te noemen het "betaproduct") aan het ontwikkelen is om de bestaande set van in de handel verkrijgbare digitale audioproducten (de "producten") aan te vullen.

B. Het bètaproduct momenteel nog in ontwikkeling en experimentele vorm is. U ermee hebt ingestemd om het bètaproduct, in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, in uw huis te testen en te evalueren om Sonos te helpen met het voltooien van het bètaproduct.

Komen de partijen, met inachtneming van de wederzijdse convenanten hierin opgenomen, het volgende overeen:

1. Verlenen van een testlicentie. Met inachtneming van de voorwaarden van deze overeenkomst verleent Sonos u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om het bètaproduct op uw huisadres te gebruiken voor de duur van één of meerdere evaluatieperiodes (de "evaluatieperiode"), die elk ongeveer zes tot acht weken (of minder) kunnen duren, uitsluitend met het doel om het bètaproduct te testen en te evalueren en Sonos te helpen met de voltooiing van de ontwikkeling, en niet voor commerciële doeleinden of gebruik. U stemt ermee in geen ‘reverse-engineering’, 'decompiling’ of ‘disassembly’ toe te passen op de prototypes, software of andere tastbare voorwerpen die krachtens deze overeenkomst aan u worden verstrekt.

2. AFSTAND VAN GARANTIES
U erkent en stemt ermee in dat: (a) de ontwikkeling van het bètaproduct niet is afgerond en het bètaproduct niet commercieel is vrijgegeven voor verkoop door Sonos; (b) het bètaproduct mogelijk niet volledig functioneert, en dat kan worden verwacht dat het bètaproduct fouten, ontwerpfouten of andere problemen bevat, waaronder problemen die een negatieve invloed kunnen hebben op de werking van uw bestaande producten; (c) het bètaproduct onbetrouwbaar kan zijn tijdens de evaluatieperiode; (d) het bètaproduct niet aan de vereiste reglementaire tests is onderworpen, waaronder en zonder beperking FCC, UL of andere gelijkwaardige tests; (e) het bètaproduct en het gebruik ervan kan leiden tot onverwachte resultaten, verlies van gegevens, elektrische storingen of andere onvoorspelbare schade of verlies voor u; (f) Sonos niet verplicht is om een ​​commerciële versie van het bètaproduct te lanceren; en (g) Sonos het recht heeft om de ontwikkeling van het bèta product eenzijdig, op elk moment en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid aan u of een derde partij, stop te zetten. U erkent bovendien dat u Sonos geen compensatie hebt betaald voor het bètaproduct, en dat HET BÈTAPRODUCT "AS IS" AAN U WORDT GELEVERD. SONOS GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN HET BÈTAPRODUCT EN WIJST EXPLICIET ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEIDHEID.

3. Eigendom. U erkent en aanvaardt dat Sonos en / of zijn leveranciers alle rechten, titels en belangen op en van het bètaproduct behouden en op enige en alle intellectuele eigendomsrechten daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige en alle auteursrechten, octrooien, octrooiaanvragen, handelsgeheimen, handelsmerken en andere immateriële rechten daaraan verbonden. U stemt ermee in geen handelsmerken of andere zakelijke namen van Sonos voor enig doel te gebruiken. U kunt geen rechten of licenties ontlenen of aanspraak maken op auteursrechten, patenten, handelsgeheimen, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten uit hoofde van deze overeenkomst of uw prestaties onder deze overeenkomst. U stemt ermee in suggesties voor verandering en / of verbetering van het bètaproduct onmiddellijk te melden en daarmee toe te wijzen aan Sonos en alle aanverwante rechten daarop en Sonos te helpen, als redelijkerwijs gevraagd door Sonos en op kosten van Sonos, bij het verkrijgen van intellectueel eigendom met betrekking tot dergelijke suggesties zoals Sonos redelijkerwijs kan instrueren.

4. Beperking van aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ TEN AANZIEN VAN U OF EEN DERDE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN DE INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET BETAPRODUCT, ALS GEVOLG VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK, GARANTIE OF EEN ANDERE VORM VAN ACTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE EN GEVOLGSCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEN UIT DEZE OVEREENKOMST, ZELFS WANNEER GEADVISEERD OVER DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT DE VOORAFGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING RELEVANT IS VOOR DEZE OVEREENKOMST.

5. Algemene bepalingen

5.1 Beëindiging. Deze overeenkomst vervalt automatisch aan het einde van de evaluatieperiode tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met deze overeenkomst, en in elk geval binnen een termijn van vijf (5) jaar. Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen voor het einde van de evaluatieperiode om welke reden dan ook of zonder reden na schriftelijke kennisgeving van de wederpartij. Deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd op het moment dat u in strijd handelt met de verplichtingen van deze overeenkomst. Binnen een (1) dag na afloop of beëindiging van deze overeenkomst, zult u het bètaproduct of enige tastbaar Sonos-eigendom bij Sonos afleveren of aan Sonos beschikbaar stellen zodat Sonos dit bij uw huisadres kan ophalen.

5.2 Overige. Het is u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonos niet toegestaan deze overeenkomst over te dragen. Elke poging tot overdracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonos wordt nietig verklaard. U erkent dat het bètaproduct van deze overeenkomst is onderworpen aan de exportwetten en -regelingen van de Verenigde Staten en eventuele amendementen op die wetten en regelingen. U verklaart dat u de exportwetten en –regelingen van de Verenigde Staten in alle opzichten zult naleven. Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de principes van het conflictenrecht. U stemt in met de jurisdictie van de federale rechtbanken en staatsrechtbanken die zitting houden in de staat Californië. Deze overeenkomst vormt de hele overeenkomst tussen u en Sonos met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke beoordelingen, mededelingen of overeenkomsten die niet specifiek in deze overeenkomst zijn geïntegreerd. Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig blijkt te zijn of niet kan worden afgedwongen op grond van een gerechtelijke uitspraak of beslissing, blijft de rest van deze overeenkomst rechtsgeldig en afdwingbaar in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst. U erkent dat u wanneer u in strijd handelt met de eigendomsrechten van deze overeenkomst, Sonos onherstelbare schade kan veroorzaken waarvoor onvoldoende rechtsmiddelen zijn, en dat Sonos daarom gerechtigd is om redelijke voorzieningen te treffen in aanvulling op alle andere rechtsmiddelen krachtens deze overeenkomst of naar recht en billijkheid.

Vragen over deze overeenkomst of het bètaproduct kunt stellen per e-mail aan beta@sonos.com of telefonisch op (800) 6802345.