Licensaftale for Sonos, Inc. Beta-software

LÆS VILKÅRENE FOR DENNE LICENSAFTALE ("AFTALE"), DER REGULERER ANVENDELSEN AF SOFTWAREN OG RELATERET FIRMWARE, SOM SONOS SONOS, INC. ("SONOS") LEVERER TIL DIG, GRUNDIGT, FØR DU ANVENDER SOFTWAREN

DELTAGELSE I DENNE BETA BETYDER, AT DU ACCEPTERER DENNE AFTALE, OG AT DU ANGIVER, AT DU (1) ER OVER 18 GAMMEL OG (2) HAR RET OG AUTORISATION TIL AT JURIDISK AT FORPLIGTE DIG. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE AFTALE, ELLER IKKE KAN GIVE SAMTYKKE, SKAL DU OMGÅENDE MEDDELE SONOS DETTE OG AFBRYDE ENHVER DELTAGELSE I DENNE BETA OMGÅENDE

Fremstillinger

A. Sonos udvikler et bestemt digitalt lydprodukt (herefter omtalt i nærværende dokument som "Betaproduktet") som supplement til sine eksisterende kommercielt tilgængelige digitale lydprodukter ("Produkterne").

B. Betaproduktet er i øjeblikket fortsat under udvikling og har et eksperimentelt format. Du har accepteret at teste og evaluere Betaproduktet i dit hjem i henhold til vilkårene i denne Aftale for at hjælpe Sonos med færdiggørelsen af Betaproduktet.

DERFOR, under hensyntagen til de gensidige forpligtelser i denne aftale, er parterne hermed enige om følgende:

1. Tildeling af licens til test. Under hensyntagen til vilkårene og betingelserne i denne Aftale tildeler Sonos Dig hermed en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og genkaldelig licens til at anvende Betaproduktet på din bopælsadresse gennem en eller flere evalueringsperioder ("Evalueringsperioden"), som hver varer ca, seks til otte uger (eller kortere tidsperioder, såfremt dette meddeles af Sonos) udelukkende til det formål at teste og evaluere Betaproduktet for at hjælpe Sonos med at færdiggøre udviklingen, og ikke til kommerciel anvendelse eller til et kommercielt formål. Du accepterer at undlade at reverse engineer, disassemble eller dekompilere prototyper, software eller andre materielle genstande, som leveres til dig i henhold til betaprogrammet.

2. ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTI
Du accepterer, at: (a) Betaproduktet ikke er endeligt udviklet, og endnu ikke er kommercielt lanceret for salg af Sonos; (b) Betaproduktet muligvis ikke er fuldt funktionsdygtigt, og at det forventes at indeholde fejl, designuhensigtsmæssigheder eller andre problemer, herunder problemer der negativt kan påvirke driften af dine eksisterende Produkter; (c) Betaproduktet muligvis ikke er pålideligt i Evalueringsperioden; (d) Betaproduktet ikke har bestået påkrævede lovmæssige test, herunder, men ikke begrænset til, FCC, UL eller andre tilsvarende test; (e) Betaproduktet og dets anvendelse kan resultere i uventede resultater, tab af data, elektriske fejl eller andre uforudsigelige skader eller tab for Dig; (f) Sonos ikke er forpligtet til at lancere en kommerciel version af Betaproduktet; og (g) Sonos har ret til på egen hånd at stoppe udviklingen af Betaproduktet på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelse eller ansvar over for Dig eller tredjepart. Du accepterer desuden, at Du ikke har betalt nogen form for vederlag til Sonos for Betaproduktet i henhold til denne Aftale og, at BETAPRODUKTET LEVERES TIL DIG "SOM DET ER OG FOREFINDES". SONOS GIVER INGEN GARANTIER VEDRØRENDE BETAPRODUKTET, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, OG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER SÅDAN GARANTI HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR OMSÆTTELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.

3. Ejerskab. Du accepterer, at Sonos og/eller dennes leverandører ejer alle rettigheder, adkomst og interesse i Betaproduktet og i enhver immateriel rettighed i dette, herunder, men ikke begrænset til, alle ophavsrettigheder, patenter, patentansøgninger, fabrikationshemmeligheder, varemærker og øvrige immaterielle rettigheder. Du accepterer at undlade at anvende Sonos' varemærker eller andre handelsnavne til noget formål. Du vil ikke optjene eller modtage nogen ret eller licens under ophavsrettigheder, patenter, fabrikationshemmeligheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder som følge af denne Aftale eller din præstation i henhold til Aftalen. Du accepterer hurtigst muligt at afsløre og hermed videregive til Sonos alle forslag til ændringer og/eller forbedringer af Betaproduktet og alle rettigheder til samme og til at assistere Sonos, på anmodning af Sonos og for Sonos' regning, med at fremskaffe beskyttelse af immaterielle rettigheder i relation til sådanne forslag, som Sonos med rimelighed måtte anmode om.

4. Begrænsning af erstatningsansvar
SONOS KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR SKADER I RELATION TIL INSTALLATION ELLER BRUG AF BETAPRODUKTET, HVERKEN FOR TORT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), KONTRAKTBRUD, GARANTI ELLER ANDRE HANDLINGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE INDIREKTE, HÆNDELIGE SKADER OG FØLGESKADER, DER MÅTTE OPSTÅ PÅ BAGGRUND AF DENNE AFTALE, SELV OM SONOS MÅTTE VÆRE BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. PARTERNE ACCEPTERER, AT OVENNÆVNTE ANSVARSBEGRÆNSNING ER GÆLDENDE FOR DENNE AFTALE.

5. Generelle forhold

5.1 Aftaleophør Denne Aftale udløber automatisk ved slutningen af Evalueringsperioden, medmindre den opsiges tidligere i henhold til denne Aftale, og under ingen omstændigheder vil Aftalen vare længere end fem (5) år. Hver part kan opsige denne Aftale før slutningen af Evalueringsperioden uanset årsag via skriftlig meddelelse fra den anden part. Denne Aftale opsiges automatisk ved ethvert brud på aftalens bestemmelser om dine forpligtelser foretaget af Dig. Inden for en (1) dag efter udløb eller opsigelse af denne Aftale skal du overgive Sonos, eller gøre tilgængelig for afhentning af Sonos på din adresse, Betaproduktet og alle materielle Sonos-rettigheder.

5.2 Diverse. Denne Aftale må ikke overdrages af Dig uden forudgående skriftlig accept fra Sonos, og ethvert forsøg på at overdrage uden en sådan accept er ugyldig. Du accepterer, at Betaproduktet, som er givet i licens, er underlagt amerikanske eksportkontrollove og bestemmelser og eventuelle ændringer dertil. Du garanterer, at du på alle måder vil overholde amerikanske eksportlove og bestemmelser. Denne Aftale er underlagt lovgivningen i staten Californien uanset dens konflikt med lovprincipper. Du accepterer de føderale og statslige domstole i staten Californiens myndighedsområde. Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og Sonos med hensyn til aftales genstand, og den erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler, meddelelser eller aftaler, der ikke er særskilt indføjet heri. Hvis bestemmelser i denne Aftale findes ugyldige eller uden retskraft i henhold til retslige kendelser eller beslutninger, forbliver den resterende del af denne Aftale gyldig, og kan håndhæves i henhold til dens vilkår. Du accepterer, at ethvert brud på dine forpligtelser under denne Aftale med hensyn til Sonos' ophavsret vil gøre Sonos ubodelig skade, hvortil der kun findes utilstrækkelige lovbeføjelser, og Sonos har derfor ret til at søge erstatning udover de beføjelser, der ar angivet i denne Aftale, eller som er tilgængelige via lovgivningen.

Ved forespørgsler eller spørgsmål om denne Aftale eller Betaproduktet skal dette ske via e-mail til beta@sonos.com eller via telefon til (800) 680-2345.